Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Šengeno erdvė. Naujos taisyklės, kad erdvė be vidaus sienų kontrolės taptų atsparesnė

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl atnaujintų taisyklių, kuriomis siekiama sustiprinti Šengeno erdvės valdymą.

oro uostas

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl atnaujintų taisyklių, kuriomis siekiama sustiprinti Šengeno erdvės valdymą. Tiksliniais pakeitimais bus užtikrintas glaudesnis ES koordinavimas, o valstybėms narėms bus suteikiama tinkamesnių priemonių spręsti uždavinius, kylančius valdant tiek ES bendrą išorės sieną, tiek vidaus sienas Šengeno erdvėje.

Koordinuotas reagavimas į bendras grėsmes

Pasiūlymu iš dalies pakeisti Šengeno sienų kodeksą siekiama atsižvelgti į COVID-19 pandemijos metu įgytą patirtį ir užtikrinti, kad būtų įdiegti tvirti koordinavimo mechanizmai, skirti kovoti su grėsmėmis sveikatai. Grėsmės visuomenės sveikatos atveju pagal atnaujintas taisykles Taryba galės greitai priimti privalomas taisykles, kuriomis prie išorės sienų nustatomi laikini kelionių apribojimai. Bus taikomos išimtys, be kita ko, į būtiną kelionę vykstantiems asmenims, taip pat Europos Sąjungos piliečiams ir gyventojams. Taip bus užtikrinta, kad kelionių apribojimai būtų taikomi vienodai, atsižvelgiant į pastaraisiais metais įgytą patirtį.

Į taisykles taip pat įtrauktas naujas Šengeno apsaugos mechanizmas, kuriuo siekiama užtikrinti bendrą atsaką prie vidaus sienų tais atvejais, kai grėsmė kyla daugumai valstybių narių, pavyzdžiui, grėsmės sveikatai ar kitos grėsmės vidaus saugumui ir viešajai tvarkai atveju. Taikant šį mechanizmą, kuris papildo esamą trūkumų prie išorės sienų šalinimo mechanizmą, bendros grėsmės atveju Tarybos sprendimu patikrinimai kertant vidaus sienas galėtų būti leidžiami daugumoje valstybių narių. Tokiame sprendime taip pat turėtų būti nustatytos priemonės neigiamam kontrolės poveikiui sušvelninti.

Naujos taisyklės, kuriomis siekiama skatinti veiksmingas patikrinimų kertant vidaus sienas alternatyvas

Pasiūlymu siekiama skatinti naudoti vidaus sienų kontrolei alternatyvias priemones ir užtikrinti, kad prireikus vidaus sienų kontrolė ir toliau būtų kraštutinė priemonė. Šios priemonės yra, be kita ko:

  • labiau struktūruota bet kokio vidaus sienų kontrolės atnaujinimo procedūra, numatant daugiau apsaugos priemonių. Šiuo metu valstybė narė, nusprendusi atnaujinti kontrolę, turi įvertinti atnaujinimo tinkamumą ir galimą jo poveikį laisvam asmenų judėjimui. Pagal naująsias taisykles valstybės narės taip pat turi įvertinti poveikį pasienio regionams. Be to, valstybė narė, svarstanti galimybę pratęsti kontrolę reaguojant į numatomas grėsmes, pirmiausia turėtų įvertinti, ar nebūtų tikslingiau taikyti alternatyvias priemones, pavyzdžiui, tikslinius policijos patikrinimus ir tvirtesnį policijos bendradarbiavimą. Turėtų būti numatytas 6 mėnesius viršijančio kontrolės pratęsimo rizikos vertinimas. Jei vidaus kontrolė vykdoma 18 mėnesių, Europos Komisija turės pateikti nuomonę dėl jos proporcingumo ir būtinumo. Visais atvejais laikina sienų kontrolė neturėtų viršyti bendro 2 metų laikotarpio, išskyrus labai konkrečias aplinkybes. Tai padės užtikrinti, kad vidaus sienų kontrolė ir toliau būtų kraštutinė priemonė ir būtų taikoma tik tol, kol tai būtina;
  • alternatyvių priemonių naudojimo skatinimas. Atsižvelgiant į 2021 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl naujo ES policijos bendradarbiavimo kodekso, naujosiomis Šengeno taisyklėmis skatinama naudotis veiksmingomis alternatyviomis vidaus sienų kontrolės priemonėmis, t. y. plėsti ir vykdyti operatyvesnius policijos patikrinimus pasienio regionuose, paaiškinant, kad jie nėra lygiaverčiai sienų kontrolei;
  • vidaus sienų kontrolės poveikio pasienio regionams mažinimas. Atsižvelgdamos į pandemijos, paveikusios tiekimo grandines, metu įgytą patirtį, kontrolę atnaujinančios valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad sumažintų neigiamą poveikį pasienio regionui ir vidaus rinkai. Tai gali apimti palankesnių sąlygų kirsti sieną sudarymą pasienio darbuotojams ir žaliųjų koridorių nustatymą, kad būtų užtikrintas sklandus būtiniausių prekių tranzitas;
  • neteisėto judėjimo Šengeno erdvėje problemos sprendimas. Siekiant kovoti su palyginti nedidelio masto, bet nuolatinio neteisėto judėjimo atvejų reiškiniu, naujosiomis taisyklėmis bus sukurta nauja procedūra, skirta neteisėto judėjimo problemai spręsti rengiant bendras policijos operacijas, taip pat numatant galimybę valstybėms narėms peržiūrėti esamus arba sudaryti naujus dvišalius tarpusavio readmisijos susitarimus. Šios taisyklės papildo priemones, siūlomas pagal naują migracijos ir prieglobsčio paktą, visų pirma privalomą solidarumo sistemą, ir turėtų būti vertinamos kartu su jomis.

Parama valstybėms narėms valdant situacijas, kai naudojamasi migrantais

Peržiūrėtose Šengeno taisyklėse visų valstybių narių ir visos Europos Sąjungos vardu pripažįstama, kad išorės sieną turinčioms valstybėms narėms tenka svarbus vaidmuo. Persvarstytomis taisyklėmis nustatomos naujos priemonės, kurių valstybės narės gali imtis, kad veiksmingai valdytų ES išorės sienas tais atvejais, kai migrantais naudojamasi politiniais tikslais. Tai apima sienos perėjimo punktų skaičiaus mažinimą ir intensyvesnį sienų stebėjimą.

Be to, Europos Komisija siūlo papildomas priemones pagal ES prieglobsčio ir grąžinimo taisykles, kad būtų paaiškinta, kaip valstybės narės gali reaguoti tokiais atvejais, visapusiškai paisydamos pagrindinių teisių. Tai apima galimybę pratęsti prieglobsčio prašymų registracijos terminą iki 4 savaičių ir nagrinėti visus prieglobsčio prašymus pasienyje, išskyrus asmenų, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, prašymus. Ir toliau turėtų būti užtikrinta veiksminga galimybė pasinaudoti prieglobsčio procedūra, o valstybės narės turėtų užtikrinti prieigą pagalbą teikiančioms humanitarinėms organizacijoms. Valstybės narės taip pat turės galimybę nustatyti grąžinimo valdymo susidarius nepaprastajai padėčiai procedūrą. Galiausiai, paprašius, ES agentūros (ES prieglobsčio agentūra, FRONTEX, Europolas) prioriteto tvarka turėtų teikti operatyvinę paramą atitinkamai valstybei narei.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos taisyklės, reglamentuojančios asmenų judėjimą per sienas

Pasiūlymas dėl Reglamento, kuriuo siekiama reaguoti į naudojimosi migrantais situacijas migracijos ir prieglobsčio srityje

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje