Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. sausio 10 d.Atstovybė Lietuvoje

Remdamasi Europos jaunimo metų pasiekimais, Europos Komisija suteikia jaunimui svaresnį vaidmenį formuojant ES politiką

Šiandien Europos Komisija paskelbė keletą veiksmų, kuriais jaunimui suteikiamas svaresnis vaidmuo priimant jiems įtakos turinčius sprendimus ir stiprinamas jaunimo aspektas įvairiose ES politikos srityse.

Jaunimo Europos komanda

Remdamasi 2022-ųjų – Europos jaunimo metų – pasiekimais, šiandien Europos Komisija paskelbė keletą veiksmų, kuriais jaunimui suteikiamas svaresnis vaidmuo priimant jiems įtakos turinčius sprendimus ir stiprinamas jaunimo aspektas įvairiose ES politikos srityse.

Daugiausia dėmesio skiriant jaunimo poreikiams, 2024 m. Europos Parlamento rinkimų perspektyvoje ir vėlesniu laikotarpiu šiais veiksmais siekiama paskatinti jaunimą domėtis politika.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „2022-ieji – Europos jaunimo metai – buvo jaunimui skirti metai. Ši iniciatyva buvo parengta drauge su jaunimu. Ateitis taip pat priklauso jaunimui. Jauni europiečiai turi unikalią perspektyvą ir yra labai suinteresuoti politiniais sprendimais. Svarbu, kad jų balsas būtų išgirstas, ypač būsimuose Europos Parlamento rinkimuose, kurie yra labai svarbūs Europos ateičiai.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Iliana Ivanova sakė: „Jaunimas yra ne tik rytdienos lyderiai, bet ir šiandienos pokyčių skatintojai. Jų dalyvavimas yra labai svarbus, nes jie patirs mūsų sprendimų pasekmes. Todėl suteikiame jiems svaresnį vaidmenį formuojant ES politiką ir sprendžiant jiems rūpimus klausimus jiems svarbiose srityse. Tai mūsų įsipareigojimas kurti geresnę ateitį naujai kartai.“

Jaunimo perspektyvos įtraukimas į ES politiką

Rengdama ES politiką, Europos Komisija atliks tinkamumo jaunimui patikrą, kuria bus užtikrinta, kad būtų sistemingai atsižvelgiama į politikos poveikį jaunimui. Tai bus daroma siekiant užtikrinti, kad būtų kuo labiau išnaudotas esamų geresnio reglamentavimo priemonių, įskaitant konsultacijas ir poveikio vertinimus, potencialas.

Šios priemonės bus papildytos keliomis jaunimui skirtomis priemonėmis pagal 2019–2027 m. ES jaunimo strategiją. Kitos su tinkamumo jaunimui patikra susijusios iniciatyvos: jaunimo ir Europos Komisijos narių politiniai dialogai, jaunimo aspekto integravimui skirtos apskritojo stalo diskusijos ir nauja jaunimo srities suinteresuotųjų subjektų platforma, kuri sudarys palankesnes sąlygas nuolatiniams mainams su jaunimo organizacijomis, jaunimo srities tyrėjais, valstybių narių atstovais ir kitomis ES institucijomis. Europos Komisija taip pat stiprins ES jaunimo dialogą – didžiausią jaunimo dalyvavimo mechanizmą Europoje, o dialogo temas glaudžiau suderins su Europos Komisijos darbo programa.

Jaunimo problemų pagrindinėse politikos srityse sprendimas

Be to, Europos Komisija pasiūlė keletą konkrečių veiksmų, kuriais siekiama spręsti jaunimui rūpimus klausimus penkiose jiems itin svarbiose politikos srityse: sveikatos ir gerovės, aplinkos ir klimato kaitos, švietimo ir mokymo, tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos vertybių, užimtumo bei įtraukties.

Įgyvendindama šias priemones, Europos Komisija, be kita ko:

  • tęs darbą siekiant jungtinio Europos laipsnio 2024 m. pagal Europos universitetų strategiją;
  • sukurs reguliaraus dialogo ir konsultacijų su jaunimo organizacijomis visame pasaulyje platformą pasitelkiant Jaunimo dialogo platformą ES išorės veiksmų srityje;
  • 2024 m. atnaujins savo stažuočių kokybės sistemą, kad būtų sprendžiami klausimai, susiję, be kita ko, su teisingu atlyginimu ir galimybėmis naudotis socialine apsauga;
  • parengs ir 2024 m. paskelbs gaires dėl gerovės mokyklose;
  • užmegs ryšius su jaunimu per būsimą Europos Komisijos kampaniją klimato ir demokratijos klausimais prieš 2024 m. Europos Parlamento rinkimus;
  • didins jaunimo savanoriškos veiklos galimybes siekiant spręsti žaliosios pertvarkos klausimus, papildant 2024 m. Europos solidarumo korpuso kvietimą pagal programą „Europos horizontas“;
  • toliau įgyvendins iniciatyvą ALMA (angl. „Aim, Learn, Master, Achieve“ – siekti, mokytis, išmokti, pasiekti) siekiant padėti palankių sąlygų neturintiems 18–29 metų jaunuoliams integruotis į kitų šalių visuomenę ir darbo rinką.

2024 m. Europos jaunimo savaitė

Siekiant Europos Komisijos tikslo priartinti ES prie jaunimo, balandžio 12–19 d. vyks 2024 m. Europos jaunimo savaitė, kurios metu daugiausia dėmesio bus skiriama demokratiniam dalyvavimui ir rinkimams likus dviem mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų. Šio renginio metu bus įvertinamas ir skatinamas jaunimo įsitraukimas, dalyvavimas ir aktyvus pilietiškumas vykdant įvairią veiklą visoje Europoje.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas dėl Europos jaunimo metų (2022 m.)

2019–2027 m. ES jaunimo strategija

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. sausio 10 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje