Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gruodžio 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Neapykantai Europoje – ne. Europos Komisija ragina susivienyti prieš visų formų neapykantą

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis priėmė komunikatą „Neapykantai – ne. Prieš neapykantą susivienijusi Europa“.

Jaunimo Europos komandos mokymai

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis priėmė komunikatą „Neapykantai – ne. Prieš neapykantą susivienijusi Europa“. Visi europiečiai raginami kovoti su neapykanta, pasisakyti už toleranciją ir pagarbą.

Pastarosiomis savaitėmis Europoje matėme tokių dalykų, kokių tikėjomės daugiau niekada nebepamatyti. Europoje daugėja neapykantą kurstančių kalbų ir neapykantos nusikaltimų, o duomenys rodo, kad jie itin dažnai būna nukreipti prieš žydų ir musulmonų bendruomenes.

Komunikatu Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis intensyvina pastangas įveikti visų formų neapykantą stiprindami veiksmus įvairiose politikos srityse, įskaitant saugumo, skaitmeninės erdvės, švietimo, kultūros ir sporto sritis. Numatomas papildomas finansavimas religinių apeigų vietoms apsaugoti ir bus skiriami pasiuntiniai, turintys aiškius įgaliojimus kuo labiau padidinti ES kovos su neapykanta politikos potencialą.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen: „Europa – tai vieta, kurioje puoselėjamos įvairios kultūrinės ir religinės tapatybės. Pagarba ir tolerancija yra pamatinės mūsų visuomenių vertybės. Todėl turime atremti antisemitizmą ir neapykantą musulmonams kaskart, kai su šiais reiškiniais susiduriame. Svarbiausia mūsų Sąjungoje – kiekvieno asmens orumas ir saugumas.“

Vyriausiasis įgaliotinis ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis: „Liūdna, kad istorija kartojasi. Konfliktai ir dezinformacija visame pasaulyje sėja neapykantą. Visi asmenys turi būti apsaugoti ir gerbiami, nesvarbu kokia jų religija ar tikėjimas, pilietybė, lytis ar rasė. Nei šie, nei jokie kiti dalykai neturi būti dingstis kurstyti diskriminaciją, neapykantą ar smurtą. Artėjant Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 75-osioms metinėms, negalime kartoti praeities klaidų. Raginu tarptautinę bendruomenę prisijungti prie mūsų, kad visur gintume visų žmonių žmogaus teises, kovotume su netolerancija ir išankstinėmis nuostatomis.“

Žmonių ir viešųjų erdvių apsauga

Žmonių ir viešųjų erdvių apsauga yra prioritetas. Kvietimą teikti pasiūlymus pagal Vidaus saugumo fondo programas, kurį iš pradžių buvo numatyta pateikti 2024 m., Europos Komisija pateiks 2023 m., itin daug dėmesio skirdama žydų religinių apeigų vietoms, ir jam bus skirta daugiau lėšų. 2024 m. programa PROTECT bus sustiprinta skiriant papildomą finansavimą viešųjų erdvių bei visų tikėjimų religinių apeigų vietų apsaugai, be kita ko, 5 mln. EUR kovai su grėsmėmis, kylančiomis dėl didėjančio antisemitizmo.

Siekdama apsaugos nuo grėsmių internete, Europos Komisija dės pastangas, kad iki 2024 m. vasario mėn. būtų baigtas rengti sugriežtintas Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksas, kuriame būtų atsižvelgiama į Skaitmeninių paslaugų akte nustatytas naujas horizontaliąsias interneto platformų prievoles. Be to, ji stiprins bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis, ekspertais, patikimais pranešėjais ir valdžios institucijomis, kad neapykantą kurstančios kalbos internete neliktų neaptiktos.

Visos visuomenės įsitraukimas

Kovos su rasizmu, kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo, kovos su neapykanta musulmonams Europos Komisijos koordinatoriai praeityje atliko svarbų vaidmenį įtraukiant bendruomenes ir piliečius. Dabar šis darbas bus dirbamas dar intensyviau, o koordinatoriai taps pasiuntiniais, kuriems bus suteikti specialūs įgaliojimai stiprinti koordinavimą, be kita ko, įgyvendinant konkrečius ES finansuojamus projektus, ir kuo labiau padidinti ES politikos potencialą kovoti su neapykanta internete ir realiame gyvenime.

Siekiant abipusės pagarbos ir tolerancijos, labai svarbu teikti žinių ir ugdyti sąmoningumą. Geriausiai šios vertybės perduodamos kasdieniame gyvenime – per žiniasklaidą, švietimą, kultūrą ir sportą. Todėl Europos Komisija rems žurnalistams skirtus mokymus, kaip laikytis žiniasklaidos standartų ir atpažinti neapykantos kalbą, ir toliau įgyvendins projektus, kuriais siekiama skatinti įtrauktį ir įvairovę švietimo, kultūros ir sporto srityse.

Be to, Europos Sąjunga didins paramą faktų tikrintojams ES ir šalyse, kuriose kalbama arabiškai.

Kova su neapykanta yra pasaulinio masto uždavinys, tad būtinas tarptautinis bendradarbiavimas. Glaudžiai bendradarbiaujant su už teisių propagavimą pasauliniu, regioniniu ir šalių lygmenimis atsakingais subjektais didinamas ES veiksmų Sąjungoje ir už jos ribų patikimumas ir veiksmingumas. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis stiprins savo dalyvavimą ir tinklus visais lygmenimis, pasitelkdami ES diplomatinį darbą ir konkrečius veiksmus bei išorės partnerystes.

Tolesni veiksmai

2024 m. pradžioje Europos Komisija surengs aukšto lygio kovos su neapykanta konferenciją, kurioje dalyvaus svarbūs į kovą su neapykanta ir diskriminacija įsitraukę asmenys. Po to vyks Europos dialogai susitaikymo klausimais, kuriuose dalyvaus piliečiai iš visos ES, visų pirma jaunimas, sprendimus priimantys asmenys, ekspertai ir labiausiai paveiktų bendruomenių nariai. Galiausiai bus priimtos rekomendacijos, kaip tiesti tiltus tarp susiskaldžiusių bendruomenių ir įgyvendinti ES šūkį „Suvienijusi įvairovę“.

Pagrindiniai faktai

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalbos prieštarauja pagrindinėms Europos vertybėms – Sutarties 2 straipsnyje įtvirtintoms pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėms.

Pastaraisiais metais Europos Komisija rengė teisės aktus ir iniciatyvas bendroms vertybėms ir pagrindinėms teisėms propaguoti ir apsaugoti. Svarbiausias teisės aktas yra 2008 m. priimtas Pamatinis sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija, kuriuo užtikrinama, kad už sunkaus pobūdžio rasizmo ir ksenofobijos apraiškas būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis baudžiamosiomis sankcijomis.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas „Neapykantai – ne. Prieš neapykantą susivienijusi Europa“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gruodžio 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje