Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. rugsėjo 29 d.Skaitymo laikas: 3 min

Migracijos ir prieglobsčio paktas: pasiūlymai dėl priemonių kovai su neteisėtu migrantų gabenimu ir sankcijų darbdaviams

fight_against_organized_crime.jpg
© EU
Praėjus metams nuo naujo migracijos ir prieglobsčio pakto pasiūlymo pateikimo, Europos Komisija šiandien skelbia migracijos ir prieglobsčio ataskaitą. EK taip pat priėmė atnaujintą ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą ir Komunikatą dėl direktyvos dėl sankcijų darbdaviams taikymo.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas pareiškė: „Praėjusią savaitę suėjo metai nuo mūsų pasiūlymų dėl naujo migracijos ir prieglobsčio pakto pateikimo. Pažanga siekiant jų priėmimo buvo skausmingai lėta, o migracijos problemos ir toliau reiškėsi naujomis ir senomis formomis. Tęsiantis įtemptai padėčiai centrinėje Viduržemio jūros regiono dalyje, pablogėjus padėčiai Afganistane ir atsiradus naujai įtampai prie mūsų rytinių sienų tapo visiškai aišku, kad būtina sukurti tvarią Europos prieglobsčio ir migracijos sistemą. Priėmus pakto pasiūlymus, būtų galima labai padidinti valstybių narių pajėgumus spręsti pačias įvairiausias šiuo metu iškilusias problemas. Ir jei pastaraisiais metais ką nors sužinojome, tai tą, kad pavieniui šių problemų niekaip neišspręsime. Metas ieškoti sprendimų drauge.“

Atnaujintas ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas (2021–2025 m.)

Neteisėto migrantų gabenimo prevencija ir kova su juo yra vienas iš pagrindinių naujo migracijos ir prieglobsčio pakto ir ES saugumo sąjungos strategijos tikslų, kuriam pasiekti reikalingas nuolatinis tarptautinis bendradarbiavimas ir koordinavimas. Remdamasi pažanga, padaryta įgyvendinant pirmąjį ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą (2015–2020 m.), Europos Komisija, bendradarbiaudama su vyriausiuoju įgaliotiniu:

  • plėtos kovos su neteisėtu žmonių gabenimu operatyvines partnerystes su konkrečiomis priemonėmis, kurios būtų visapusiškų, subalansuotų, pritaikytų ir abipusiai naudingų partnerysčių migracijos srityje dalis, toliau plečiant pasitikėjimą ir abipusį bendradarbiavimą,
  • toliau plėtos visas ES turimas operatyvines, teisines, diplomatines ir finansines priemones, reaguodama į valstybinių subjektų naudojimąsi neteisėta migracija , be kita ko, imdamasi atitinkamų priemonių įvairiose politikos srityse, t. y. vizų, prekybos, vystymosi, finansinės paramos ir kitose srityse. Tokių priemonių pavyzdys –  Europos Komisijos šiandien siūlomas dalinis susitarimo su Baltarusija dėl vizų režimo supaprastinimo sustabdymas,
  • tobulins neteisėtai žmones gabenantiems asmenims taikomų sankcijų teisinės sistemos įgyvendinimą , be kita ko, pasitelkdama JT protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantį JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, o ES viduje – pasitelkdama neteisėtai žmones gabenantiems asmenims skirtą teisės aktų rinkinį,
  • tobulins apsaugos nuo išnaudojimo teisinės sistemos įgyvendinimą , įskaitant Kovos su prekyba žmonėmis direktyvą, Aukų teisių direktyvą, Leidimų gyventi šalyje direktyvą ir Direktyvą dėl sankcijų darbdaviams,
  • reaguos į kintančius veiklos būdus internete ir priemones, naudojamas neteisėtam migrantų gabenimui organizuoti, stiprindama nacionalinių valdžios institucijų ir ES agentūrų operatyvinį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija,
  • aktyviau vykdys tyrimus ir rinks duomenis , siekdama geriau perprasti migracijos tendencijas, nusikaltėlių tinklų pobūdį ir skverbtį, kovos su kontrabanda politikos poveikį ir nusikaltėlių tinklų veiklos būdus.

Komunikatas dėl direktyvos dėl sankcijų darbdaviams taikymo

Neteisėtas darbas yra pagrindinė neteisėtos migracijos paskata. Jis yra žalingas tiek žmogiškuoju, tiek ekonominiu požiūriu, nes žmonėms kyla išnaudojimo pavojus, nukenčia valstybės biudžetas, mažėja asmens ir socialinės teisės.

Direktyvoje dėl sankcijų darbdaviams nustatyta Europos teisinė sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtam neteisėtų migrantų įdarbinimui ir į jį reaguoti. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje nurodyta, kokiais veiksmais pagerinti praktinį direktyvos įgyvendinimą, spręsti neveiksmingo sankcijų, apsaugos priemonių ir patikrinimų taisyklių taikymo ES valstybėse narėse nustatant piktnaudžiaujančius darbdavius problemą ir apsaugoti migrantus nuo išnaudojimo. Siekdama padėti valstybėms narėms geriau įgyvendinti bendrai sutartas ES taisykles, Europos Komisija:

  • skatins dialogą su valstybių narių institucijomis ir įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, 2021 m. atnaujindama specialią Neteisėtos migracijos ekspertų grupę direktyvos dėl sankcijų darbdaviams klausimais,
  • rems dalijimąsi gerąja patirtimi bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, nacionalinėmis darbo ir imigracijos institucijomis, profesinėmis sąjungomis, pilietinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais, tarptautinėmis organizacijomis ir Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platforma,
  • nuolat stebės, kaip direktyva įgyvendinama, daugiausia dėmesio skirs veiksmingam vykdymo užtikrinimui, prireikus pradėdama pažeidimo nagrinėjimo procedūras.

Iki 2022 m. pabaigos Europos Komisija įgyvendins komunikate pateiktas priemones ir kitoje įgyvendinimo ataskaitoje, kuri turės būti pateikta ne vėliau kaip 2024 m., praneš apie pasiektus rezultatus. Atsižvelgusi į padarytą pažangą, EK tuomet spręs, ar keisti galiojančią teisinę sistemą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai (anglų k.)

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. rugsėjo 29 d.