Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 12 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Įsigalioja užsienio subsidijų reglamentas – sąžiningoms ir atviroms ES rinkoms užtikrinti skirtos taisyklės

Šiandien įsigalioja Užsienio subsidijų reglamentas. 

Foreign subsidies
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien įsigalioja Užsienio subsidijų reglamentas. Šis naujas taisyklių rinkinys, skirtas užsienio subsidijų sukeliamų iškraipymų problemai spręsti, leis ES išlikti atvira prekybai ir investicijoms ir kartu užtikrins vienodas sąlygas visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms. Reglamentą Europos Komisija pasiūlė 2021 m. gegužės mėn. ir Europos Parlamentas ir ES Taryba dėl jo susitarė rekordiškai greitai – 2022 m. birželio mėn.

Naujosios taisyklės dėl iškreipiamąjį poveikį turinčių užsienio subsidijų

Užsienio subsidijų reglamentas taikomas visų rūšių ekonominei veiklai ES: koncentracijoms (susijungimams ir įsigijimams), viešųjų pirkimų procedūroms ir visų kitų rūšių rinkos padėčiai. Pagal naująsias taisykles Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai tirti trečiųjų valstybių finansinius įnašus, suteiktus ekonominę veiklą ES vykdančioms įmonėms, ir prireikus pašalinti jų iškreipiamąjį poveikį.

Užsienio subsidijų reglamente nustatytos trys priemonės, kurių vykdymą užtikrins Europos Komisija:

  • įmonių pareiga Europos Komisijai pranešti apie koncentracijas, susijusias su trečiosios valstybės finansiniu įnašu, kai i) įgytosios įmonės, vienos iš susijungiančių šalių arba bendrosios įmonės apyvarta ES yra bent 500 mln. EUR ir ii) susijęs trečiosios valstybės finansinis įnašas yra ne mažesnis kaip 50 mln. EUR;
  • įmonių pareiga Europos Komisijai pranešti apie dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose, kai i) numatoma sutarties vertė yra bent 250 mln. EUR ir ii) susijęs finansinis įnašas iš vienos trečiosios valstybės yra bent 4 mln. EUR. Europos Komisija gali uždrausti per tokias procedūras skirti sutartis įmonėms, kurios naudojasi iškreipiamąjį poveikį turinčiomis subsidijomis;
  • visų kitų rūšių rinkos padėties atveju Europos Komisija gali pradėti tyrimus savo iniciatyva (ex officio), jei įtaria, kad gali būti teikiamos iškreipiamąjį poveikį turinčios užsienio subsidijos. Viešųjų pirkimų procedūrų ir mažesnių koncentracijų atveju tai apima galimybę prašyti ad hoc pranešimų.

Tyrimo įgaliojimai ir procedūros

Kol Europos Komisija atlieka tyrimą, koncentracija, apie kurią pranešta, negali būti užbaigta, o konkurso dalyviui, dėl kurio atliekamas tyrimas, negali būti skirta viešojo pirkimo sutartis. Jei šios pareigos nesilaikoma, Europos Komisija gali skirti iki 10 proc. bendros metinės įmonės apyvartos siekiančias baudas. Europos Komisija taip pat gali uždrausti užbaigti subsidijuojamą koncentraciją arba uždrausti subsidijuojamam konkurso dalyviui skirti viešojo pirkimo sutartį.

Užsienio subsidijų reglamentas suteikia Europos Komisijai plačius tyrimo įgaliojimus, kad ji galėtų rinkti reikiamą informaciją, be kita ko: i) siųsti informacijos prašymus įmonėms, ii) vykdyti faktų nustatymo misijas Europos Sąjungoje ir už jos ribų ir iii) pradėti konkrečių sektorių arba subsidijų rūšių rinkos tyrimus. Europos Komisija taip pat gali remtis įmonių, valstybių narių, bet kurio fizinio ar juridinio asmens ar asociacijos pateikta rinkos informacija.

Jei Europos Komisija nustato, kad užsienio subsidija suteikta ir iškreipia bendrąją rinką, ji gali atlikti jos neigiamo poveikio, t. y. sukelto iškraipymo, ir teigiamo poveikio subsidijuojamos ekonominės veiklos plėtrai pusiausvyros tyrimą. Jei neigiamas poveikis nusveria teigiamą poveikį, Europos Komisija įmonėms gali nustatyti struktūrines arba nestruktūrines kompensacines priemones arba jas priimti kaip įmonių įsipareigojimus, kad iškraipymas būtų pašalintas (pvz., tokios priemonės gali būti tam tikro turto pardavimas arba tam tikro elgesio rinkoje draudimas).

Paprastai laikoma, kad subsidijos, neviršijančios 4 mln. EUR per trejus metus, veikiausiai neturės iškreipiamojo poveikio, o ES valstybės pagalbos de minimis ribos nesiekiančios subsidijos laikomos neturinčiomis iškreipiamojo poveikio.

Koncentracijų ir viešųjų pirkimų procedūrų, apie kurias būtina pranešti, atveju Europos Komisija gali vertinti trečiųjų valstybių subsidijas, suteiktas ne daugiau kaip prieš trejus metus iki sandorio sudarymo. Tačiau reglamentas netaikomas iki 2023 m. liepos 12 d. įvykdytoms koncentracijoms ir pradėtiems viešiesiems pirkimams.

Visais kitais atvejais Europos Komisija gali vertinti per praėjusius 10 metų suteiktas subsidijas. Per penkerius metus iki 2023 m. liepos 12 d. suteiktoms subsidijoms reglamentas taikomas, tik jei tokios subsidijos iškreipia bendrąją rinką po jo taikymo pradžios.

Tolesni veiksmai

Įsigaliojus Užsienio subsidijų reglamentui, prasidės svarbus jo įgyvendinimo etapas, o reglamentas bus pradėtas taikyti po šešių mėnesių, t. y. nuo 2023 m. liepos 12 d. Nuo šios datos Europos Komisija galės pradėti ex officio tyrimus. Įmonių pareiga pranešti įsigalios 2023 m. spalio 12 d.

Artimiausiomis savaitėmis Europos Komisija pateiks įgyvendinimo reglamento projektą, kuriame bus paaiškintos taikytinos taisyklės ir procedūros, įskaitant pranešimo apie koncentracijas ir viešųjų pirkimų procedūras formas, terminų apskaičiavimą, susipažinimo su bylos dokumentais procedūras ir informacijos konfidencialumo reikalavimus. Paskui suinteresuotieji subjektai turės galimybę per keturias savaites pateikti atsiliepimų apie šiuos dokumentų projektus, prieš baigiant rengti ir 2023 m. viduryje priimant įgyvendinimo taisykles.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 12 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje