Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 4 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Sąjunga priėmė pirmąjį Jaunimo veiksmų planą ES išorės veiksmų srityje

EK ir ES vyriausiasis įgaliotinis priėmė 2022–2027 m. Europos Sąjungos išorės veiksmų planą – pirmąją strateginės partnerystės su jaunimu visame pasaulyje politikos programą, kuria siekiama kurti atsparesnę, įtraukesnę ir tvaresnę ateitį. 

Jaunimo veiksmų planas
Europos Sąjunga, 2018

Europos Komisija ir ES vyriausiasis įgaliotinis priėmė 2022–2027 m. Europos Sąjungos išorės veiksmų planą – pirmąją strateginės partnerystės su jaunimu visame pasaulyje politikos programą, kuria siekiama kurti atsparesnę, įtraukesnę ir tvaresnę ateitį. Jis padės įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato susitarimą, nes bus skatinamas prasmingas jaunimo dalyvavimas ir įgalėjimas ES išorės veiksmų politikoje.

ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Josepas Borrellis kalbėjo: „Šiuo metu pasaulyje gyvena gausiausia per visą istoriją jaunimo karta. Deja, 600 mln. jaunuolių gyvena konfliktinėse arba nestabiliose situacijose, o apie 264 mln. vaikų ir jaunimo nelanko mokyklos. Be to, keleri pastarieji metai parodė, kad jaunimą labai veikia ginkluotų konfliktų, didėjančios nelygybės ir pasaulinio masto problemų, tokių, kaip klimato kaita, aplinkos būklės blogėjimas ar COVID-19 pandemija, sukeliamos krizės ir nestabilumas. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad jaunimas turėtų priemonių ir galimybių visapusiškai vystytis ir dalyvauti kasdieniame gyvenime. Rytoj jie bus suaugusieji, tad turime investuoti į jų dabartį ir ateitį.“

Jaunimo veiksmų planas ES išorės veiksmų srityje grindžiamas trimis veiksmų ramsčiais, kurie padės formuoti ES partnerystę su jaunimu šalyse partnerėse.

  1. Partnerystė siekiant įtraukti: jaunimo balso politikos ir sprendimų priėmimo procese stiprinimas. Jaunimas reikalauja ir nusipelno visapusiško požiūrio, kuriuo būtų užtikrintas prasmingas, įtraukus ir veiksmingas jaunimo dalyvavimas. ES yra įsipareigojusi stiprinti jaunimo, visų pirma jaunų moterų ir mergaičių, jaunimo aktyvistų ir organizacijų, balsą ir lyderystę visame pasaulyje visais valdymo lygmenimis, nuo vidaus politikos iki daugiašalių forumų ir ES politikos formavimo procesuose.
     
  2. Partnerystė siekiant įgalinti: kovoti su nelygybe ir suteikti jaunimui įgūdžių ir priemonių, kurių reikia jo klestėjimui užtikrinti. Jaunimas įgalinamas, kai išklausomas jo balsas ir kovojama su darančia poveikį jo gyvenimui nelygybe. ES toliau rems švietimo pertvarką visame pasaulyje, be kita ko, investuodama į strategiją „Global Gateway“, kad pagerintų jaunimo galimybes naudotis ekonominėmis galimybėmis ir stiprintų jaunimo gebėjimą prisidėti prie darnaus vystymosi, skatintų žaliąją ir skaitmeninę pertvarką visame pasaulyje, taip pat jaunimo sveikatą, psichinę ir fizinę gerovę ir galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis bei teisėmis. ES ir toliau ypatingą dėmesį skirs konflikto zonoje gyvenantiems vaikams ir jaunimui.
     
  3. Partnerystė siekiant užmegzti ryšius: skatinti jaunimo galimybes užmegzti ryšius ir keistis informacija su bendraamžiais visame pasaulyje. ES siekia skatinti jaunimo judumą, mainus ir tinklaveiką, nes tai yra esminis strategijos „Global Gateway“ žmonių tarpusavio ryšio aspektas. Taip siekiama užtikrinti įvairovę ir įtraukumą, ypatingą dėmesį skiriant socialinių ir ekonominių kliūčių bei skaitmeninės atskirties įveikimui ir su dezinformacija susijusiems pavojams.

Įgyvendinant ES išorės veiksmų jaunimo veiksmų planą bus sustiprintos vykdomos iniciatyvos ir pradėtos naujos pagrindinės iniciatyvos, skirtos jaunimui visame pasaulyje, kaip antai:

  • 40 mln. EUR vertės iniciatyva „Jaunimas ir moterys demokratijos srityje“ sustiprins jaunimo, jaunimo aktyvistų ir jaunimo vadovaujamų organizacijų balsą ir lyderystę visame pasaulyje, skatins jų teises, įgalėjimą ir dalyvavimą viešuosiuose ir politiniuose reikaluose. Šia iniciatyva bus remiamos visuomeninės organizacijos ir jauni aktyvistai institucinės priežiūros, kovos su korupcija, piliečių rinkimų stebėjimo, demokratinių reformų propagavimo, pilietinio švietimo, teisės balsuoti propagavimo, asociacijų ir susirinkimų laisvės ir žmogaus teisių srityse.
  • Jaunimo įgalėjimo fondas yra nauja 10 mln. EUR vertės bandomoji iniciatyva, pagal kurią bus teikiama tiesioginė finansinė parama jaunimo vadovaujamoms iniciatyvoms šalyse partnerėse, daugiausia dėmesio skiriant darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu, visų pirma srityse, susijusiose su aplinkos ir klimato kaita bei pažeidžiamo ir marginalizuoto jaunimo įtrauktimi.
  • Afrikos ir Europos jaunimo akademija skirs 50 mln. EUR finansinę paramą formaliojo ugdymo ir savišvietos galimybėms, taip pat jaunuolių, norinčių tobulinti vadovavimo įgūdžius ir kurti pokyčius skatinančių asmenų tinklus Afrikoje, mainams.

Jaunimo veiksmų planas yra dalis ES institucijų pastangų pažymėti 2022 m., Europos jaunimo metus, ir jų tarptautinį aspektą, atkreipiant dėmesį į svarbų jaunimo vaidmenį kuriant geresnę – žalesnę, įtraukesnę ir skaitmeninę – ateitį. Šis planas parengtas po išsamių konsultacijų su daugiau kaip 220 suinteresuotųjų subjektų visame pasaulyje, visų pirma su vaiko teisių ir jaunimo organizacijomis

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Jaunimo veiksmų planas (Europos Komisijos ir ES vyriausiojo įgaliotinio bendras komunikatas)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje