Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gruodžio 18 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Sąjunga priėmė 12-ąjį sankcijų Rusijai dėl jos tęsiamo neteisėto karo prieš Ukrainą rinkinį

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė 12-ąjį sankcijų Rusijai rinkinį. Šio rinkinio tikslas – Rusijai nustatyti papildomus importo ir eksporto draudimus, kovoti su sankcijų apėjimu ir pašalinti spragas.

ES ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė 12-ąjį sankcijų Rusijai rinkinį. Šio rinkinio tikslas – Rusijai nustatyti papildomus importo ir eksporto draudimus, kovoti su sankcijų apėjimu ir pašalinti spragas.

Konkrečiai, šis rinkinys apima naujų Rusijos fizinių asmenų bei įmonių įtraukimą į sankcionuojamų subjektų sąrašą ir labai glaudžiai bendradarbiaujant su G7 partneriais nustatytus naujus importo ir eksporto draudimus, pvz., draudimą eksportuoti Rusijos deimantus į Europą. Be to, šiuo rinkiniu imamasi priemonių, kad būtų griežčiau laikomasi viršutinės naftos kainos ribos ir atidžiau stebima, kaip tanklaiviai gali būti naudojami siekiant apeiti tą reikalavimą. Rinkinys taip pat apima griežtesnius turto atsekimo reikalavimus ir griežtas priemones trečiųjų valstybių įmonėms, apeinančioms sankcijas. 

Pagrindiniai 12-ojo sankcijų rinkinio elementai

SANKCIONUOJAMŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS

 • Į fizinių ir juridinių asmenų, kurių turtas įšaldomas, sąrašą įtraukiama daugiau kaip 140 papildomų asmenų ir subjektų. Tai yra Rusijos karinio ir gynybos sektoriaus atstovai, įskaitant karo pramonės įmones ir privačias karines įmones. Tarp jų taip pat yra IT sektoriaus subjektų ir kitų svarbių ekonominės veiklos vykdytojų. Priemonės taip pat orientuotos į asmenis, kurie organizavo Rusijos laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose pastaruoju metu įvykusius neteisėtus vadinamuosius rinkimus, ir asmenis, atsakingus už priverstinį Ukrainos vaikų „perauklėjimą“, taip pat subjektus, skleidžiančius dezinformaciją ir (arba) propagandą, kuria remiamas Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą.

PREKYBOS PRIEMONĖS

 • Rusijos deimantų importo draudimas. Nustatomi Rusijoje iškastų, apdorotų ar pagamintų nepramoninių deimantų importo apribojimai. Šios siūlomos sankcijos yra tarptautiniu mastu koordinuojamo G7 deimantų draudimo dalis, taip siekiant atimti iš Rusijos šį svarbų pajamų srautą, kuris, kaip apskaičiuota, sudaro 4 mlrd. EUR per metus. Visos G7 narės ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d. įgyvendins tiesioginį iš Rusijos eksportuojamų deimantų draudimą. Nuo 2024 m. kovo 1 d. įsigalios draudimas naudoti trečiojoje valstybėje poliruotus Rusijos deimantus, o nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. draudimas bus išplėstas įtraukiant laboratorijoje išaugintus deimantus, juvelyrinius dirbinius ir laikrodžius, kuriuose yra deimantų. Siekiant padidinti šių priemonių veiksmingumą, G7 bus sukurtas patikimas atsekamumu grindžiamas neapdorotų deimantų tikrinimo ir sertifikavimo mechanizmas.
 • Draudimas importuoti plieno gamybos žaliavas, perdirbtus aliuminio produktus ir kitas metalo prekes. Naujomis priemonėmis ribojamas tam tikrų metalo prekių importas iš Rusijos.
 • Eksporto apribojimai. Nustatomi papildomi dvejopo naudojimo prekių ir pažangiųjų technologinių bei pramoninių prekių eksporto, kurio vertė – 2,3 mlrd. EUR per metus, apribojimai. Visų pirma:
 • naujos dvejopo naudojimo ir (arba) pažangiųjų technologijų, įskaitant chemines medžiagas, termostatus, nuolatinės srovės ir vykdomuosius variklius, skirtus bepiločiams orlaiviams, stakles ir mašinų dalis, eksporto kontrolės priemonės, kuriomis siekiama dar labiau susilpninti Rusijos karinius pajėgumus.
 • Nauji ES pramoninių prekių, įskaitant mašinas ir dalis, su statyba susijusias prekes, perdirbtas plieno, vario ir aliuminio prekes, lazerius ir baterijas, eksporto draudimai, kuriais siekiama dar labiau apriboti Rusijos pramonės sektoriaus pajėgumus.
 • 29 Rusijos ir trečiųjų valstybių subjektų (įskaitant Uzbekistane ir Singapūre registruotus subjektus) įtraukimas į sankcionuojamų subjektų, susijusių su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu, sąrašą.
 • Draudimas Rusijos vyriausybei arba Rusijos įmonėms teikti su įmonėmis ir dizainu susijusią programinę įrangą. Taip siekiama dar labiau apriboti Rusijos pramonės sektoriaus pajėgumus. Dėl apribojimų paslaugų srityje glaudžiai bendradarbiaujama su tarptautiniais partneriais, įskaitant JAV ir Jungtinę Karalystę.

GRIEŽTESNI TURTO ĮŠALDYMO REIKALAVIMAI

 • Naujas įtraukimo į sankcionuojamų subjektų sąrašą kriterijus. ES Taryba susitarė dėl naujo įtraukimo į sankcionuojamų subjektų sąrašą kriterijaus, kad į tą sąrašą būtų įtraukti asmenys, kurie gauna naudos iš priverstinio ES įmonių Rusijoje esančių patronuojamųjų įmonių nuosavybės perdavimo arba jų kontrolės. Taip bus užtikrinta, kad niekas negautų pelno iš nuostolių, kuriuos patiria ES įmonės, kai jų patronuojamąsias įmones priverstinai įsigyja Rusijos savininkai ir (arba) vadovybė.
 • Galimybė palikti mirusius asmenis turto įšaldymo sąraše, kad būtų užkirstas kelias galimam įšaldymo priemonės pažeidimui.
 • Griežtesnis reikalavimas valstybėms narėms iniciatyviai atsekti į sankcionuojamų subjektų sąrašą įtrauktų asmenų turtą, kad būtų užkirstas kelias sankcijų pažeidimui ar apėjimui, o tokie atvejai nustatyti.

SU ENERGIJA SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

 • Viršutinė naftos kainos riba. Kad Rusijai būtų sunkiau tęsti karą, griežčiau įgyvendinsime tarptautinį G7+ viršutinės naftos kainos ribos reikalavimą nustatę naujas priemones, kad galėtume atidžiau stebėti tanklaivių pardavimą trečiosioms valstybėms, ir išsamesnius atestavimo reikalavimus. Tai padės kovoti su šešėliniu laivynu, kurį Rusija naudoja, kad apeitų viršutinės kainos ribos reikalavimą. Šiuo atžvilgiu su G7 partneriais ES palaiko glaudų dialogą, kad užtikrintų savo priemonių ir būsimų gairių suderinimą.
 • Naujas suskystintų naftos dujų (SND) importo draudimas, turintis įtakos importui, kurio vertė – daugiau kaip 1 mlrd. EUR per metus, galiojančias sutartis taikant ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį.

GRIEŽTESNĖS KOVOS SU SANKCIJŲ APĖJIMU PRIEMONĖS

 • Tranzito per Rusiją draudimo taikymo srities išplėtimas įtraukiant tam tikras ekonomiškai svarbias prekes, kai jos skirtos eksportui į trečiąsias valstybes.
 • Veiklos vykdytojų pareiga sutartimi uždrausti reeksportuoti į Rusiją tam tikrų kategorijų didesnės rizikos prekes, įskaitant su aviacija susijusias prekes, reaktyvinius degalus, šaunamuosius ginklus ir prekes, įtrauktas į įprastų didelio prioriteto prekių sąrašą.
 • Nauja priemonė, pagal kurią bus reikalaujama pranešti apie tam tikrus lėšų pervedimus iš ES, atliekamus ES subjektų, kurių daugiau kaip 40 proc. akcijų tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso rusams arba Rusijoje įsteigtiems subjektams.

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

 • Nustatoma nauja nukrypti leidžianti nuostata tiems atvejams, kai valstybės narės nusprendžia dėl viešojo intereso iš į sankcionuojamų subjektų sąrašą įtraukto asmens atimti lėšas ar ekonominius išteklius.
 • Nustatoma nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią nauja į sankcionuojamų subjektų sąrašą įtraukta draudimo bendrovė galėtų išmokėti žalos atlyginimą.
 • Nustatoma nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią leidžiama parduoti ES bendroves, priklausančias tam tikriems į sankcionuojamų subjektų sąrašą įtrauktiems asmenims ar subjektams.

KITA

 • Įtraukiamas techninis pakeitimas, leidžiantis teikti saugiai laivybai būtinas locmanų paslaugas.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (bus paskelbti artimiausiu metu)

Oficialusis leidinys

Daugiau informacijos apie sankcijas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gruodžio 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje