Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. balandžio 25 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija teikia rekomendacijas dėl geresnės vaikų apsaugos nuo smurto

Migrantas vaikas

Europos Komisija, vykdydama įsipareigojimą pagal ES vaiko teisių strategiją, priėmė Rekomendaciją dėl integruotųjų vaiko apsaugos sistemų kūrimo ir stiprinimo atsižvelgiant į vaiko interesus.

Rekomendacija padės valstybėms narėms stiprinti vaiko apsaugos sistemas. Visų lygmenų valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė turi bendradarbiauti visuose sektoriuose, kad vaikai būtų nuosekliai ir sistemingai apsaugoti nuo visų formų smurto.

ES gyvena 80 mln. vaikų. Smurtas prieš vaikus daugeliu lygmenų tiek ES, tiek už jos ribų tebėra didelė problema – 13–29 proc. 15 metų mokinių nurodė, kad dažnai patiria patyčias. Iki 13,7 proc. suaugusių moterų nurodė vaikystėje patyrusios seksualinį smurtą, ir ši dalis gali būti dar didesnė. Vyriausybių veiksmai ir neveiklumas vaikams daro didesnį poveikį nei bet kuriai kitai visuomenės grupei. Apsaugoti vaikus yra ir moralinė, ir teisinė būtinybė. Be to, tai ilgalaikė strateginė investicija į mūsų visuomenę.

Pagrindiniai Rekomendacijos aspektai

  • Integruotosiose vaikų apsaugos sistemose daugiausia dėmesio skirti vaikams, pritaikyti apsaugos sistemas prie vaikų poreikių ir įtraukti vaikus priimant jiems įtakos turinčius sprendimus.
  • Padėti valstybėms narėms pritaikyti savo sistemas, kad kiekvienas vaikas būtų apsaugotas nuo bet kokios formos smurto naudojantis ES priemonėmis, pavyzdžiui, teisės aktais, politika ar finansavimu. Pirmiausia reikia užkirsti kelią diskriminacijai ir su ja kovoti, teikti tikslinę paramą ir puoselėti visuomenėje visiško nepakantumo smurtui prieš vaikus kultūrą. 
  • Sukurti integruotųjų vaiko apsaugos sistemų bendrą sistemą. Valstybės narės raginamos parengti nacionalinius kovos su smurtu prieš vaikus planus, veiksmingai įgyvendinti ES ir nacionalinės teisės aktus dėl vaikų apsaugos, sukurti koordinavimo struktūras, stiprinti žmogiškuosius ir finansinius išteklius ir gerinti duomenų rinkimą. 
  • Gerinti sektorių ir kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą rengiant specialistus, pradedant vietos lygmeniu.
  • Smurto prieš vaikus atvejais nustatyti visapusiškus ir suderintus paramos veiksmus – nuo prevencijos ir ankstyvojo nustatymo iki pranešimo ir tarpsektorinės paramos.
  • Reaguoti į vaikų saugos poreikius internete ir realiame gyvenime gerinant vaikų skaitmeninį raštingumą, skatinant saugų skaitmeninių technologijų naudojimą ir mokant šeimas bei slaugytojus.
  • Apsaugoti vaikų neliečiamybę ir psichikos sveikatą, užkirsti kelią (kibernetinėms) patyčioms ir su jomis kovoti, skatinant valstybes nares parengti nacionalines psichikos sveikatos strategijas, nurodant vaikus kaip prioritetinę tikslinę grupę.
  • Geriau išnaudoti esamas ES priemones vaikų apsaugos sistemoms stiprinti: prie komunikato pridedamame priede išvardytus teisės aktus, politikos priemones, finansinę paramą. Veikti ne tik ES, raginti valstybes nares laikytis integruoto požiūrio į vaikų apsaugą vykdant išorės veiksmus, pavyzdžiui, panaikinti vaikų darbą, apsaugoti vaikus ginkluotų konfliktų metu, nuo klimato kaitos ir pavojų aplinkai.

ES valstybės narės gali naudotis įvairiomis priemonėmis, be kita ko, Sąjungos lygmens priemonėmis (teisės aktais, politika ir finansavimu), kurios gali padėti užtikrinti didesnę vaiko apsaugos sistemų integraciją. Pavyzdžiui, pagal Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos paprogramę „Daphne“ teikiamas finansavimas smurto dėl lyties ir smurto prieš vaikus prevencijai ir kovai su juo. Paraiškas galima šiuo metu teikti iki 2024 m. gegužės 29 d.; konkretus prioritetas teikiamas tiksliniams veiksmams, kuriais skatinamas integruotųjų vaiko apsaugos sistemų praktinis veikimas.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas „Pirmiausia – vaikų interesai“. Komunikatas, pateikiamas su Komisijos rekomendacija dėl integruotųjų vaikų apsaugos sistemų 

Priedas prie Komunikato dėl integruotųjų vaiko apsaugos sistemų kūrimo ir stiprinimo atsižvelgiant į vaiko interesus

Rekomendacija dėl integruotųjų vaiko apsaugos sistemų kūrimo ir stiprinimo atsižvelgiant į vaiko interesus

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

ES vaiko teisių strategijos įgyvendinimas. Informacijos suvestinė

Vaiko teisės. Interneto svetainė

ES vaiko teisių strategijos veiksmai

ES vaikų dalyvavimo platforma

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. balandžio 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje