Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija skelbia sausio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų

Šiandien Europos Komisija (EK) paskelbė sausio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų.

rule of law
Europos Sąjunga, 2017

Šiandien Europos Komisija (EK) paskelbė sausio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.

Švarus oras. Europos Komisija ragina Lietuvą ir dar 13 valstybių narių sumažinti kelių išmetamųjų oro teršalų kiekį

Europos Komisija ragina Lietuvą (INFR(2022)2074), Bulgariją, Daniją, Airiją, Ispaniją, Kiprą, Latviją, Liuksemburgą, Vengriją, Austriją, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją ir Švediją laikytis kelių išmetamųjų oro teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų, kaip reikalaujama Direktyvoje 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo (toliau – Teršalų išmetimo nacionalinių ribų arba INR direktyva). INR direktyvoje nustatyti nacionaliniai kelių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimai, kuriuos kiekviena valstybė narė turi įvykdyti kiekvienais metais 2020–2029 m. laikotarpiu, ir dar platesnio užmojo mažinimo įsipareigojimai nuo 2030 m. Reikalaujama, kad valstybės narės parengtų nacionalines oro taršos valdymo programas (NOTVP), kuriose būtų parodyta, kaip bus vykdomi šie mažinimo įsipareigojimai. Komunikate „Europos žaliasis kursas“, kuriame nustatytas nulinės taršos tikslas, akcentuojama būtinybė mažinti oro taršą, kuri yra vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Europos Komisija išanalizavo 2022 m. valstybių narių pateiktus nacionalinius kelių išmetamųjų teršalų apskaitos duomenis (atsižvelgiant į nuo 2020 m. išmestą teršalų kiekį). Minėtos 14 valstybių narių neįvykdė savo įsipareigojimų dėl vieno ar kelių teršalų, kuriems taikoma INR direktyva. Be to, kadangi daugumos šių valstybių narių NOTVP nustatytos priemonės neužtikrino, kad būtų pasiektas įsipareigojimas sumažinti vieno ar kelių išmetamųjų teršalų kiekį, šių priemonių nepakanka, kad būtų apribotas metinis dėl žmogaus veiklos susidarantis išmetamųjų teršalų kiekis, kaip reikalaujama direktyvoje. Amoniakas (iš žemės ūkio sektoriaus) yra teršalas, dėl kurio dauguma šių valstybių narių nesilaiko savo prievolių. Todėl Komisija šioms 14 valstybių narių siunčia oficialius pranešimus. Šalys turi per du mėnesius atsakyti į pranešimus ir pašalinti Europos Komisijos nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Europos Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Teroristinis turinys internete. Europos Komisija ragina Lietuvą ir dar 21 valstybę narę laikytis teroristinio turinio internete reglamento

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama oficialius pranešimus Lietuvai (INFR(2022)2123), Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Kiprui, Latvijai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai, Suomijai ir Švedijai dėl netinkamo ES reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (Reglamentas (ES) 2021/784) įgyvendinimo. Siekiant užkirsti kelią teroristams piktnaudžiauti internetu savo ideologijai skleisti, bauginti, radikalizuoti ir verbuoti piliečius internete, labai svarbu užtikrinti visapusišką reglamento įgyvendinimą. Reglamentu nustatoma teisinė sistema, kaip užtikrinti teroristinio turinio internete pašalinimą per vieną valandą nuo nacionalinės kompetentingos institucijos išduoto nurodymo pašalinti turinį gavimo, o bendrovės įpareigojamos imtis specialių priemonių, kai jų platformos susiduria su tokiu turiniu. Kartu juo nustatomos griežtos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų visapusiškai gerbiama saviraiškos ir informacijos laisvė. 2022 m. birželio 7 d. įsigaliojus reglamentui ne visos valstybės narės perkėlė į savo nacionalinę teisę visas šiame reglamente nurodytas priemones. Todėl Europos Komisija mano, kad Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Suomija ir Švedija nevisiškai įgyvendino reglamente nustatytas prievoles ir turi per du mėnesius atsakyti Europos Komisijai. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Europos Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Pranešimas spaudai su daugiau informacijos pateikiamas internete.

Prekybos internetu tarp platformų ir įmonių praktika. Europos Komisija ragina Lietuvą ir dar 7 valstybes nares laikytis ES taisyklių dėl sąžiningumo ir skaidrumo verslo klientams didinimo

Europos Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus Lietuvai (INFR 2022/2143), Čekijai, Vengrijai, Nyderlandams, Lenkijai, Portugalijai, Slovėnijai ir Slovakijai dėl to, kad šalys nevykdo savo prievolių pagal ES taisykles dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (Reglamentas (ES)2019/1150, dar vadinamas P2B reglamentu). P2B reglamentas taikomas nuo 2020 m. liepos 12 d. Oficialiuose pranešimuose Europos Komisija išreiškė susirūpinimą dėl P2B reglamente nustatytų reikalavimų valstybėms narėms priimti nacionalinę teisinę sistemą, kad būtų užtikrintas veiksmingas reglamento vykdymas. Atitinkamos valstybės narės dar nepriėmusios jokių nacionalinės teisės aktų. Jos turi per du mėnesius atsakyti į Europos Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti išsiųsti joms pagrįstą nuomonę.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai. Svarbiausi Europos Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis

Klausimai ir atsakymai apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

Sprendimų dėl pažeidimų registras

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje