Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. birželio 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija skelbia birželio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų

Europos Komisija (EK) paskelbė birželio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.

ES vėliavos prie Berlaymont

Šiandien Europos Komisija (EK) paskelbė birželio mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.

Atsinaujinančiųjų išteklių energija. Europos Komisija ragina Lietuvą visiškai perkelti į nacionalinę teisę Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Lietuvai (INFR(2021)0277), nes šalis nevisiškai perkėlė į nacionalinę teisę ES taisykles dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, nustatytas Direktyvoje (ES) 2018/2001. Šia direktyva nustatoma atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtojimo elektros energijos, šildymo ir vėsinimo bei transporto srityse ES teisinė sistema. Joje nustatytas privalomas ES tikslas pasiekti, kad iki 2030 m. bent 32 % energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad parama atsinaujinančiųjų išteklių energijai būtų ekonomiškai efektyvi, ir supaprastinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų administracines procedūras. Ja taip pat sudaromos palankesnės sąlygos piliečiams dalyvauti energetikos pertvarkoje ir nustatomi konkretūs tikslai iki 2030 m. padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį šildymo ir vėsinimo sektoriuje ir transporto sektoriuje. Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas buvo 2021 m. birželio 30 d.

2021 m. liepos mėn. Europos Komisija išsiuntė Lietuvai oficialų pranešimą. Kol kas valstybė narė direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė tik iš dalies. Lietuva dabar turi per du mėnesius ištaisyti padėtį ir pranešti Europos Komisijai apie visišką jos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

 

Radiacinė sauga. Europos Komisija ragina Lietuvą ir Liuksemburgą tinkamai perkelti į nacionalinę teisę Euratomo pagrindinių saugos standartų direktyvą

Europos Komisija nusprendė pradėti dvi pažeidimo nagrinėjimo procedūras, išsiųsdama oficialius pranešimus Lietuvai (INFR(2023)2039) ir Liuksemburgui, nes šios šalys tinkamai neperkėlė į nacionalinę teisę pataisytos Pagrindinių saugos standartų direktyvos (Tarybos direktyva 2013/59) nuostatų. Šia direktyva modernizuojami ir konsoliduojami ES radiacinės saugos teisės aktai ir nustatomi pagrindiniai saugos standartai, kuriais visuomenės narius, darbuotojus ir pacientus siekiama apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. Į ją taip pat įtrauktos po Fukušimos branduolinės avarijos sugriežtintos avarinės parengties ir reagavimo priemonės. Komisija nustatė, kad perkėlimo priemonėmis direktyvos nuostatos nebuvo tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę šiose dviejose valstybėse narėse. Komisijos nustatytos atitikties problemos kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos ir susijusios su konkrečiais direktyvos reikalavimais, pavyzdžiui, nuostatomis dėl medicininės radiologinės įrangos, gyventojų gaunamų dozių apskaičiavimo, su radonu (gamtinėmis radioaktyviosiomis dujomis) susijusių veiksmų plano, patikrų, nemedicininės apšvitos vaizdo gavimo tikslais, išorinės ir vidinės apšvitos įvertinimo, dozių apribojimų ir informacijos apie didelio aktyvumo uždaruosius šaltinius teikimo. Šios valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti ir ištaisyti Komisijos nustatytus trūkumus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti joms išsiųsti pagrįstą nuomonę.

 

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai. Svarbiausi Europos Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis

Klausimai ir atsakymai apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

Sprendimų dėl pažeidimų registras

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. birželio 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje