Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 17 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija siūlo naują ES sistemą dujų rinkoms dekarbonizuoti, vandenilio naudojimui skatinti ir išmetamam metano kiekiui mažinti

EK pateikė pasiūlymų rinkinį, kuriuo siekiama dekarbonizuoti ES dujų rinką, sudarant palankesnes sąlygas naudoti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujas ir užtikrinti Europos piliečių energetinį saugumą.

dujų vamzdžiai

Šią savaitę Europos Komisija priėmė pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinį, kuriuo siekiama dekarbonizuoti ES dujų rinką, sudarant palankesnes sąlygas naudoti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujas (įskaitant vandenilį) ir užtikrinti visų Europos piliečių energetinį saugumą. Europos Komisija taip pat toliau vykdo veiklą, susijusią su ES metano strategija ir savo tarptautiniais įsipareigojimais: teikia pasiūlymus sumažinti išmetamą metano kiekį energetikos sektoriuje – Europoje ir mūsų pasaulinėje tiekimo grandinėje. Europos Sąjunga turi dekarbonizuoti savo suvartojamą energiją, kad iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažintų bent 55 proc. ir iki 2050 m. neutralizuotų savo poveikį klimatui.

Europos Komisijos pasiūlymais (reglamentu ir direktyva) sudaromos sąlygos pereiti nuo iškastinių gamtinių dujų prie atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujų, visų pirma biometano ir vandenilio, taip pat didinamas dujų sistemos atsparumas. Vienas iš pagrindinių tikslų – sukurti vandenilio rinką, sudaryti palankias sąlygas investuoti ir plėtoti specialią infrastruktūrą, be kita ko, reikalingą prekybai su trečiosiomis šalimis. Rinkos taisyklės bus taikomos dviem etapais: iki 2030  m. ir po 2030 m. Jos yra, visų pirma, susijusios su prieiga prie vandenilio infrastruktūros, vandenilio gamybos ir transportavimo veiklos atskyrimu ir tarifų nustatymu. Bus sukurta nauja valdymo struktūra – Europos vandenilio tinklų operatorių tinklas. Šis tinklas padės diegti specialią vandenilio infrastruktūrą, užtikrins tarpvalstybinį koordinavimą, padės kurti jungčių tinklą ir rengti specialias technines taisykles.

Pasiūlyme numatyta, kad nacionaliniai tinklo plėtros planai turėtų būti grindžiami bendru elektros, dujų ir vandenilio sektorių scenarijumi. Jis turėtų būti suderintas su nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, taip pat su visos ES dešimties metų tinklo plėtros planu. Dujų tinklų operatoriai turės teikti informaciją apie infrastruktūrą, kurios eksploatacija gali būti nutraukta arba kurios paskirtis gali būti pakeista. Taip pat atskirai bus teikiamos vandenilio tinklo plėtros ataskaitos, siekiant užtikrinti, kad vandenilio sistemos kūrimas būtų grindžiamas realistine paklausos prognoze.

Naujosiomis taisyklėmis bus sudarytos palankesnės sąlygos įleisti atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujas į esamą dujų tinklą, nes bus panaikinti tarpvalstybinių jungčių tarifai ir sumažinti įleidimo taškuose taikomi tarifai. Jomis taip pat sukuriama mažo anglies dioksido pėdsako dujų sertifikavimo sistema ir taip užbaigiamas pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą pradėtas darbas, susijęs su atsinaujinančiųjų išteklių dujų sertifikavimu. Taip bus užtikrinta, kad visas įvairių dujų ŠESD pėdsakas būtų vertinamas vienoda tvarka, o ES valstybės narės galėtų tas dujas veiksmingai palyginti ir nuspręsti dėl jų įtraukimo į savo energijos rūšių derinį. Siekiant užtikrinti, kad Europa nebūtų priklausoma nuo iškastinių gamtinių dujų ir suteikti daugiau galimybių naudoti švarias dujas Europos dujų rinkoje, Europos Komisija siūlo ilgalaikių sutarčių dėl iškastinių gamtinių dujų naudojimo netaikant išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemonių nebepratęsti po 2049 m.

Kitas dokumentų rinkinio prioritetas – vartotojų įgalėjimas ir apsauga. Pagal nuostatas, kurios analogiškos elektros energijos rinkoje jau taikomoms nuostatoms, vartotojai galės lengviau keisti tiekėjus, naudotis veiksmingomis kainų palyginimo priemonėmis, gauti tikslią, teisingą ir skaidrią sąskaitose pateikiamą informaciją ir turėti geresnę prieigą prie duomenų ir naujų pažangiųjų technologijų. Vartotojai turėtų turėti galimybę rinktis atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujas, o ne iškastinį kurą.

Pastaraisiais mėnesiais stebimas energijos kainų šuolis atkreipė dėmesį į energetinio saugumo svarbą, ypač dabar, kai pasaulio rinkos yra nestabilios. Europos Komisija siūlo padidinti dujų sistemos atsparumą ir sustiprinti jau galiojančias nuostatas dėl tiekimo saugumo. Tai padaryti, be kita ko, reaguodama į ES valstybių narių prašymą, ji įsipareigojo spalio 13 d. paskelbtame komunikate dėl energijos kainų ir priemonių rinkinio. Iškilus energijos stygiaus problemai, be pagalbos neliktų nė vienas Europos namų ūkis: dėl naujos iš anksto nustatytos tvarkos ir paaiškinimų, susijusių su kontrole ir kompensavimu energijos vidaus rinkoje, būtų efektyviau taikomas tarpvalstybinis automatinio solidarumo mechanizmas. Pasiūlymu dabartinių taisyklių taikymo sritis išplečiama – įtraukiami atsinaujinantieji energijos ištekliai ir mažo anglies dioksido pėdsako dujos. Taip pat siūlomos naujos nuostatos dėl atsirandančios kibernetinės rizikos. Pagaliau, bus skatinama laikytis strategiškesnio požiūrio į dujų kaupimą: su kaupimu susiję aspektai bus integruoti į regioniniu lygmeniu atliekamą rizikos vertinimą. Pasiūlymu taip pat sudaromos sąlygos ES valstybėms narėms, laikantis ES konkurencijos taisyklių, apsirūpinti strateginėmis atsargomis taikant savanoriško bendro pirkimo tvarką.

Europos Komisija pirmą kartą teikia ES pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, susijusį su metano išmetimo mažinimu energetikos sektoriuje. Jame numatyta, kad naftos, dujų ir anglių sektoriuose bus privaloma matuoti, tikrinti išmetamą metano kiekį ir teikti su juo susijusias ataskaitas. Europos Komisija siūlo griežtas taisykles, kurios padės aptikti ir pašalinti metano nuotėkį, taip pat riboti dujų išleidimo ir fakelinio deginimo praktiką. Siūlomame akte taip pat numatytos visuotinės stebėsenos priemonės, kuriomis užtikrinamas informacijos apie metano emisijas, susijusias su į ES importuojama nafta, dujomis ir anglimis, skaidrumas. Naudodamasi šiomis priemonėmis Europos Komisija galės svarstyti tolesnius veiksmus.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 17 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje