Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 19 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija pristato naują bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonę

Šiandien Europos Komisija pristatė naują bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonę.

Single Market Emergency Instrument
Europos Sąjunga, 2017

Šiandien Europos Komisija pristatė naują bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonę. Šia krizių valdymo sistema būsimų ekstremaliųjų situacijų atveju siekiama išsaugoti laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą ir būtiniausių prekių bei paslaugų prieinamumą piliečiams ir įmonėms visoje ES. Bendroji rinka pasirodė esanti didžiausias mūsų privalumas suvaldant krizes, tačiau COVID-19 pandemija atskleidė struktūrinius trūkumus, trukdančius ES koordinuotai ir veiksmingai reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Vienašalės priemonės sukėlė susiskaidymą, pablogino krizę ir ypač paveikė MVĮ.

Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė papildo kitas krizių valdymui skirtas ES teisėkūros priemones, pavyzdžiui, Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, taip pat ES taisykles, taikomas konkretiems sektoriams, tiekimo grandinėms ar produktams, susijusiems su sveikata, puslaidininkiais ar aprūpinimu maistu, kuriose jau numatytos tikslinės reagavimo į krizes priemonės. Ja nustatoma gerai subalansuota krizių valdymo sistema, skirta įvairioms grėsmėms bendrajai rinkai nustatyti ir sklandžiam jos veikimui užtikrinti:

  • Bendrosios rinkos krizių valdymo struktūros sukūrimas. Tai – naujas mechanizmas, skirtas stebėti bendrąją rinką, nustatyti skirtingus rizikos lygius ir keliais režimais – nenumatytų atvejų, budrumo ir ekstremaliosios situacijos – koordinuoti tinkamą atsaką. Pirma, nenumatytų atvejų planavimo sistema suteikia Europos Komisijai ir valstybėms narėms galimybę sukurti koordinavimo ir ryšių tinklą, siekiant geriau pasirengti krizėms. Vėliau, nustačius grėsmę bendrajai rinkai, Europos Komisija gali aktyvuoti budrumo režimą. Galiausiai, kilus didelį poveikį bendrajai rinkai darančiai krizei, ES Taryba gali aktyvuoti ekstremaliosios situacijos režimą. Siekiant įvertinti konkrečią padėtį ir rekomenduoti tinkamiausias atsako priemones, bus įsteigta patariamoji grupė, kurią sudarys Europos Komisija ir valstybės narės. Ji atliks labai svarbų vaidmenį viso proceso metu.
  • Naujų veiksmų, kuriais siekiama šalinti grėsmes bendrajai rinkai, siūlymas. Aktyvavus budrumo režimą, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europos Komisija, pirmiausia stebės prekių ir paslaugų, kurios nustatytos kaip strategiškai svarbios, tiekimo grandines ir kaups strateginius rezervus šiose srityse. Aktyvavus ekstremaliosios situacijos režimą, laisvas judėjimas bendrojoje rinkoje bus išsaugotas sudarant draudžiamų apribojimų sąrašą ir apskritai griežčiau ir sparčiau tikrinant vienašalius apribojimus. Europos Komisija taip pat gali rekomenduoti valstybėms narėms užtikrinti su krize susijusių prekių prieinamumą palengvinant gamybos linijų plėtrą ar paskirties keitimą arba paspartinant leidimų išdavimą. Galiausiai ji taip pat gali rekomenduoti valstybėms narėms tikslingai paskirstyti budrumo režimu sukauptus strateginius rezervus. Naujos taisyklės taip pat bus taikomos siekiant palengvinti atitinkamų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, kuriuos Europos Komisija vykdo valstybių narių vardu budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais.
  • Leidimas taikyti kraštutines priemones ekstremaliosios situacijos atveju. Ypatingomis aplinkybėmis ir tik tada, kai ekstremaliosios situacijos režimas jau yra aktyvuotas, Europos Komisija taip pat gali naudotis priemonėmis, kurioms reikės atskiro aktyvavimo etapo. Tokiu atveju Europos Komisija gali ekonominės veiklos vykdytojams pateikti tikslinius prašymus pateikti informaciją, kurie gali būti privalomi. Ji taip pat gali paprašyti jų priimti su krize susijusių produktų prioritetinius užsakymus, į kuriuos įmonės turi atsižvelgti arba pateikti svarias atsisakymo priežastis. Be to, greitesnis tam tikrų gaminių pateikimas rinkai paspartinant bandymus ir akreditavimą, be kita ko, pasitelkus atitikties vertinimą, užtikrins jų prieinamumą ekstremaliųjų situacijų metu. Taisyklės, kuriomis leidžiama taikyti tokias nukrypti leidžiančias nuostatas, nustatytos prie Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonės reglamento pridedamuose atskiruose pasiūlymuose dėl reglamento ir direktyvos, kuriais iš dalies keičiamos kai kurios konkretiems produktams taikomos reguliavimo procedūros.

Europos Komisijos narių citatos:

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „COVID-19 krizė aiškiai parodė – turime užtikrinti, kad bendroji rinka veiktų visą laiką, taip pat ir ištikus krizei. Turime ją sustiprinti. Mums reikia naujų priemonių, kurios leistų veikti greitai ir kolektyviai, – kad kilus naujai krizei galėtume užtikrinti – bendroji rinka išlieka atvira, o gyvybiškai svarbios prekės – prieinamos Europos žmonėms apsaugoti. Visa tai užtikrins naujoji bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas pažymėjo: „Per pastarųjų metų krizes dėjome daug pastangų, kad išsaugotume sklandžiai veikiančią bendrąją rinką, išlaikytume atviras sienas ir tiekimo grandines ir užtikrintume mūsų piliečiams reikalingų produktų ir paslaugų prieinamumą. Visgi turime būti geriau pasirengę numatyti kitą krizę ir į ją reaguoti. Užuot kliovusis improvizuotais ad hoc veiksmais, bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė bus struktūrinis atsakas siekiant išsaugoti laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą sudėtingais laikotarpiais. Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė užtikrins geresnį koordinavimą su valstybėmis narėmis, padės užkirsti kelią galimai krizei ir sušvelninti jos poveikį mūsų pramonei ir ekonomikai ir suteiks Europai priemonių, kurių turi mūsų pasauliniai partneriai ir kurių mums trūksta.“

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatoma bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98

Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomos priemonės su krize susijusių prekių tiekimui ir prieinamumui palengvinti susidarius ekstremaliajai situacijai bendrojoje rinkoje ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/424, Reglamentas (ES) 2016/425, Reglamentas (ES) 2016/426 ir Reglamentas (ES) 2019/1009

Pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/14/EB, 2006/42/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES ir 2014/68/ES ir nustatomos ekstremaliosios situacijos atitikties vertinimo, bendrųjų specifikacijų priėmimo ir rinkos priežiūros procedūros susidarius ekstremaliajai situacijai bendrojoje rinkoje

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje