Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 10 d.

Europos Komisija pristato ES biudžeto veiklos rezultatų dokumentus

parama_covid-19.jpg
© EU
2020 m. ES biudžeto veiklos rezultatų ataskaitoje pabrėžiamas spartus ir visuotinis ES atsakas į koronaviruso krizę drauge siekiant pagrindinių ES prioritetų

Europos Komisija pristatė du vienas kitą papildančius ES biudžeto veiklos rezultatų dokumentus: metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą ir Komunikatą dėl ES ilgalaikio biudžeto veiklos peržiūros plano 2021–2027 m.

Metinė ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita yra dokumentas, kuriuo Europos Komisija prisiima visą politinę atsakomybę už praėjusių metų ES biudžeto valdymą. Iš 2020 m. ataskaitos matyti, kad ES, siekdama sušvelninti koronaviruso krizę ir jos pasekmes, savo 2020 m. biudžetą naudojo greitai ir veiksmingai. Vos per kelias savaites ES sutelkė visas įmanomas lėšas pagal savo kompetenciją biudžeto srityje. Lėšos buvo skubiai panaudotos taikant naujas esamų programų, kaip antai struktūrinių fondų, lankstumo galimybes arba įgyvendinant naujas iniciatyvas.

Biudžeto atsakas į koronaviruso pandemiją ir jos padarinius buvo visapusiškas: tai suteikė galimybę nedelsiant reaguoti į sveikatos krizę, taip pat sumažinti jos socialinį ir ekonominį poveikį. Centralizuoti ES viešieji pirkimai padėjo užtikrinti, kad visos ES valstybės narės turėtų saugių ir veiksmingų vakcinų. Pagal priemonę SURE valstybėms narėms suteiktas finansavimas užimtumui remti, kuriuo pasinaudojo maždaug 25–30 mln. darbuotojų. ES, įgyvendindama Europos komandos iniciatyvą ir teikdama paramą priemonei COVAX, taip pat ėmėsi vadovaujamo vaidmens, kad visame pasaulyje užtikrintų vienodą prieigą prie vakcinų.

Kovodama su pandemija ES ir toliau darė pažangą ES biudžeto lėšomis įgyvendindama savo politinius prioritetus. Ji rėmė žaliąją pertvarką, 20,1 proc. 2014–2020 m. biudžeto lėšų (216 mlrd. EUR) skirdama kovai su klimato kaita (taip įgyvendintas 20 proc. tikslas) ir 8 proc. (85 mlrd. EUR) – biologinei įvairovei. ES taip pat rėmė skaitmeninę pertvarką, pavyzdžiui, sanglaudos fondų ir Europos strateginių investicijų fondo lėšomis suteikdama galimybę 25 mln. namų ūkių prisijungti prie sparčiojo interneto.

Šių ES biudžeto rezultatų pavyko pasiekti apsaugant mokesčių mokėtojų interesus, nes taikytos veiksmingos kovos su sukčiavimu ir pažeidimais priemonės. Iš ataskaitos taip pat matyti, kad 2020 m. ES biudžetas buvo gerai valdomas dėl patikimos vidaus kontrolės sistemos, nuolatinio rizikos (visų pirma susijusios su koronaviruso krize) stebėjimo, nusistovėjusio daugiamečio kontrolės ciklo ir kitų rizikos mažinimo priemonių. Apskaičiuota, kad klaidų rizika išmokant lėšas mūsų partneriams ir naudos gavėjams siekia 1,9 proc. visos apimties. Daugelis iš šių klaidų (maždaug 1,0 proc. visos apimties) iš tikrųjų aptinkamos ir ištaisomos iki programų pabaigos. Taigi išlieka 0,9 proc. faktinių klaidų rizika ir ji neviršija Europos Audito Rūmų taikomos 2 proc. reikšmingumo ribos.

Atsižvelgiant į beprecedentį ES biudžeto po 2020 m. dydį ir vaidmenį, taip pat į ekonomikos gaivinimo priemonės „NextGenerationEU“ sukūrimą, dar svarbiau užtikrinti, kad ES lėšos būtų leidžiamos veiksmingai. Europos Komisijos komunikate aprašytas ES ilgalaikio biudžeto veiklos peržiūros planas padės EK ir jos partneriams dar veiksmingiau vykdyti ir valdyti biudžetą. Jis apima konkrečius tikslus, kuriuos turi pasiekti kiekviena 2021–2027 m. ilgalaikio biudžeto ir priemonės „NextGenerationEU“ programa, ir rodiklius bei galutines reikšmes, skirtus pažangai įvertinti ir reguliarioms ataskaitoms apie rezultatus teikti.

Modernus veiklos peržiūros planas taip pat yra ypač svarbi valdymo priemonė. Jis suteiks būtinos informacijos, kad būtų galima anksti nustatyti kylančias problemas ir laiku imtis taisomųjų veiksmų, taip pat, laikantis teisinėje sistemoje numatytų ribų, perskirstyti išteklius, kai atsiranda naujų prioritetų.

Norint padidinti ES programų veiksmingumą ir skaidrumą, reikia koordinuotų pastangų. Europos Komisija labai palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Europos Audito Rūmai ir valstybės narės vis daugiau akcentuoja ES išlaidų veiksmingumą. Bendras darbas padės užtikrinti, kad ES piliečių labui būtų išnaudotas visas šio beprecedenčio dydžio ir užmojo ES biudžeto potencialas.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 10 d.