Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. balandžio 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija pristatė iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti Europos laipsnį

Europos Komisija pristatė tris iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti tarptautinį aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, kurio galutinis tikslas – sukurti Europos laipsnį.

European Degree
© Europos Sąjunga, 2024

Europos Komisija pristatė tris iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti tarptautinį aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, kurio galutinis tikslas – sukurti Europos laipsnį. Savanoriškas Europos laipsnis būtų naudingas studentams ir aukštojo mokslo bendruomenei, nes būtų skatinamas mobilumas mokymosi tikslais ES ir gerinami studentų universalieji įgūdžiai. Tai padėtų patenkinti darbo rinkos paklausą ir padidinti absolventų patrauklumą būsimiems darbdaviams, o kartu pritraukti studentų iš viso pasaulio ir stiprinti Europos konkurencingumą.

Šiomis trimis iniciatyvomis šalinamos teisinės ir administracinės kliūtys, trukdančios universitetams partneriams kurti konkurencingas jungtines bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijų programas. Pasiūlymai grindžiami universitetų instituciniu savarankiškumu ir akademine laisve. Jais visapusiškai atsižvelgiama į valstybių narių ir regionų valdžios institucijų kompetenciją aukštojo mokslo srityje.

Dokumentų rinkinį sudaro Komunikatas dėl Europos laipsnio plano ir du pasiūlymai dėl ES Tarybos rekomendacijų dėl paramos aukštojo mokslo sektoriui: vienu pasiūlymu siekiama pagerinti aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo procesus ir automatinį kvalifikacijos pripažinimą, o kitu – padaryti akademinę karjerą patrauklesnę ir tvaresnę.

Europos laipsnio planas

Pristatytu Europos laipsnio planu sudaromos sąlygos naujos rūšies jungtinei programai, kuri būtų savanoriškai įgyvendinama nacionaliniu, regionų ar instituciniu lygmeniu ir grindžiama bendrais kriterijais, dėl kurių susitarta Europos lygmeniu.

Toks Europos laipsnis sumažintų biurokratizmą ir padėtų įvairių šalių aukštojo mokslo institucijoms sklandžiai bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu ir kurti jungtines programas.

Komunikate siūloma, kaip ES valstybės narės ir aukštojo mokslo sektorius galėtų konkrečiai bendradarbiauti kuriant visoje ES automatiškai pripažįstamą Europos laipsnį. Atsižvelgdama į Europos aukštojo mokslo sistemų įvairovę, Europos Komisija siūlo valstybėms narėms palaipsniui siekti Europos laipsnio remiantis dviem galimais pradiniais elementais.

  • Parengiamasis Europos ženklas. Būtų sukurtas stiprus Europos prekės ženklas. Jis būtų taikomas jungtinių laipsnių programoms, atitinkančioms siūlomus europinius kriterijus. Studentai kartu su jungtiniu laipsniu gautų Europos laipsnio ženklo pažymėjimą.
  • Europos laipsnis. Ši nauja kvalifikacijos rūšis būtų grindžiama bendrais kriterijais ir įtvirtinta nacionalinės teisės aktuose. Automatiškai pripažįstamą Europos laipsnį studentams suteiktų keli bendradarbiaujantys skirtingų šalių universitetai arba galbūt tokių universitetų įsteigtas Europos juridinis asmuo.

Siekdama palengvinti ir paremti valstybių narių pastangas kurti Europos laipsnį, Europos Komisija imsis konkrečių veiksmų, įskaitant pagal programą „Erasmus+“ remiamą Europos laipsnio politikos laboratoriją, kuri bus įsteigta 2025 m., siekiant įtraukti valstybes nares ir aukštojo mokslo bendruomenę į Europos laipsnio gairių rengimą.

2025 m. Europos Komisija planuoja pagal programą „Erasmus+“ pradėti Europos laipsnio trajektorijų projektus, kad valstybėms narėms kartu su jų akreditavimo ir kokybės užtikrinimo agentūromis, universitetais, studentais, ekonominiais ir socialiniais partneriais būtų teikiamos finansinės paskatos siekti Europos laipsnio.

Paprastesnis ir geresnis kokybės užtikrinimas ir automatinis universitetinių laipsnių pripažinimas

Europos Komisijos pasiūlyme dėl ES Tarybos rekomendacijos dėl Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ir pripažinimo sistemos valstybės narės ir aukštojo mokslo įstaigos raginamos supaprastinti ir patobulinti savo kokybės užtikrinimo procesus bei praktiką. Tai būtinos atskaitomybės ir pasitikėjimo sąlygos, kad būtų pagerinti universitetų veiklos rezultatai. Valstybės narės raginamos imtis priemonių, kad aukštojo mokslo institucijos siūlomas programas galėtų greičiau pritaikyti prie visuomenės poreikių.

Šia rekomendacija būtų remiami novatoriški pedagoginiai pasiūlymai ir užtikrinama, kad aukštojo mokslo institucijos galėtų kurti tarpvalstybines programas, kurios būtų kokybiškos ir automatiškai pripažįstamos visoje ES. Europos laipsnis priklausys nuo tvirto kokybės užtikrinimo ir automatinio pripažinimo.

Vienodai vertinami įvairių akademinių darbuotojų vaidmenys

Pasiūlyta ES Tarybos rekomendacija dėl patrauklios ir tvarios karjeros aukštojo mokslo srityje siekiama darbuotojams, dirbantiems tarpvalstybinio švietimo srityje ir taikantiems naujoviškus mokymo metodus, suteikti pripažinimą bei atlygį už jų darbą. Joje pateikiamos rekomendacijos, kaip užtikrinti, kad nacionalinės aukštojo mokslo sistemos padėtų spręsti nevienodo darbuotojų vaidmens pripažinimo problemą, kai, pavyzdžiui, darbuotojai ne tik dalyvauja moksliniuose tyrimuose, bet ir dėsto bei investuoja į darnaus vystymosi integravimą. Joje valstybės narės taip pat raginamos skatinti tarpvalstybinę švietimo veiklą.

Tolesni veiksmai

Artimiausiais mėnesiais dokumentų rinkinys bus aptartas su ES Taryba ir pagrindiniais aukštojo mokslo srities suinteresuotaisiais subjektais. Europos Komisija ragina ES Tarybą, valstybes nares, universitetus, studentus ir ekonominius bei socialinius partnerius bendradarbiauti, kad Europos laipsnis taptų realybe. 

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Speciali Europos laipsniui skirta interneto svetainė

Informacijos apie Europos laipsnį suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. balandžio 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje