Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 9 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Europos Komisija patvirtino Lietuvos 435 mln. EUR vertės schemą, skirtą nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusių įmonių likvidumui ir investicijoms remti

Valstybės pagalba. Europos Komisija nustatė, kad 435 mln. EUR Lietuvos schema, skirta nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusioms įmonėms remti, atitinka laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

ES vėliava

Europos Komisija nustatė, kad 435 mln. EUR Lietuvos schema, skirta nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusioms įmonėms remti, atitinka laikinąją valstybės pagalbos sistemą. Schema – tai vėl pradėta taikyti pagalbos priemonė, kurią Europos Komisija pirmą kartą patvirtino 2020m. gruodžio mėn. (SA.60379) ir kuri nustojo galioti 2021 m. gruodžio 31 d. Viešoji parama teikiama paskolų taikant subsidijuojamas palūkanų normas forma. Lietuva pranešė apie šios priemonės biudžeto padidinimą nuo pradinės 36 mln. EUR sumos iki 135 mln. EUR. Be to, Lietuva pranešė sukūrusi naują priemonę, kuria siekiama teikti paramą investicijoms į tvarų ekonomikos atsigavimą ir kurios bendras biudžetas – 300 mln. EUR. Pagal šią priemonę pagalba bus teikiama paskolų taikant subsidijuojamas palūkanų normas forma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) konkretaus materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui finansuoti.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje, iš dalies pakeistoje 2021 m. lapkričio 18 d., nustatytas sąlygas. Visų pirma, kalbant apie naują MVĮ skirtą paramos investicijoms priemonę, i) pagalba bus naudinga investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, o ne finansinėms investicijoms, ii) paskolų grąžinimo terminas yra ne ilgesnis kaip aštuoneri metai, iii) viešoji parama bus suteikta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga i) valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir ii) skatina investicijas į tam tikrą ekonominę veiklą pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą. Europos Komisija taip pat padarė išvadą, kad schema atitinka laikinosios sistemos sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti koronaviruso pandemijos ekonominį poveikį, galima rasti čia. Nekonfidenciali sprendimo versija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.101400) Europos Komisijos konkurencijos svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 9 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje