Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 19 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija nustatė naujas ES kovos su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais prioritetinių veiksmų gaires

Europos Komisija siekdama stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais priėmė naujas ES veiksmų gaires.

Policijos pareigūnė

Kova su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba narkotikais yra Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir tarptautinių partnerių prioritetas. Todėl Europos Komisija siekdama stiprinti šią kovą priėmė naujas ES veiksmų gaires. Prekyba narkotikais yra viena iš didžiausių ES šiandien kylančių grėsmių saugumui. ES konfiskuojami rekordiniai kokaino kiekiai – vien 2021 m. buvo konfiskuotos 303 tonos. Nusikaltėlių tinklų veikla yra platesnio masto, sudėtingesnė, naudojama daugiau smurto.

Naujausi ES kovos su nusikaltėlių tinklais laimėjimai rodo, kad ES tinkamai reaguoja į šias kylančias grėsmes. Vis dėlto, atsižvelgiant į vis kintantį nusikalstamos veiklos pobūdį pasaulyje, reikia nuolat prisitaikyti ir papildyti ES kolektyvinio atsako priemones. Veiksmų gairėse nustatyti konkretūs tiksliniai atsirandančių spragų šalinimo veiksmai – 17 veiksmų 4 toliau nurodytose prioritetinėse srityse.

  1. Naujasis Europos uostų aljansas, kuriuo siekiama didinti uostų atsparumą nusikaltėlių skverbimuisi stiprinant muitinių, teisėsaugos institucijų, viešųjų ir privačiųjų subjektų darbą visos ES uostuose, pavyzdžiui, naudojant pažangiojo skenavimo ir kitą įrangą.
  2. Didelės rizikos nusikaltėlių tinklų išardymas lengvinant finansinius ir skaitmeninius tyrimus, nustatant didžiausius nusikaltėlių tinklus, stiprinant specialiųjų prokurorų ir teisėjų bendradarbiavimą ir naudojantis Šengeno informacinės sistemos (SIS) perspėjimais.
  3. Organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės valstybėms narėms keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais ir gairėmis, kad būtų užkirstas kelias šių grupių įsiskverbimui į visuomenę ir teisėtą ekonomiką ir nusikaltėlių grupių galimybėms verbuoti jaunuolius, gerinamas visuomenės saugumas ir sveikata bei veiksmingiau apribojamos galimybės gauti narkotikų pirmtakų.
  4. Darbas su tarptautiniais partneriais kovojant su pasauline grėsme, be kita ko, stiprinant keitimosi informacija veiksmus, bendras operacijas pagrindiniuose prekybos narkotikais maršrutuose ir teisėsaugos bei teisminį bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis.

Visi atitinkami subjektai turėtų visu pajėgumu tęsti darbą visapusiškai įgyvendinti ES kovos su organizuotu nusikalstamumu ir narkotikais strategijas. Europos Komisija įsipareigoja šiuos papildomus veiksmus įgyvendinti 2023 m. ir 2024 m. glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ES agentūromis ir įstaigomis.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija ragina Europos Parlamentą ir ES Tarybą priimti Direktyvą dėl konfiskavimo ir turto susigrąžinimo, peržiūrėtą Priumo reglamentą, banko sąskaitų registrų sujungimo taisykles, pasiūlytą kovos su pinigų plovimu teisėkūros priemonių rinkinį ir Direktyvą dėl kovos su korupcija baudžiamosios teisės priemonėmis, kurie yra labai svarbūs stiprinant ES pastangas veiksmingai kovoti su organizuotų nusikalstamų grupių veikla visoje ES. Siekdama šio tikslo Europos Komisija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiauti su abiem teisėkūros institucijomis.

Europos Komisija taip pat įsipareigoja iki 2023 m. pabaigos paskelbti kvietimą teikti organizuoto nusikalstamumo srities pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo lėšų – iš viso 20 mln. EUR. 2024 m. vasarą turi pradėti veikti ES narkotikų agentūra.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje