Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija kovoja su piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškiniais prieš žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus

Europos Komisija, siekdama pagerinti žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsaugą nuo piktnaudžiavimo teismo procesu, pateikė pasiūlymą dėl ES teisės akto, kuriuo kovojama su SLAPP tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose.

Laikraštis su grandinėmis
Europos Sąjunga, 2021

Europos Komisija, siekdama pagerinti žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsaugą nuo piktnaudžiavimo teismo procesu, pateikė pasiūlymą dėl ES teisės akto, kuriuo kovojama su SLAPP tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose. Strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo, paprastai vadinami SLAPP, yra tam tikra priekabiavimo forma, visų pirma naudojama prieš žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, siekiant užkirsti kelią pasisakymams viešojo intereso klausimais arba už jį bausti. Europos Komisija taip pat priėmė papildomą rekomendaciją, kuria ES valstybės narės skatinamos suderinti savo taisykles su siūlomu ES teisės aktu nacionalinėse bylose ir visuose procesuose, ne tik civilinėse bylose.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Esame įsipareigoję geriau ginti žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus nuo tų, kurie bando juos nutildyti. Naujuoju teisės aktu tai ir daroma. Demokratinėje sistemoje turtas ir galia niekam neturi suteikti pranašumo, kai siekiama išsiaiškinti tiesą. Šiomis priemonėmis padedame apsaugoti tuos, kurie prisiima riziką ir reiškia nuomonę, kai kyla pavojus viešajam interesui, kai jie praneša, pavyzdžiui, apie įtarimus pinigų plovimu ir korupcija arba apie aplinkos ir klimato ar kitus mums visiems svarbius klausimus.“

Siūlomoje direktyvoje teismams ir asmenims, prieš kuriuos gali būti teikiami SLAPP, numatytos kovos su akivaizdžiai nepagrįstu ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesu priemonės. Siūlomos apsaugos priemonės bus taikomos tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose. Tikimasi, kad apsaugos priemonės bus naudingos visų pirma žurnalistams ir asmenims ar organizacijoms, ginantiems pagrindines teises ir įvairias kitas teises, pvz., aplinkos ir klimato teises, moterų teises, LGBTIQ teises, rasinėms ar etninėms mažumoms priklausančių asmenų teises, darbo teises ar religines laisves, o ir apskritai visiems asmenims, dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje sprendžiant viešojo intereso klausimus. Apsaugos priemonės padeda užtikrinti, kad teisė kreiptis į teismą ir privatumo teisės būtų suderinamos su saviraiškos bei informacijos laisve.

Pagrindiniai pasiūlymo elementai yra šie:

  • išankstinis akivaizdžiai nepagrįsto teismo proceso nutraukimas – teismai galės iš anksto priimti sprendimą nutraukti bylą, jei byla yra akivaizdžiai nepagrįsta. Tokiu atveju įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui – jis turi įrodyti, kad byla nėra akivaizdžiai nepagrįsta;
  • procesinės išlaidos – jei byla atmetama kaip piktnaudžiaujamojo pobūdžio, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atsakovo advokatų honorarus, turės padengti ieškovas;
  • žalos atlyginimas – asmenys, prieš kuriuos gali būti teikiami SLAPP, turės teisę reikalauti kompensacijos už visą turtinę ir neturtinę žalą ir tokią kompensaciją gauti;
  • atgrasančios sankcijos – siekiant užkirsti kelią ieškovų inicijuojamiems piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesams, teismai galės skirti atgrasomąsias sankcijas tiems, kurie tokias bylas pateikia teismui;
  • apsauga nuo trečiosios šalies teismo sprendimų – valstybės narės turėtų atsisakyti pripažinti ES nepriklausančioje šalyje priimtą teismo sprendimą asmens, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, atžvilgiu, jei pagal valstybės narės teisę būtų nustatyta, kad procesas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba piktnaudžiaujamojo pobūdžio. Asmuo, prieš kurį teikiamas SLAPP, taip pat galės prašyti atlyginti žalą ir išlaidas valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta.

Direktyvą papildo Europos Komisijos priimta rekomendacija, kurioje ES valstybės narės raginamos užtikrinti, kad:

  • nacionalinėse teisinėse sistemose būtų numatytos būtinos apsaugos priemonės, panašios į ES lygmens apsaugos priemones, kad būtų galima priimti sprendimus dėl nacionalinių SLAPP bylų. Tai apima procedūrinių garantijų užtikrinimą, kai akivaizdžiai nepagrįstas teismo procesas nutraukiamas anksčiau laiko. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų taisyklės, taikomos šmeižtui – vienam iš dažniausiai pasitaikančių SLAPP pateikimo pagrindų, – neturėtų nepagrįsto poveikio saviraiškos laisvei, atviros, laisvos ir pliuralistinės žiniasklaidos aplinkos egzistavimui ir visuomenės dalyvavimui;
  • teisės specialistams ir asmenims, prieš kuriuos gali būti teikiami SLAPP, būtų rengiami mokymai, siekiant pagerinti jų žinias ir įgūdžius, kad būtų galima veiksmingai priimti sprendimus dėl tokių teismo procesų. Procese dalyvaus Europos teisėjų mokymo tinklas, kad būtų užtikrintas koordinavimas ir kad informacija būtų skleidžiama visose valstybėse narėse;
  • būtų organizuojamos informuotumo didinimo ir informavimo kampanijos, kad susidūrę su SLAPP žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai juos atpažintų;
  • asmenys, prieš kuriuos gali būti teikiami SLAPP, galėtų gauti individualią ir nepriklausomą paramą, pavyzdžiui, tokius asmenis ginančių advokatų kontorų paramą;
  • nuo 2023 m. Europos Komisijai kasmet būtų teikiami nacionaliniu lygmeniu surinkti bendri duomenys apie akivaizdžiai nepagrįstus arba piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesus, nukreiptus prieš visuomenės dalyvavimą.

Europos Parlamentas ir ES Taryba turės derėtis dėl siūlomos direktyvos ir ją priimti, kad ji taptų ES teisės aktu.

Europos Komisijos rekomendacija taikoma tiesiogiai. ES valstybės narės turės Europos Komisijai pateikti įgyvendinimo ataskaitą praėjus 18 mėnesių nuo rekomendacijos priėmimo.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Informacijos suvestinė „ES šalių demokratijos stiprinimas. Geresnė žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų apsauga

Koalicija prieš SLAPP Europoje (CASE)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje