Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. lapkričio 22 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija baigia ES pagalbos Palestinai peržiūrą

Europos Komisija paskelbė ES finansinės paramos Palestinai peržiūros, apie kurią pranešta praėjus dviem dienoms po spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ Izraelyje įvykdyto teroristinio išpuolio, rezultatus.

Gaza
© UNRWA, 2023

Europos Komisija paskelbė ES finansinės paramos Palestinai peržiūros, apie kurią pranešta praėjus dviem dienoms po spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ Izraelyje įvykdyto teroristinio išpuolio, rezultatus.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė, kad „ES yra didžiausia tarptautinės pagalbos palestiniečiams teikėja. Po siaubingų spalio 7 d. įvykių kilo būtinybė atidžiai peržiūrėti mūsų finansinę paramą. Atlikus šią peržiūrą patvirtinta, kad taikomos apsaugos priemonės yra veiksmingos. Šiuo metu vyksta darbas, susijęs su mūsų būsimos paramos palestiniečiams planavimu atsižvelgiant į kintančią ir vis dar besivystančią padėtį.“

Už kaimynystę ir plėtrą atsakingas Komisijos narys Olivér Várhelyi sakė: „Dėl spalio 7 d. grupuotės „Hamas“ prieš Izraelį įvykdyto teroristinio išpuolio pasikeitus aplinkybėms, Europos Komisija, laikydamasi mūsų įsipareigojimo užtikrinti tinkamą ES išorės finansavimo įgyvendinimą, privalėjo atlikti galimybių ir rizikos vertinimą, susijusį su mūsų paramos vystymuisi portfeliu. Kadangi dėl šių pokyčių kyla papildoma rizika, Europos Komisija imasi papildomų rizikos mažinimo priemonių, kad sustiprintų mūsų esamų apsaugos priemonių taikymą.“

Peržiūra parodė, kad Europos Komisijos vykdoma kontrolė ir esamos apsaugos priemonės, kurios pastaraisiais metais buvo gerokai sugriežtintos, veikia gerai ir iki šiol nerasta jokių įrodymų, kad lėšos būtų buvę nukreiptos nenumatytiems tikslams.

Atliekant peržiūrą buvo laikomasi dviejų etapų metodo. Pirmoji operatyvinė patikra buvo atlikta siekiant įvertinti projektų įgyvendinamumą atsižvelgiant į naujas aplinkybes vietoje. Šiame etape per peržiūrą nustatytas bendros 75,6 mln. EUR vertės projektų, kurių neįmanoma įgyvendinti, sąrašas, o jiems numatyta parama bus perprogramuota palestiniečiams paremti atsižvelgiant į naujus prioritetus, kurie turi būti nustatyti vietoje. Tai visų pirma dideli infrastruktūros projektai (įskaitant projektą „Dujos Gazos Ruožui“, Gazos Ruožo gėlinimo įrenginių ir vandens tiekimo paslaugų projektą), kurių dabartinėmis aplinkybėmis įgyvendinti neįmanoma.

Antrajame etape Europos Komisija atliko rizikos vertinimą, kuriam visi įgyvendinantieji partneriai turėjo pateikti informaciją apie savo taikomus kontrolės mechanizmus. Atsižvelgdama į dabartines aplinkybes, Europos Komisija nustatė keletą papildomų priemonių, kuriomis būtų siekiama, pavyzdžiui, į visas naujas sutartis įtraukti atitinkamas kovos su kurstymu sutarčių sąlygas ir užtikrinti, kad jos visada būtų griežtai taikomos. Tai galėtų būti pagrįsta trečiųjų šalių vykdoma paramos gavėjų stebėsena.

Tuo metu, kai visų dotacijų gavėjų ir pagal ramsčius vertinamų organizacijų prašoma pateikti papildomos informacijos siekiant įvertinti galimo koregavimo poreikį, parama bus toliau teikiama kartu su organizacijomis, pateikusiomis prašomus paaiškinimus ir garantijas dėl taikomų apsaugos priemonių, visų pirma su ES valstybių narių agentūromis ir tarptautinėmis finansų įstaigomis. Paramos gavėjų, įtariamų dėl neapykantos ir smurto kurstymo po 2023 m. spalio 7 d. įvykių, buvo paprašyta pateikti pastabų dėl jiems metamų įtarimų. Tai visų pirma susiję su dviem projektais, skirtais pilietinės visuomenės organizacijoms. Mokėjimai bus atlikti, kai bus pateikti patenkinami paaiškinimai pagal Finansinį reglamentą.

Pagrindiniai faktai

Peržiūra apėmė visą paramos vystymuisi portfelį, įskaitant paramos Palestinos gyventojams, Palestinos Administracijai, Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) programas, taip pat atitinkamas kitų Komisijos tarnybų programas, pavyzdžiui, programą „Erasmus+“. Ji nebuvo taikoma humanitarinei pagalbai Palestinos žmonėms.

Šia peržiūra visų pirma siekta užtikrinti, kad pasikeitusiomis aplinkybėmis joks ES finansavimas netiesiogiai nesuteiktų galimybių teroristinėms organizacijoms vykdyti išpuolius prieš Izraelį; antra, užtikrinti visapusišką ES teisės aktų ir politikos laikymąsi, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui ES finansavimu siekiant kurstyti neapykantą ir smurtą; trečia, įvertinti, ar atsižvelgiant į dabartines aplinkybes paramos programų nereikėtų koreguoti.

Atliekant peržiūrą pasirinkta metodika buvo taikoma dviem etapais: projektų įgyvendinamumo operatyvinės patikros ir galimo pagalbos nukreipimo ir neapykantos bei smurto kurstymo įgyvendinant projektus rizikos vertinimo. Projektai buvo tikrinami pagal objektyvius abiem etapams nustatytus kriterijus. Dėl šių aspektų konsultuotasi su paramą gaunančiomis organizacijomis.

Europos Sąjunga yra didžiausia išorės pagalbos palestiniečiams teikėja pagal 2021–2024 m. Europos bendrą strategiją; preliminari paramos suma – beveik 1,2 mlrd. EUR, iš jų 691 mln. EUR jau patvirtinta. Tai apima tiesioginius įnašus Palestinos Administracijai pagal PEGASE mechanizmą, paramą pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO), projektus per tarptautines finansų įstaigas (TFĮ) ir įnašus Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA).

Daugiau informacijos

Komunikatas Komisijai „Palestinai teikiamos finansinės paramos peržiūra“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. lapkričio 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje