Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

ES strategija „Globalūs tiltai“: iki 300 mlrd. EUR skatinti kurti pažangias, netaršias ir saugias jungtis visame pasaulyje

Šiandien Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė naują Europos strategiją „Globalūs tiltai“.

mikroschema

Šiandien Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė naują Europos strategiją „Globalūs tiltai“. Ja siekiama skatinti skaitmeninės ekonomikos, energetikos ir transporto sektoriuose kurti pažangumo, netaršumo ir saugumo siekiais grindžiamas sąsajas ir visame pasaulyje stiprinti sveikatos, švietimo ir mokslinių tyrimų sistemas. Strategijos tikslas – tvarūs ir patikimi žmonėms ir planetai naudingi ryšiai, padedantys spręsti aktualiausius pasaulinius uždavinius: nuo kovos su klimato kaita ir aplinkos apsaugos iki sveikatos saugumo bei konkurencingumo didinimo ir pasaulinių tiekimo grandinių stiprinimo. Įgyvendinant strategiją „Globalūs tiltai“ siekiama 2021–2027 m. sutelkti iki 300 mlrd. EUR investicijų ilgalaikiam pasauliniam atsigavimui remti atsižvelgiant į partnerių poreikius ir į pačios ES interesus.

ES ne kartą įrodė esanti patikima partnerė, padedanti įgyvendinti tvarius aukštos kokybės projektus, kuriais atsižvelgiama į partnerių šalių poreikius ir kurie duoda ilgalaikės naudos vietos bendruomenėms ir strateginiams Europos Sąjungos interesams.

Pagal strategiją „Globalūs tiltai“ bus skiriama daugiau investicijų veiksmams, grindžiamiems demokratinių vertybių ir aukštų standartų propagavimo, gero valdymo ir skaidrumo, lygios partnerystės, ekologiškos, švarios ir saugios infrastruktūros kūrimo ir privačiojo sektoriaus investicijų skatinimo principais.

Strategija „Globalūs tiltai“ bus įgyvendinama pagal Europos komandos principą: suburiant ES, jos valstybes nares ir jų finansų bei plėtros įstaigas, įskaitant Europos investicijų banką (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB), ir siekiant pritraukti privačiojo sektoriaus investicijų, kad būtų užtikrintas transformacinis poveikis. Nustatyti tinkamus šalyse partnerėse parengtus „Globalių tiltų“ projektus ir juos koordinuoti padės įvairiose pasaulio šalyse esančios ES delegacijos, bendradarbiaujančios su vietoje veikiančia Europos komanda.

Strategija „Globalūs tiltai“ grindžiama naujomis 2021–2027 m. ES daugiametėje finansinėje programoje numatytomis finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) „Globali Europa“, Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP) III, INTERREG, „InvestEU“ ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“. Visos jos suteikia Europos Sąjungai galimybę pritraukti viešųjų ir privačiųjų investicijų prioritetinėse, be kita ko, sąsajumo, srityse. Visų pirma paminėtina, kad 135 mlrd. EUR finansavimą garantuojamosioms investicijoms į infrastruktūros projektus 2021–2027 m. skirs „Europos darnaus vystymosi fondas +“ (EDVF+), kuris yra KVTBP „Globali Europa“ finansinė priemonė. Iš ES biudžeto bus galima gauti iki 18 mlrd. EUR dotacijų, o Europos finansų ir plėtros finansų įstaigos investicijoms planuoja skirti iki 145 mlrd. EUR.

Be to, ES svarsto galimybę išplėsti savo finansinių priemonių rinkinį sukuriant Europos eksportų kreditų priemonę. Ši priemonė papildytų esamus ES valstybių narių lygmens eksporto kreditų susitarimus ir padėtų padidinti bendrą ES pajėgumą šioje srityje. Ji padėtų užtikrinti vienodesnes sąlygas ES įmonėms trečiųjų šalių rinkose – ten joms vis dažniau tenka konkuruoti su didelę paramą iš savo vyriausybių gaunančiomis užsienio įmonėmis. Tai savo ruožtu palengvintų ES įmonių dalyvavimą infrastruktūros projektuose.

ES ne tik siūlys partneriams reikalingą tvirtą finansinį pagrindą – skirs dotacijas, palankiomis sąlygomis siūlys paskolas ir teiks biudžeto garantijas, padedančias mažinti investicijų riziką ir didinti skolos tvarumą, – bet ir skatins taikyti aukščiausius aplinkosaugos, socialinių aspektų ir strateginio valdymo standartus. Siekdama stiprinti partnerių gebėjimą parengti pagrįstus projektus, kuriais būtų užtikrintas ekonominis infrastruktūros naudingumas, ES teiks jiems techninę pagalbą.

Pagal strategiją „Globalūs tiltai“ bus investuojama į tarptautinį stabilumą ir bendradarbiavimą. Ji padės parodyti, kad demokratinės vertybės užtikrina tikrumą bei sąžiningas sąlygas investuotojams ir tvarumą partneriams ir duoda ilgalaikės naudos viso pasaulio žmonėms.

Strategija „Globalūs tiltai“ yra Europos indėlis į pastangas mažinti pasaulinį investicijų deficitą (ši problema turi būti sprendžiama bendromis jėgomis) ir atliepia 2021 m. birželio mėn. G7 vadovų prisiimtą įsipareigojimą sukurti vertybėmis ir aukštais standartais grindžiamą, skaidrią su infrastruktūra susijusią partnerystę, padedančią tenkinti pasaulinius infrastruktūros plėtros poreikius.

ES yra įsipareigojusi kartu su panašiai mąstančiais partneriais skatinti investicijas į tvarų sąsajumą. Strategija „Globalūs tiltai“ ir JAV iniciatyva „Build Back Better World“ papildys viena kitą. Įsipareigojimas bendradarbiauti buvo dar kartą patvirtintas 2021 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP 26) – joje ES ir Jungtinės Valstijos kartu su panašiais mąstančiais partneriais pareiškė įsipareigojantys bendromis jėgomis kovoti su klimato krize plėtojant švarią, atsparią ir nulinės taršos tikslą atitinkančią infrastruktūrą.

Strategija „Globalūs tiltai“ parengta atsižvelgiant į sėkmingus 2018 m. strategijos dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų rezultatus, neseniai sudarytas sąsajumo partnerystes su Japonija ir Indija, taip pat į Vakarų Balkanų, Rytų partnerystės šalių ir Pietinių kaimyninių šalių ekonomikos ir investicijų planus. Ji visapusiškai dera su JT darbotvarke iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslais, taip pat su Paryžiaus susitarimu.

 „Globalių tiltų“ projektai bus rengiami ir įgyvendinami vykdant Europos komandos iniciatyvas. ES institucijos, ES valstybės narės ir Europos finansų įstaigos bendradarbiaus su Europos įmonėmis ir šalių partnerių vyriausybėmis, pilietine visuomene ir privačiojo sektoriaus subjektais.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos ir vyriausiojo įgaliotinio bendras komunikatas dėl strategijos „Globalūs tiltai“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje