Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. birželio 25 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 6 min

ES priima 14-ąjį sankcijų Rusijai dėl jos tęsiamo neteisėto karo prieš Ukrainą paketą

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba priėmė 14-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Naujuoju paketu reaguojama į nustatytus realius poreikius bei faktus ir sprendžiami vykdymo užtikrinimo klausimai.

The European and Ukrainian flags
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba priėmė 14-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Naujuoju paketu reaguojama į nustatytus realius poreikius bei faktus ir sprendžiami vykdymo užtikrinimo klausimai. Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą, ES ryžtas toliau dėti pastangas dar labiau išsekinti Rusijos pajamų šaltinius ir sumenkinti jos pajėgumą kariauti išlieka. Šiandien priimtos priemonės – tai aiškus ir stiprus ES vienybės ir mūsų paramos Ukrainai bei jos žmonėms signalas.   

Į sankcijų paketą įtráukta naujų svarbių su energetika, būtent su suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD), susijusių priemonių, taip pat priemonių, nukreiptų prieš laivus, naudojamus Rusijos karui remti. Konkrečiai, šiuo paketu uždraudžiama ateityje investuoti į Rusijoje įgyvendinamus SGD projektus ir vykdyti tokiems projektams skirtą eksportą. Jame taip pat nustatytas po pereinamojo devynių mėnesių laikotarpio įsigaliosiantis draudimas ES uostuose perkrauti Rusijos SGD. Be to, paketu draudžiama importuoti rusiškas SGD į tam tikrus terminalus, kurie nėra prijungti prie ES dujotiekių tinklo.

Pirmą kartą ES priėmė priemonę, nukreiptą prieš konkrečius laivus, naudojamus Rusijos karui prieš Ukrainą remti: jiems taikomas draudimas įplaukti į uostus, taip pat draudžiama jiems teikti paslaugas. Priemonė šiems laivams gali būti taikoma dėl įvairių priežasčių, kaip antai dėl to, kad jais gabenama karinė įranga Rusijai, kad jais gabenami iš Ukrainos pavogti grūdai ar kad jie naudojami Rusijos energetikos sektoriui plėtoti, pavyzdžiui, jais gabenami SGD komponentai arba jie naudojami SGD perkrauti. Ši priemonė taip pat nukreipta prieš Putino tamsiajam laivynui priklausančius tanklaivius, kurie, visiškai nepaisant tarptautinių standartų ir taikant apgaulingą laivybos praktiką, naudojami ES ir Viršutinės kainos ribos koalicijos nustatytoms viršutinėms kainos riboms apeiti. Šiame pirmajame etape ES į tokių laivų sąrašą įtraukė 27 laivus. Sąrašas gali būti atnaujinamas taip dažnai, kaip reikės, kad būtų atsižvelgta į nuolat kintantį tų laivų naudojimą padedant Rusijai vykdyti karą prieš Ukrainą.

Be to, šiuo paketu į asmenų ir subjektų, atsakingų už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, sąrašą įtraukta naujų asmenų ir subjektų. Jis papildytas 69 asmenimis ir 47 subjektais (iš viso 116) – įšaldomas jų turtas, o fiziniams asmenims dar taikomas ir draudimas keliauti.

Šiandieniniu paketu gerokai sugriežtinamos mūsų finansinės sankcijos: ES bankams už Rusijos ribų uždrausta naudotis finansinių mokėjimų pranešimų sistema SPFS – rusišku SWIFT atitikmeniu. Jis taip pat suteikia galimybę Tarybai sudaryti prie tokios sistemos prisijungusių trečiųjų šalių ne Rusijos bankų sąrašą. Šiems bankams bus uždrausta vykdyti veiklą su ES veiklos vykdytojais. Galiausiai, paketu uždraudžiami sandoriai su bankais ir kriptoturto paslaugų teikėjais Rusijoje ir trečiosiose šalyse, sudarančiais palankesnes sąlygas vykdyti sandorius, kuriais remiama Rusijos gynybos pramoninė bazė. Šios naujos sankcijos apribos Kremliaus galimybes nukreipti lėšas savo karo mašinai finansuoti.

Vienas iš svarbiausių tikslų išlieka ir toliau riboti Rusijos pajamas ir griežtinti pramoninių prekių ir pažangiųjų technologijų eksporto apribojimus. Šiuo paketu eksporto ribojimas nustatytas dar devyniems dvejopo naudojimo ir pažangiųjų technologijų gaminiams (pvz., mikrobanginiams ir antenos stiprintuvams, skrydžio duomenų savirašiams, visureigėms transporto priemonėms) ir išplėstas tam tikrų rūšių pramonės gaminių: cheminių medžiagų, plastikų, transporto priemonių dalių ir mašinų prekių, eksporto draudimas (5 mlrd. EUR ES eksporto iki invazijos, 2021 m.). Be to, dabar draudžiama eksportuoti ir pervežti mangano rūdą.

Paketu taip pat nustatomi griežtesni dvejopo naudojimo ir pažangiųjų technologijų gaminių eksporto apribojimai 61 subjektui: 28 įsisteigusiems Rusijoje ir 33 – trečiosiose šalyse, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Rusijos kariniu kompleksu ir taip prisideda prie Rusijos agresijos karo rėmimo. Be to, paketu taip pat pratęsiamas helio importo, iš kurio Rusija gauna daug pajamų, draudimas.

Rusija nuolat ieško būdų, kaip sankcijas apeiti, todėl ES iš naujo įvertino ir pakoregavo savo strategijas. Siekiant dar labiau sumažinti Rusijos galimybes naudotis riboto naudojimo prekėmis ir technologijomis, į šį paketą įtrauktos kelios priemonės, kuriomis privatusis sektorius skatinamas laikytis reikalavimų, padėti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms užtikrinti tų reikalavimų vykdymą ir neleisti sankcijų apeiti, be kita ko, tikrinant ir ES veiklos vykdytojų užsienio patronuojamąsias įmones.

Be to, paketas apima konkrečias iniciatyvas, skirtas ES veiklos vykdytojams apsaugoti nuo ekspropriacijos ir reaguoti į kitus neteisėtus Rusijos valstybės veiksmus, įskaitant intelektinės nuosavybės vagystes.

Taip pat šiame pakete patobulintas Rusijos deimantų importo draudimas, kuris jau buvo įvestas 12-uoju sankcijų paketu. Jame paaiškinama, kad draudimas netaikomas deimantams, kurie, prieš įsigaliojant Rusijos deimantų importo draudimui, jau buvo ES arba trečiojoje šalyje (išskyrus Rusiją) arba buvo apdoroti ar pagaminti trečiojoje šalyje (įgytų teisių išsaugojimas). Taip pat leidžiama juvelyrinius dirbinius laikinai importuoti arba eksportuoti, pavyzdžiui, vežti į prekybos mugę ar taisyti. Be to, šiuo paketu šešiems mėnesiams (iki 2025 m. kovo 1 d.) pratęsiamas pradinio etapo laikotarpis, po kurio bus privaloma užtikrinti visišką importuojamų neapdorotų ir apdorotų natūralių deimantų atsekamumą. Paketu taip pat atidedamas juvelyrinių dirbinių, kuriuose yra Rusijos deimantų, apdorotų trečiosiose šalyse, išskyrus Rusiją, draudimas, kol Taryba nuspręs pradėti taikyti šį draudimą, atsižvelgdama į G7 veiksmus, susijusius su šios priemonės taikymu.

Be to, į naująjį paketą įtrauktos priemonės, kuriomis saugomi mūsų demokratiniai procesai ir kovojama su Rusijos kišimusi, pavyzdžiui, draudimas politinėms partijoms gauti finansavimą iš Rusijos valstybės. Į jį taip pat įtrauktos priemonės, kuriomis griežtinami galiojantys transporto apribojimai, visų pirma skrydžių ir kelių transporto draudimai.

Išsami paketo apžvalga pateikiama mūsų klausimų ir atsakymų dokumente.

Pagrindiniai faktai

ES tvirtai palaiko Ukrainą bei jos žmones ir toliau nepalenkiamai rems Ukrainos ekonomiką, visuomenę, ginkluotąsias pajėgas ir būsimą atstatymą. ES sankcijos yra ES atsako į nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą pagrindas, nes jomis silpninami Rusijos kariniai ir technologiniai pajėgumai, šalis išstumiama iš labiausiai išsivysčiusių pasaulinių rinkų, iš Kremliaus atimamos karui finansuoti naudojamos pajamos ir vis didinamos Rusijos ekonomikos išlaidos. Šiuo atžvilgiu sankcijos padeda įgyvendinti pagrindinį ES tikslą – toliau siekti teisingos ir ilgalaikės taikos, o ne dar vieno įšaldyto konflikto. Ilgainiui poveikis didėja, nes sankcijos ardo Rusijos pramoninę ir technologijų bazę. Be to, ES ir toliau užtikrina, kad jos sankcijos nedarytų poveikio energijos ir žemės ūkio maisto produktų eksportui iš Rusijos į trečiąsias valstybes. Europos Komisija, būdama ES sutarčių sergėtoja, stebi, kaip ES valstybės narės vykdo ES sankcijas.

Neįprasti ir augantys prekybos tam tikrais konkrečiais produktais su tam tikromis šalimis skaičiai yra svarus įrodymas, kad Rusija aktyviai bando apeiti sankcijas. Todėl turime padvigubinti kovos su sankcijų apėjimu pastangas ir paraginti savo kaimynus dar glaudžiau bendradarbiauti. Pasiuntinys ES sankcijų klausimams Davidas O'Sullivanas toliau vykdo pagrindinių trečiųjų valstybių informavimo veiklą, kad būtų kovojama su sankcijų apėjimu. Jau matomi pirmi apčiuopiami rezultatai. Kai kuriose šalyse diegiamos sistemos reeksportui stebėti, tikrinti ir blokuoti. Bendradarbiaudami su bendraminčiais partneriais taip pat susitarėme dėl sankcionuojamų įprastų didelio prioriteto prekių sąrašo; šias prekes įmonės turėtų ypač išsamiai tikrinti, o trečiosios valstybės jų neturėtų reeksportuoti į Rusiją. Be to, Europos Sąjungoje taip pat parengėme sankcionuojamų ekonomikai ypač svarbių prekių sąrašą; šių prekių atžvilgiu įmonės ir trečiosios valstybės turėtų būti ypač budrios.

Daugiau informacijos

Nuoroda į klausimų ir atsakymų dokumentą

Nuoroda į Oficialųjį leidinį

Daugiau informacijos apie sankcijas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. birželio 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje