Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 16 d.Skaitymo laikas: 4 min

ES ir Rusijos santykiai. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis siūlo sprendimus

eu-russia_relations_0616.jpg
© EU
Šiandien Europos Vadovų Tarybos pavedimu Europos Komisija ir Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė bendrą komunikatą dėl ES santykių su Rusija. Komunikate išdėstytos rekomendacijos prieš birželio 24 ir 25 d. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kaip geriau įgyvendinti ES politiką dėl Rusijos.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „ES ir Rusiją sieja istorija, geografija ir žmonės. Dabar mūsų santykiai sudėtingi. Turime matyti iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis. Dėl Rusijos vyriausybės sąmoningų sprendimų ir agresyvių veiksmų pastaraisiais metais padėtis palaipsniui vis blogėjo. ES ir Rusijos santykių valdymas tebėra itin svarbus strateginis ES uždavinys. Reaguodama į tai, ES turi toliau veikti vieningai ir nuosekliai ginti mūsų pagrindines vertybes ir interesus.“

ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis sakė: „Dabartinėmis aplinkybėmis Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystės atnaujinimas, kuris paskatintų glaudesnį bendradarbiavimą, atrodo tolima perspektyva. Turėtume ieškoti būdų, kaip palaipsniui pakeisti esamą santykių dinamiką ir užtikrinti labiau nuspėjamus ir stabilesnius santykius. ES, gerai suprasdama Rusijos tikslus ir laikydamasi principinio pragmatizmo principo, tuo pat metu taikys spaudimo priemones Rusijai, mažins jos poveikį ir su ja palaikys ryšius.“

Strateginio uždavinio sprendimas: spaudimo priemonės, poveikio mažinimas ir ryšių palaikymas

Palankiomis politinėmis sąlygomis ES ir Rusijos bendradarbiavimo potencialas būtų didelis. Tačiau Rusijos vyriausybė aktyviai siekia priešingų tikslų. Rusija dažnai ginčija ir pažeidžia tarptautinę teisę bei pagrindinius ESBO ir Europos Tarybos principus, kurių laikytis ji pati įsipareigojo. Ji stengiasi daryti poveikį ES ir valstybėms narėms, taip pat mūsų šalims partnerėms, kištis į jų reikalus ir destabilizuoti padėtį jose. Kad išsaugotų dabartinę politinę ir ekonominę tvarką šalyje, Rusija vis dažniau imasi politinių represijų, taip pažeisdama žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Todėl šiandien paskelbtame bendrame komunikate apžvelgiama, kaip įgyvendinami penki principai, kuriais grindžiami ES santykiai su Rusija :

  • Minsko susitarimų visapusiškas įgyvendinimas;
  • glaudesni ryšiai su ES rytinėmis partnerėmis ir kitomis kaimyninėmis šalimis;
  • ES atsparumo stiprinimas;
  • pasirinktinis ryšių palaikymas su Rusija klausimais, kurie svarbūs ES;
  • žmonių tarpusavio ryšiai ir parama Rusijos pilietinei visuomenei.

Dėl Rusijos vadovų veiksmų kylantiems iššūkiams spręsti Europos Komisija ir ES vyriausiasis įgaliotinis siūlo, kad ES, laikydamasi anksčiau išvardytų principų, taikytų spaudimo Rusijai priemones, mažintų jos daromą poveikį ir tuo pat metu su ja palaikytų ryšius. Tai būtina norint pakreipti šiuos svarbius santykius produktyvia linkme.

Spaudimo priemonės

ES toliau kovos su žmogaus teisių pažeidimais ir gins demokratines vertybes, taip pat ir tarptautiniuose forumuose. ES ir toliau kels klausimus, susijusius su nuolatiniais Rusijos daromais tarptautinės teisės pažeidimais Ukrainoje, Sakartvele ir kitur. ES dar kartą patvirtins remianti Ukrainą ir jos teritorinį vientisumą, suverenumą ir nepriklausomybę. Taip pat Rusija raginama prisiimti atsakomybę kaip viena iš konflikto šalių ir visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimus. ES toliau tinkamai reaguos į Rusijos vyriausybės piktavališkus veiksmus, įskaitant hibridines grėsmes, ir sieks apriboti išteklius, kuriais Rusijos vyriausybė gali pasinaudoti vykdydama savo ardomąją užsienio politiką.

Poveikio mažinimas

Kad atsispirtų Rusijos bandymams pakenkti ES interesams, Europos Sąjunga turi tapti stipresnė ir atsparesnė. Bendrame komunikate siūloma sistemingiau ir suderintai kovoti su grėsmėmis bei piktavališkais veiksmais, koordinuojant savo veiksmus su panašių pažiūrų partneriais, pavyzdžiui NATO ir G7 valstybėmis. ES turėtų toliau vystyti savo kibernetinio saugumo, gynybos ir strateginės komunikacijos pajėgumus. Taip pat turėtume toliau stiprinti savo kovos su hibridinėmis grėsmėmis pajėgumus ir geriau išnaudoti mūsų energetikos pertvarkos svertą.

Siekdama išnaudoti visą Rytų partnerystės potencialą, ES padidins paramą mūsų rytinėms partnerėms. Artėjantis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas bus svarbi proga parengti šią bendrų veiksmų po 2020 metų programą.

Ryšių palaikymas

Kad sustiprintų savo interesus, ES turėtų palaikyti ryšius su Rusija keliose svarbiose srityse. COVID-19 pandemija parodė, kokie svarbūs konstruktyvūs ryšiai visuomenės sveikatos srityje. Taip pat turime bendrą interesą kovoti su klimato kaita ir spręsti kitus aplinkos klausimus, todėl būtinas glaudesnis dialogas su Rusija, visų pirma rengiantis Jungtinių Tautų konferencijoms klimato kaitos (COP 26) ir biologinės įvairovės išsaugojimo (COP-15) klausimais. Bendrame komunikate taip pat siūloma palaikyti techninius ryšius su Rusijos vyriausybe dėl daugybės ekonominių trikdžių ir taip sustiprinti ES konkurencinius pranašumus. ES toliau plėtos tiesioginius žmonių ryšius, kurie galėtų apimti vizų režimo supaprastinimą kai kuriems Rusijos piliečiams, taip pat padidins paramą Rusijos pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams. Taip pat būtina bendradarbiauti sprendžiant Arkties regiono klausimus pagal „Šiaurės dimensijos“ programą, konfliktų prevencijos, regioniniais bei pasauliniais klausimais, pradedant Iranu ir Artimaisiais Rytais ir baigiant Afganistanu, taip pat kovos su terorizmu ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo srityse.

Tolesni veiksmai

Bendras komunikatas birželio 24–25 d. bus pateiktas Europos Vadovų Tarybai. Remdamiesi šiuo bendru komunikatu vadovai aptars ES ir Rusijos santykius bei tolesnę ES politiką Rusijos atžvilgiu.

Atsižvelgdami į tai, kaip situacija plėtosis toliau, ir remdamiesi Europos Vadovų Tarybos nurodymais, Europos Komisija ir ES vyriausiasis įgaliotinis įgyvendins bendrame komunikate išdėstytus pasiūlymus.

Daugiau informacijos

Bendras komunikatas dėl ES ir Rusijos santykių

Informacijos apie ES ir Rusijos santykius suvestinė

ES delegacijos Rusijoje interneto svetainė

 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 16 d.