Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 6 min

EK siūlo laikinas teisines ir praktines reagavimo į nepaprastąją padėtį prie ES išorės sienos su Baltarusija priemones

Šiandien Europos Komisija pasiūlė laikinų prieglobsčio ir grąžinimo priemonių rinkinį, kad padėtų Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai reaguoti į nepaprastąją padėtį prie ES išorės sienos su Baltarusija.

Cssr Johansson in Vilnius

Šiandien Europos Komisija pasiūlė laikinų prieglobsčio ir grąžinimo priemonių rinkinį, kad padėtų Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai reaguoti į nepaprastąją padėtį prie ES išorės sienos su Baltarusija. Šios priemonės leis minėtoms ES valstybėms narėms įgyvendinti greitus ir tvarkingus padėties valdymo procesus, visapusiškai paisant pagrindinių teisių ir tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant negrąžinimo principą.

Pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos raginimą Europos Komisijai pasiūlyti reikiamus ES teisinės sistemos pakeitimus ir konkrečias priemones, grindžiamas adekvačia finansine parama, kad būtų užtikrintas skubus ir tinkamas atsakas laikantis ES teisės ir tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant pagarbą pagrindinėms teisėms. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 3 dalimi grindžiamos priemonės įsigalios po to, kai jas patvirtins ES Taryba. Bus konsultuojamasi su Europos Parlamentu. Priemonės galios 6 mėnesius.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Pastarosiomis savaitėmis kolektyvinėmis ES pastangomis pavyko atremti prieš mūsų Sąjungą nukreiptą hibridinį išpuolį. Veikdama išvien, Europos Sąjunga aiškiai pademonstravo, kad bandymai pakenkti Sąjungai tik sutvirtins mūsų solidarumą. Šiandien savo solidarumą patvirtiname darbais – teikiame laikinas išimtines priemones, leisiančias Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis veikti tvarkingai, greitai ir teisinio tikrumo sąlygomis.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson sakė: „Nors intensyvios ES pastangos davė greitų rezultatų, padėtis tebėra sudėtinga. Siekdami apsaugoti savo sienas ir žmones, šiandien valstybėms narėms suteikiame galimybę veikti lanksčiai ir paramą, kad jos galėtų valdyti šią nepaprastąją padėtį, nepakenkdamos žmogaus teisėms. Tai turėtų leisti atitinkamoms valstybėms narėms visapusiškai užtikrinti teisę į prieglobstį ir suderinti teisės aktus su ES acquis. Be to, siūlomos priemonės yra ribotos trukmės ir skirtos konkrečiam tikslui. Kad mūsų atsakas į hibridines grėsmes būtų tvarus, pasitelkėme didžiulius ES diplomatinius ir teisinius pajėgumus sankcijoms nustatyti ir trečiosioms šalims įtikinti nutraukti skrydžius. Netrukus pateiksime pasiūlymą dėl Šengeno taisyklių reformos. Labai svarbu, kad kaip tik dabar būtų daroma pažanga įgyvendinant migracijos ir prieglobsčio paktą.“

Siūlomos laikinosios priemonės

Pasiūlyme teikiamos priemonės yra išskirtinio ir išimtinio pobūdžio. Jei nebus pratęstos ar panaikintos, šios priemonės galios 6 mėnesius ir bus taikomos neteisėtai iš Baltarusijos į ES atvykusiems ir pasienio teritorijoje esantiems arba į sienos perėjimo punktus prisistatantiems ne ES piliečiams. Pagrindiniai pasiūlymo elementai:

Migracijos ir prieglobsčio valdymo susidarius nepaprastajai padėčiai procedūra, taikoma prie išorės sienų

  • Minėtos trys valstybės narės turės galimybę prieglobsčio prašymus užregistruoti ne per 3–10 dienų, kaip yra dabar, o per ilgesnį laikotarpį, t. y. per 4 savaites. Spręsdamos dėl prieglobsčio prašymų šios valstybės narės visiems prieglobsčio prašymams, įskaitant apeliacinius skundus, taip pat gali taikyti prieglobsčio procedūrą pasienyje, kurios maksimali trukmė – 16 savaičių, išskyrus atvejus, kai nėra galimybių suteikti tinkamos paramos prašytojams, turintiems ypatingų sveikatos problemų. Taikant šią procedūrą pirmenybė turėtų būti teikiama tinkamai pagrįstiems prašymams ir šeimų bei vaikų teikiamiems prašymams.
  • Materialinės priėmimo sąlygos. Valstybės narės pirmiausia taiko tokias priėmimo sąlygas, kuriomis tenkinami pagrindiniai poreikiai, įskaitant prie sezoninių oro sąlygų pritaikytą laikiną būstą, maistą, vandenį, drabužius, tinkamą medicininę priežiūrą ir pagalbą pažeidžiamiems asmenims, visapusiškai gerbiant žmogaus orumą. Svarbu, kad valstybės narės užtikrintų glaudų bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR) ir atitinkamomis organizacijomis partnerėmis, kad būtų remiami asmenys, patekę į šią nepaprastąją padėtį.
  • Grąžinimo procedūra. Atitinkamos valstybės narės galės taikyti paprastesnes ir greitesnes nacionalines procedūras, įskaitant dėl asmenų, kurių tarptautinės apsaugos prašymai šiomis aplinkybėmis buvo atmesti, grąžinimo.

Taikant visas procedūras pagal šį pasiūlymą turi būti gerbiamos pagrindinės teisės ir ES teisėje numatytos konkrečios garantijos, įskaitant garantijas, susijusias su vaiko interesais, skubia sveikatos priežiūra ir pažeidžiamų asmenų poreikiais, prievartos priemonių naudojimu ir sulaikymo sąlygomis.

Praktinė parama ir bendradarbiavimas

  • ES agentūrų parama. Valstybės narės gali prašyti ES agentūrų pagalbos ir šios agentūros yra pasirengusios padėti. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) gali padėti registruoti ir nagrinėti prašymus, užtikrinti pažeidžiamų asmenų tikrinimą, taip pat padėti valdyti, rengti ir diegti tinkamą prieglobstį. FRONTEX gali toliau padėti vykdyti sienų kontrolę, įskaitant tikrinimo ir grąžinimo operacijas, o Europolas gali prisidėti teikdamas žvalgybinę informaciją, padėsiančią kovoti su neteisėtu migrantų gabenimu.
  • Nuolatinis bendradarbiavimas. Europos Komisija, valstybės narės ir ES agentūros toliau bendradarbiaus, o valstybės narės privalo toliau teikti atitinkamus duomenis ir statistiką per ES migracinės parengties ir migracijos krizių valdymo tinklą.

Europos Komisija reguliariai vertins padėtį ir gali pasiūlyti ES Tarybai pratęsti arba panaikinti šias laikinąsias priemones.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ES Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali patvirtinti laikinąsias priemones atitinkamų valstybių narių labui. Tokios priemonės tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma. Atsižvelgiant į padėties skubumą, ES Tarybai pasiekus susitarimą šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindiniai faktai

Nuo vasaros A. Lukašenkos režimas ir jo rėmėjai vykdo hibridinį išpuolį prieš ES ir ypač Lietuvą, Lenkiją ir Latviją, kurios patiria klastingą naują grėsmę – naudojimąsi vilties netekusiais žmonėmis kaip įrankiais.

2021 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Europos Komisiją pasiūlyti reikalingus ES teisinės sistemos pakeitimus, kad būtų galima reaguoti į valstybės remiamą naudojimąsi žmonėmis kaip įrankiais prie ES išorės sienos su Baltarusija. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė taikyti laikinąsias priemones, kurios leistų reaguoti į nepaprastąją migracijos padėtį prie ES išorės sienų.

Šiandien pateikiamas pasiūlymas yra naujausias veiksmas, kuriuo papildomi kiti suderinti ES veiksmai, įskaitant: tikslines priemones, skirtas vežėjams, kurie sudaro sąlygas neteisėtam žmonių gabenimui arba dalyvauja jį vykdant; diplomatinius ir išorės veiksmus; humanitarinės pagalbos ir paramos sienų ir migracijos valdymo srityje didinimą.

Šis pasiūlymas atitinka naujame migracijos ir prieglobsčio pakte įtvirtintą visapusišką požiūrį. Juo papildomas Šengeno sienų kodeksas ir būsima Šengeno reforma, pagal kurią Europos Komisija ketina pasiūlyti nuolatinę sistemą, kaip spręsti galimas naudojimosi migrantais situacijas, su kuriomis Europos Sąjunga gali susidurti ir ateityje.

Šio pasiūlymo finansavimas bus įtrauktas į galiojančių 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. ES finansavimo priemonių migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo srityse biudžetą. Išimtiniais atvejais, jei padėtis dar labiau pablogės, galėtų būti naudojami 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje numatyti lankstumo mechanizmai.

Daugiau informacijos:

Tarybos sprendimo dėl laikinųjų priemonių, kurias Latvija, Lietuva ir Lenkija gali taikyti susidarius nepaprastajai padėčiai, pasiūlymas

Komunikatas „Reagavimas į valstybės remiamą naudojimąsi migrantais kaip įrankiais prie ES išorės sienų“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje