Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 9 d.Atstovybė Lietuvoje

EK remia 225 reformų projektus ES valstybėse narėse, kuriais siekiama didinti jų atsparumą, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą

Pagal TPP 2022 m. Europos Komisija rems šešis Lietuvoje įgyvendinamus projektus valdymo ir viešojo administravimo, finansų sektoriaus, sveikatos ir tvaraus augimo srityse.

Elisa Ferreira
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien Europos Komisija patvirtino 225 projektus, kurie bus remiami pagal techninės paramos priemonę (TPP), siekiant padėti ES valstybėms narėms planuoti, rengti ir įgyvendinti reformas, kurios padės kurti modernias ir atsparias viešojo administravimo institucijas, tvaraus augimo strategijas ir atsparią ekonomiką, didinant ES valstybių narių gebėjimą reaguoti į dabartines ir būsimas krizes. Į nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus taip pat įtraukti keli reformų projektai.

Pagal TPP 2022 m. Europos Komisija rems šešis Lietuvoje įgyvendinamus projektus valdymo ir viešojo administravimo, finansų sektoriaus, sveikatos ir tvaraus augimo srityse. Du iš šių projektų – daugiašaliai.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira kalbėjo: „Nors mes dar tik atsigauname po pandemijos, prieš dvi savaites Europoje prasidėjo nauja krizė. Techninės paramos priemonė toliau padės valstybėms narėms ir regionams įgyvendinti reformas, kurios gali padidinti jų atsparumą, remti jų augimo strategijas, pasirengti dvejopai, skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai ir užtikrinti veiksmingą ir lankstų viešąjį administravimą.“

ES valstybių narių reformos remiamos pagal TPP, kurios bendras 2022 m. biudžetas yra 116,8 mln. EUR. TPP yra paklausa grindžiama priemonė, pagal kurią teikiamos konkretiems poreikiams pritaikytos ekspertinės žinios. Tai taip pat yra lanksti priemonė, kurią ES valstybių narių prašymu galima greitai pritaikyti prie naujų poreikių.

Projektai yra glaudžiai susieti su pagrindiniais Europos Komisijos prioritetais. Pagal TPP 2022 m. toliau bus teikiama parama ES valstybėms narėms rengiant ir įgyvendinant reformas, kuriomis siekiama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, taip pat gerinant jų viešojo administravimo institucijų veiklos pajėgumus ir veiksmingumą. Pavyzdžiui, 36 proc. paraiškų yra susijusios su žaliojo kurso tikslais, o 51 proc. – su skaitmenine pertvarka. Be to, 57 proc. atrinktų paraiškų paramai pagal TPP gauti 2022 m. yra susijusios su ES valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose numatytomis reformomis.

2022 m. TPP darbo programoje taip pat numatytos tam tikros naujovės:

  • daugiašaliai arba kelių regionų projektai. Pagal šiuos projektus teikiama techninė parama bendriems uždaviniams keliose ES valstybėse narėse ar regionuose spręsti, orientuojantis į tuos pačius prioritetus. Šiais projektais skatinamas tarpusavio mokymasis ir bendrų požiūrių kūrimas pasitelkiant tarpusavio mainus;
  • pavyzdiniai projektai. Šiuos projektus Europos Komisija parengė siekdama remti reformas, kurių iš esmės reikia įvairiose ES valstybėse narėse ir kurios atitinka svarbiausius ES prioritetus. Pavyzdžiui, pavyzdinis projektas „ES renovacijos banga“ skirtas ES valstybėms narėms, norinčioms rengti ir įgyvendinti reformas, kuriomis remiama pastatų renovacija. Pavyzdiniu projektu „Europos vaiko garantijų sistemos įgyvendinimas“ valstybėms narėms padedama įgyvendinti Tarybos rekomendaciją, kuria nustatoma Europos vaiko garantijų sistema. Pagal šį projektą teikiama techninė parama veiksmams ir politikai, kuriais užkertamas kelias vaikų skurdui ir socialinei atskirčiai ir su jais kovojama, įgyvendinti.

50 proc. paraiškų yra susijusios su pavyzdiniais projektais, pavyzdžiui, turizmu, renovacijos banga, lyčių aspekto integravimu, viešuoju administravimu ir migrantų integracija, o 30 proc. – su daugiašaliais arba kelių regionų projektais.

Pagrindiniai faktai

TPP yra pagrindinė Komisijos priemonė, skirta teikti techninę paramą reformoms ES pagal nacionalinių institucijų prašymus. Tai 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir Europos ekonomikos gaivinimo plano dalis. Ši priemonė sukurta remiantis sėkminga jos pirmtake – struktūrinių reformų rėmimo programa, pagal kurią nuo 2017 m. visose ES valstybėse narėse įgyvendinta daugiau kaip 1 400 techninės paramos projektų.

Reikalavimus paramai pagal TPP gauti atitinka reformos viešojo administravimo, viešųjų finansų valdymo, migracijos valdymo, verslo aplinkos, finansų sektorių, darbo rinkos, švietimo sistemų, socialinių paslaugų, paramos pažeidžiamiems vaikams, sveikatos priežiūros, žaliosios pertvarkos ir kibernetinio saugumo srityse, tačiau jomis neapsiriboja.

Daugiau informacijos

Reformų rėmimo svetainė

Techninės paramos priemonė

Šalių informacijos suvestinės. Valstybių narių vykdomi reformų projektai

TPP 2022 m. metinė darbo programa

Išsamus TPP projektų sąrašas

Klausimai ir atsakymai apie 2022 m. techninės paramos priemonę

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 9 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje