Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. spalio 14 d.Skaitymo laikas: 3 min

Didesnis ES įsipareigojimas siekti ekologiškesnio, taikaus ir klestinčio Arkties regiono

arctic_strategy.jpg
© EU
ES vyriausiasis įgaliotinis ir Europos Komisija pateikė savo požiūrį dėl didesnio ES įsipareigojimo siekti taikaus, tvaraus ir klestinčio Arkties regiono. Atsižvelgiant į klimato kaitą, žaliavas ir geostrateginę įtaką, Arkties regionas yra strategiškai svarbus Europos Sąjungai. Komunikatu atsižvelgiama į šiuos geopolitinius, aplinkos, ekonominius, saugumo ir socialinius uždavinius bei galimybes. Juo siekiama stiprinti bendradarbiavimą su partneriais tvarių metodų jiems spręsti klausimais.

ES įsteigs Europos Komisijos biurą Grenlandijoje, kuris sieks Arkties klausimams skirti daugiau dėmesio ES išorės santykiuose. ES finansavimas taip pat bus skirtas paskatinti Arkties regiono žaliąją pertvarką jo gyventojų labui.

Rengiantis JT klimato kaitos konferencijai (COP26) ir remiant pasaulinius veiksmus klimato kaitos srityje, komunikate raginama atsisakyti naftos, anglių ir dujų iškastinės gavybos.

Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis sakė: „Arktis sparčiai keičiasi dėl visuotinio atšilimo, didėjančios konkurencijos dėl gamtos išteklių ir geopolitinių varžybų. Šie pokyčiai rodo, kad Europa turi plačiai apibrėžti savo geopolitinius interesus, kad Arkties regione būtų skatinamas stabilumas, saugumas ir taikus bendradarbiavimas.“

Už aplinką, žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Arkties regionas šyla tris kartus greičiau nei likusi planetos dalis. Ledo ir daugiamečio įšalo sluoksnio tirpimas Arktyje dar labiau paspartina klimato kaitą ir lemia didžiulį grandininį poveikį. ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad Arkties regionas būtų saugus, stabilus, tvarus ir klestintis. Saugumo ir stabilumo sieksime stiprindami tarptautinį bendradarbiavimą; tvarumą ir klestėjimą užtikrinsime glaudžiai susiedami ES įsipareigojimą Arkties regione ir mūsų klimato politiką, Europos žaliąjį kursą ir jo mėlynosios ekonomikos matmenį.“

Saugus, stabilus, tvarus, taikus ir klestintis Arkties regionas

ES, kaip svarbiai ekonomikos veikėjai, tenka bendra atsakomybė už pasaulinį tvarų vystymąsi, be kita ko, Arkties regione, ir už gyventojų, įskaitant čiabuvių tautas, pragyvenimo šaltinius. ES poveikis Arkties regionui yra didelis dėl jos aplinkosauginio pėdsako ir dėl išteklių bei produktų paklausos.

Klimato kaita yra didžiausia grėsmė, su kuria susiduria Arkties regionas. Pasiektas precedento neturintis krizės taškas. ES yra pasaulinė lyderė šioje kovoje ir yra pasirengusi visapusiškai atlikti savo vaidmenį ir prisiimti pasaulinę atsakomybę: nustatydama savo užmojį iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip nustatyta naujame klimato teisės akte ir Europos žaliojo kurso pasiūlymų rinkinyje, kurie priimti rengiantis JT COP26 klimato kaitos konferencijai. Arkties atšilimas daro didžiulį poveikį visam pasauliui, todėl reikia skubiai imtis veiksmų klimato kaitos srityje.

Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pagal Europos žaliąjį kursą ir naujas ES požiūris į tvarią mėlynąją ekonomiką, grindžiamas mokslu, inovacijomis ir regioninėmis investicijomis, bus ES dalyvavimo Arkties regione pagrindas.

ES toliau stiprins savo įsipareigojimą Arkties regione siekdama pagrindinių tikslų:

  • prisidėti prie taikaus ir konstruktyvaus dialogo ir tarptautinio bendradarbiavimo, kad Arkties regionas išliktų saugus ir stabilus, keliant Arkties regiono klausimus išorės santykiuose, intensyvinant regioninį bendradarbiavimą ir stebint kylančius saugumo uždavinius;
  • imtis ryžtingų veiksmų siekiant kovoti su klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo ekologiniu, socialiniu, ekonominiu ir politiniu poveikiu. Didinti Arkties regiono atsparumą priimant aplinkosaugos teisės aktus, suderintais veiksmais kovojant su juodąja anglimi ir amžinojo įšalo sluoksnio tirpimu, raginant atsisakyti naftos, anglių ir dujų iškastinės gavybos, įskaitant Arkties regionuose;
  • remti visapusišką, įtraukų ir darnų Arkties regionų vystymąsi, kuris būtų naudingas dabartiniams gyventojams ir būsimoms kartoms, ypatingą dėmesį skiriant čiabuvių tautų, moterų ir jaunimo poreikiams, ir investuojant į darbo vietas, kurios orientuotos į ateitį, be kita ko, mėlynosios ekonomikos srityje.
  • ES yra labai suinteresuota remti daugiašalį bendradarbiavimą Arkties regione. Remdamasi savo vertybėmis ir principais, ES bendradarbiaus su visais pagrindiniais partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais Arkties regione ir už jos ribų, atsižvelgdama į bendrą atsakomybę siekti saugaus, tvaraus, klestinčio ir taikaus regiono. Tai bendras viso pasaulio interesas.

Pagrindiniai faktai

Šiuo komunikatu bus pakeistas Bendras komunikatas „Integruota Europos Sąjungos Arkties politika“, kuris buvo priimtas 2016 m. balandžio 27 d. Pagrindiniai ES Arkties politikos principai pirmą kartą buvo išdėstyti 2008 m. ir nuo to laiko ši politika reguliariai atnaujinama. 2019 m. gruodžio mėn. valstybės narės ES Tarybos išvadose paragino Europos Komisiją ir ES vyriausiąjį įgaliotinį toliau aktyviai įgyvendinti šią politiką ir inicijuoti ES Arkties politikos atnaujinimo procesą.

Daugiau informacijos

Bendras komunikatas „Didesnis ES įsipareigojimas siekti taikaus, tvaraus ir klestinčio Arkties regiono“

Klausimai ir atsakymai apie ES Arkties strategiją

Informacijos suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. spalio 14 d.