Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gruodžio 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

Demokratijos gynimas. Europos Komisija siūlo atkreipti dėmesį į paslėptą užsienio šalių įtaką

Šiandien Europos Komisija priėmė demokratijos gynimo dokumentų rinkinį prieš 2024 m. Europos Parlamento rinkimus.

Europos Sąjungos vėliava

Šiandien Europos Komisija priėmė demokratijos gynimo dokumentų rinkinį prieš 2024 m. Europos Parlamento rinkimus. Pagrindinis šio dokumentų rinkinio elementas – pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo bus padidintas atstovavimo interesų grupėms veiklos trečiųjų šalių vardu, kuria siekiama daryti įtaką politikai, sprendimų priėmimui ir demokratinei erdvei, skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė. Į jį taip pat įtrauktos dvi rekomendacijos, kuriomis siekiama skatinti laisvus, sąžiningus ir atsparius rinkimus ir piliečių bei pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą formuojant politiką. Šio dokumentų rinkinio tikslas – kovoti su užsienio šalių kišimosi grėsme užtikrinant didesnį skaidrumą, kartu skatinant pilietinį įsitraukimą ir piliečių dalyvavimą mūsų demokratiniuose procesuose.

Naujausios „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 81 proc. europiečių (80 proc. lietuvių) mano, kad užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratines sistemas yra rimta problema, kurią reikia spręsti. Atėjo laikas paslėptą užsienio šalių įtaką iškelti į dienos šviesą.

Atstovavimo užsienio šalių interesų grupėms skaidrumo užtikrinimas

ES yra atvira pasauliui ir aktyviai bendradarbiauja su partneriais visame pasaulyje. Tais atvejais, kai trečiųjų šalių vyriausybės naudojasi atstovavimo interesų grupėms veikla, kad skatintų savo tikslus ir darytų įtaką demokratiniams procesams ES, reikia užtikrinti, kad tai vyktų skaidriai. Šiandienos pasiūlymu dėl suderintų taisyklių visoje ES siekiama užtikrinti bendrą aukštą skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės lygį, susijusį su lobistinėmis kampanijomis ir panašia veikla, kurias subjektai vykdo trečiosios šalies vyriausybės vardu.

Pasiūlyme numatyti šie skaidrumo reikalavimai:

  • registracija Skaidrumo registre. Subjektai, vykdantys atstovavimo interesų grupėms veiklą trečiosios šalies vardu, turės užsiregistruoti Skaidrumo registre. Valstybių narių bus paprašyta šiuo tikslu sukurti arba pritaikyti esamus nacionalinius registrus;
  • viešumas. Pagrindiniai duomenų apie tokią atstovavimo interesų grupėms veiklą elementai bus skelbiami viešai, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė. Tai susiję, pavyzdžiui, su gautomis metinėmis sumomis, atitinkamomis trečiosiomis šalimis ir pagrindiniais veiklos tikslais;
  • įrašų saugojimas. Subjektai, vykdantys atstovavimo interesų grupėms veiklą trečiosios šalies vardu, turės saugoti pagrindinės informacijos ar medžiagos, susijusios su atstovavimo interesų grupėms veikla, įrašus ketverius metus nuo šios veiklos pabaigos.

Pasiūlyme numatytos proporcingos taisyklės ir apsaugos priemonės, kuriomis siekiama išvengti piktnaudžiavimo registracijos reikalavimais siekiant apriboti pagrindines teises, pavyzdžiui, saviraiškos ar asociacijų laisves, arba nepagrįstai apriboti pilietinę erdvę, t. y.:

  • nepriklausomos priežiūros institucijos bus įgaliotos prašyti pateikti ribotus įrašus tik tinkamai pagrįstais atvejais ir proporcingu būdu;
  • valdžios institucijos turi užtikrinti, kad dėl registracijos neatsirastų neigiamų pasekmių;
  • galimybė tinkamai pagrįstais atvejais nukrypti nuo informacijos viešinimo;
  • visiškas suderinimas pagal pasiūlymą neleidžia valstybėms narėms toliau taikyti arba nustatyti papildomų reikalavimų ir praktikos.

Šiuo pasiūlymu Europos Komisija siekia padėti nustatyti standartus ne tik ES, bet ir pasauliniu mastu, kaip racionaliai ir proporcingai spręsti užsienio šalių įtakos problemą, visapusiškai gerbiant pagrindines teises.

Rinkimų procesų stiprinimas ES

Šiandienos Rekomendacija dėl įtraukių ir atsparių rinkimų procesų Sąjungoje, Europos aspekto iškėlimo rinkimuose į Europos Parlamentą ir didesnio jų sklandumo siekiama skatinti aukštus demokratinius rinkimų standartus ES, remti didelį rinkėjų aktyvumą, įtraukų dalyvavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis savo rinkimų teisėmis. Rekomendacijoje taip pat sprendžiamas su rinkimais susijusios infrastruktūros apsaugos ir kibernetinio saugumo klausimas ir siūlomos priemonės, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti trečiųjų šalių kišimosi riziką finansuojant politines partijas, politinius fondus, kampanijų organizacijas ir kandidatus. Laisvos ir sąžiningos demokratinės diskusijos grindžiamos teisėtumu ir sąžiningu elgesiu. Rekomendacijoje pabrėžiama, kad stebėjimo priemonės niekada neturėtų būti naudojamos siekiant kištis į demokratines diskusijas, o tokių priemonių naudojimas su tikslu pakenkti politiniams veikėjams ir žurnalistams siekiant politinės naudos yra nepriimtinas.

Naujausia „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad pagrindiniai ES piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai dėl rinkimų Europoje yra susiję su tuo, kad žmonės savo sprendimą dėl balsavimo grindžia dezinformacija (ES 78 proc., Lietuvoje 80 proc.), manipuliuojama rinkimais vykdant kibernetinius išpuolius (ES 72 proc., Lietuvoje 81 proc.), užsienio šalys daro slaptą poveikį rinkimams (ES 70 proc., Lietuvoje 74 proc.), žmonėms daromas spaudimas balsuoti tam tikru būdu (ES 65 proc., Lietuvoje 60 proc.) ir manipuliuojama galutiniais rinkimų rezultatais (ES 63 proc., Lietuvoje 74 proc.).

Piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų įtraukaus dalyvavimo formuojant viešąją politiką skatinimas

Rekomendacija dėl piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo viešosios politikos formavimo procesuose skatinimo siekiama sukurti ir išlaikyti saugią ir palankią aplinką pilietinės visuomenės organizacijoms ir žmogaus teisių gynėjams, kad jie galėtų veiksmingai dalyvauti demokratiniame sprendimų priėmimo procese. Ja valstybės narės taip pat raginamos plėtoti struktūrinį požiūrį į dalyvavimo procesus pasitelkiant nuspėjamas, prieinamas, skaidrias ir įtraukias sistemas. Panašiai siekdama sustiprinti savo piliečių dalyvavimo sistemą, Europos Komisija, vykdydama tolesnę veiklą, susijusią su Konferencija dėl Europos ateities, į savo politikos formavimo procesą įtraukė Europos piliečių forumus. 2024 m. pradžioje Europos Komisija, kaip naują internetinę vieno langelio principu veikiančią piliečių dalyvavimo platformą, pradės administruoti pertvarkytą portalą „Išsakykite savo nuomonę“.

Naujausioje „Eurobarometro“ apklausoje beveik devyni iš dešimties respondentų (ES 87 proc., Lietuvoje 83 proc.) atsakė, kad pilietinė visuomenė yra svarbi skatinant ir apsaugant demokratiją ir bendras vertybes.

Tolesni veiksmai

Komisija tikisi visapusiško Europos Parlamento ir ES Tarybos bendradarbiavimo, kad iki Europos Parlamento rinkimų būtų padaryta esminė pažanga svarstant visus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų demokratijos srityje; taip pat, kad įvairūs viešieji ir privatieji nacionaliniai subjektai užtikrins, kad būtų įgyvendintas Europos demokratijos veiksmų planas ir šis naujas demokratijos gynimo dokumentų rinkinys.

Rengdamasi 2024 m. Europos Parlamento rinkimams, Europos Komisija skatins priešrinkiminius dialogus ir bendradarbiavimą su interneto platformomis ir kitomis Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą pasirašiusiomis šalimis, remdamasi esamais įsipareigojimais užtikrinti politinės reklamos skaidrumą ir pasirašiusių šalių bendradarbiavimą, kartu ieškodama tolesnių būdų, kaip sumažinti žalingą naujų dirbtinio intelekto priemonių poveikį dezinformacijos srityje.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gruodžio 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje