Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gegužės 19 d.Skaitymo laikas: 4 min

Skelbiamas konkursas 2021 m. pilietinės visuomenės premijai už klimato srities veiksmus gauti

pilietines_visuomenes_premija_0519.jpg
© EU
EESRK apdovanos iki penkių klimato srities projektų, kuriais parodomas neįkainojamas pilietinės visuomenės indėlis siekiant neutralizuoti poveikį klimatui.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) skelbia 2021 m. pilietinės visuomenės premijos konkursą. Šių metų tema - klimato srities veiksmai. EESRK atrinks geriausias kūrybiškas ir novatoriškas iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti teisingą perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos.

Paraiškas gali teikti visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Į premiją taip pat gali pretenduoti ES gyvenantys pavieniai asmenys. Konkursui siūlomos iniciatyvos ir projektai turi būti vykdomi Europos Sąjungoje.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. birželio 30 d. 10.00 val. (Briuselio laiku) .

Projektai privalo būti jau įgyvendinti arba vis dar įgyvendinami. Projektai, kurie yra planuojami, bet iki 2021 m. birželio 30 d. dar nepradėti įgyvendinti, nėra tinkami.

Iš viso ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams bus skirta 50 000 EUR . Premijos įteikimo ceremonija, priklausomai nuo visuomenės sveikatos padėties, turėtų vykti 2021 m. gruodžio 8–9 d. Briuselyje vyksiančioje EESRK plenarinėje sesijoje.

IŠSAMIAU APIE ŠIŲ METŲ PREMIJOS TEMĄ

EESRK, kaip pirmoji ES institucija, kuri suteikė žodį Gretai Thunberg vos prasidėjus pasaulio klimato streiko „Fridays for Future“ judėjimui, visada aktyviai rėmė veiksmus, vykdomus pagal principą „iš apačios į viršų“.

Todėl Komitetas nuolat pabrėžia visuomeninių organizacijų ir pavienių asmenų svarbą siekiant, kad perėjimas prie poveikio klimatui neutralumo taptų tikrove. Jie atlieka esminį vaidmenį padėdami keisti normas ir elgseną, žalinti vietos ekonomiką ir skatinti perėjimą prie nulinio grynojo išmetamųjų teršalų kiekio visuomenės vietos ar regionų lygmeniu.

Savo darbais EESRK ne kartą pabrėžė, kad Europos žaliojo kurso, pagal kurį ES įsipareigojo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, sėkmė priklauso nuo visų subjektų veiksmų ir įsipareigojimų. Viena iš pagrindinių žaliojo kurso iniciatyvų – Europos klimato paktas – turi būti orientuota į žmonių skatinimą ne didinti šią problemą, o padėti ją spręsti, suteikiant jiems daugiau galimybių keisti sistemas, dėl kurių kilo klimato krizė.

EESRK taip pat mano, kad į klimato srities veiksmus ypač svarbu įtraukti jaunimą. Kasmetinis originalus Komiteto renginys „Tavo Europa, tavo balsas!“, kuriame dalyvauja visų ES valstybių narių ir ES šalių kandidačių vidurinių mokyklų moksleiviai, šiais metais kovo mėn. vyko pagal tarptautinės klimato kaitos konferencijos (COP) modelį ir subūrė daug garsių klimato aktyvistų.

Skirdamas išskirtinę premiją šiai itin svarbiai temai, EESRK nori pagerbti ir nušviesti dedamas nevalstybines pastangas klimato srityje. Premija taip pat siekiama skatinti tęsti vykdomus projektus ir įkvėpti naujas iniciatyvas, taip pabrėžiant pilietinės visuomenės organizacijų ir pavienių asmenų indėlį į Europos žaliąjį kursą.

2021 m. pilietinės visuomenės premija bus teikiama už išskirtinius projektus ir iniciatyvas, skirtus bent vienam iš toliau nurodytų dalykų:

 • skatinti visapusišką pilietinės visuomenės dalyvavimą ir (arba) pripažinimą pereinant prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės;
 • skatinti piliečių dalyvavimą diskusijose klimato kaitos klausimais;
 • rengti ir (arba) įgyvendinti projektus, kuriais būtų įkvėptas ir skatinamas pavienių asmenų perėjimas prie klimatui nekenkiančio gyvenimo būdo  vietos aplinkoje ir darbovietėse, įskaitant darbdavių ar darbuotojų organizacijų vykdomą veiklą;
 • skatinti vartotojų informuotumą apie klimato kaitą arba elgsenos ir socialinių normų pokyčius atsižvelgiant į klimato krizę;
 • rengti ir (arba) įgyvendinti projektus, kuriais skatinama aktyvi klimato politika vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu;
 • skatinti klimato teisingumą plačiąja prasme, atsižvelgiant į žmogaus teises ir įmonių socialinę atsakomybę; skatinti sąmoningumą klimato klausimais platesnėje, įvairesnėje ir (arba) nepalankioje padėtyje esančių ar marginalizuotų asmenų auditorijoje; užtikrinti, kad pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir visuomenės nė viena gyventojų grupė neliktų nuošalyje;
 • propaguoti švietimą klimato kaitos klausimais visų ugdymo lygmenų įstaigose; kurti ir įgyvendinti projektus, kurie didina vaikų ir jaunimo sąmoningumą klimato kaitos ir jai skirtų sprendimų požiūriu;
 • didinti informuotumą apie klimato kaitos poveikį ir propaguoti veiksmus, kuriais siekiama didinti atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos;
 • skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendinant klimato politiką vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis;
 • puoselėti aktyvų pilietiškumą ir įgalėjimą dalyvaujant projektuose, kurie skatina teisingą pertvarką ir kuria naujus piliečių sąveikos būdus, tuo prisidedant prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;
 • skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą siūlant ir įgyvendinant klimato politikos sprendimus, taip pat užtikrinant jaunimo įgalėjimą įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus klimato ir aplinkos politikos klausimais vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmenimis.

Į premiją pretenduoti negali jokie literatūros ar mokslo leidiniai, audiovizualiniai produktai ar meno kūriniai, nepriklausomai nuo jų pobūdžio ar terpės.

Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

PILIETINĖS VISUOMENĖS PREMIJA

2021 m. EESRK pilietinės visuomenės premiją teiks jau 12-ąjį kartą. Šia premija kiekvienais metais, kurie skirti vis kitai ES aktualiai temai, apdovanojami ir skatinami pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis didinama Europos sanglauda ir integracija, nuopelnai ir iniciatyvos.

2020 m. EESRK pakeitė savo pilietinės visuomenės premiją vienkartine pilietinio solidarumo premija, kuri buvo skirta kovai su COVID-19. Šiuo apdovanojimu EESRK pagerbė 23 pilietinės visuomenės organizacijas, pavienius asmenis ir privačias įmones iš visos ES už parodytą išskirtinį solidarumą ir pilietinę atsakomybę kovojant su pandemija ir švelninant jos sunkius padarinius. 2019 m. pilietinės visuomenės premija buvo skirta lyčių lygybei ir moterų įgalėjimui.

Prašytume Jūsų paraginti savo šalies ar tinklo pilietinės visuomenės organizacijas teikti paraiškas 2021 m. EESRK pilietinės visuomenės premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.

Išsamesnės informacijos prašytume kreiptis į
EESRK spaudos skyrių, Laura Lui
+32 (0)2 546 91 89
laurairena [dot] luiateesc [dot] europa [dot] eu (laurairena[dot]lui[at]eesc[dot]europa[dot]eu)
@EESC_PRESS

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gegužės 19 d.