Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. sausio 21 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija imasi tolesnių veiksmų Europos ekonomikos ir finansų sistemos atvirumui, tvirtumui ir atsparumui didinti

economy_0121.jpg
© EU
Europos Komisija pristatė strategiją, kuria ateinančiais metais siekiama didinti ES ekonomikos ir finansų sistemos atvirumą, tvirtumą ir atsparumą. Šia strategija siekiama suteikti Europai daugiau galimybių atlikti vadovaujamą vaidmenį valdant ekonomiką pasaulio mastu, kartu apsaugant ES nuo nesąžiningos ir piktnaudžiavimo praktikos.

Strategija grindžiama trimis vienas kitą papildančiais ramsčiais:

  1. Plėtoti stipresnį  tarptautinį euro vaidmenį  užmezgant ryšius su trečiųjų šalių partneriais tam, kad būtų skatinamas euro naudojimas, remiant eurais išreikštų priemonių ir lyginamųjų standartų kūrimą ir stiprinant euro, kaip tarptautinės pasirinktosios valiutos, statusą energetikos ir prekių sektoriuose. Ateinančiais metais pagal priemonę „Next Generation EU“ išleidus aukštos kokybės obligacijas eurais, gerokai sustiprės ES kapitalo rinkos ir padidės ne tik jų likvidumas, bet ir euro patrauklumas investuotojams. Europos Komisija sieks skatinti naudoti žaliąsias obligacijas kaip investicijų į energetiką finansavimo priemones, kurios yra būtinos, norint pasiekti 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus. 30 % visų obligacijų pagal priemonę „Next Generation EU“ Europos Komisija išleis žaliųjų obligacijų forma. Europos Komisija taip pat ieškos galimybių išplėsti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos vaidmenį, kad užtikrintų kuo didesnį jos poveikį aplinkai ir paremtų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veiklą ES. Be to, Europos Komisija taip pat toliau rems Europos Centrinio Banko (ECB) darbą, kad būtų galima įvesti skaitmeninį eurą, kuris papildytų grynuosius pinigus.
  2. Toliau  plėtoti ES finansų rinkos infrastruktūras ir didinti jų atsparumą , taip pat ir trečiųjų šalių eksteritorialiam sankcijų taikymui. Europos Komisija, bendradarbiaudama su ECB ir Europos priežiūros institucijomis, bendradarbiaus ir su finansų rinkos infrastruktūros bendrovėmis, kad atliktų išsamią jų pažeidžiamumo, susijusio su neteisėtu trečiųjų šalių vienašalių priemonių eksteritorialiu taikymu, analizę ir imtųsi veiksmų tokiam pažeidžiamumui pašalinti. Be to, Europos Komisija išnagrinės būdus, kaip užtikrinti nenutrūkstamą pagrindinių finansinių paslaugų, įskaitant mokėjimus, teikimo ES subjektams arba asmenims, kuriems taikomos eksteritorialios trečiųjų šalių vienašalės sankcijos, srautą.
  3. Toliau skatinti  vienodą pačios ES sankcijų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą . Šiais metais Europos Komisija sukurs duomenų bazę – Sankcijų duomenų saugyklą – siekdama užtikrinti, kad valstybės narės veiksmingai teiktų jai ataskaitas ir keistųsi su ja informacija apie sankcijų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą. Europos Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad būtų įsteigtas vienas bendras informacinis punktas, skirtas tarpvalstybinio pobūdžio vykdymo užtikrinimo ir įgyvendinimo klausimams spręsti. Europos Komisija taip pat užtikrins, kad trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms teikiamos ES lėšos nebūtų naudojamos pažeidžiant ES sankcijas. Atsižvelgdama į tai, kad svarbu stebėti, ar darniai užtikrinamas ES sankcijų vykdymas, Europos Komisija sukurs specialią sistemą, leisiančią anonimiškai pranešti apie sankcijų vengimą ir apie pažeidimus.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „ES yra daugiašališkumo lyderė ir yra įsipareigojusi glaudžiai bendradarbiauti su savo partneriais. Kartu ES turėtų įtvirtinti tarptautinėje arenoje savo ekonominę ir finansinę poziciją. Šioje strategijoje nustatyti pagrindiniai būdai tai pasiekti, visų pirma skatinant pasaulinį ES bendros valiutos – euro – naudojimą. Joje taip pat nagrinėjami būdai, kaip sustiprinti infrastruktūrą, kuria grindžiama mūsų finansų sistema, ir užsitikrinti pasaulio lyderio poziciją žaliojo ir skaitmeninio finansavimo srityje. Kurdama atsparesnę ekonomiką, ES taip pat turi geriau apsisaugoti nuo kitų šalių nesąžiningos ir neteisėtos praktikos. Įvykus tokiems atvejams, turėtume veikti ryžtingai ir griežtai, todėl labai svarbu patikimai užtikrinti ES sankcijų vykdymą.“

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_108

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. sausio 21 d.