Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 16 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Skaitmeninių paslaugų aktas. Įsigalioja ES interneto platformų taisyklės

Lapkričio 16 d., įsigalioja Skaitmeninių paslaugų aktas (SPA) – naujos ES taisyklės, kuriomis siekiama sukurti saugesnę ir atskaitingesnę interneto aplinką.  

Asociatyvinė skaitmenizacijos nuotrauka

Šiandien, lapkričio 16 d., įsigalioja Skaitmeninių paslaugų aktas (SPA) – naujos ES taisyklės, kuriomis siekiama sukurti saugesnę ir atskaitingesnę interneto aplinką.

SPA taikomas visoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriomis vartotojus pasiekia prekės, paslaugos ar turinys. Aktu interneto platformoms nustatomos visapusiškos naujos pareigos, kad būtų mažinama interneto žala ir atsveriama rizika. Juo taip pat nustatomos griežtos naudotojų teisių internete apsaugos priemonės ir unikali nauja skaitmeninių platformų skaidrumo ir atskaitomybės sistema. Šiomis bendromis ir vienodomis ES taisyklėmis visoje bendrojoje rinkoje naudotojams suteikiama naujų apsaugos priemonių, o įmonėms užtikrinamas teisinis tikrumas. SPA yra pirmasis pasaulyje tokio pobūdžio reguliavimo priemonių rinkinys ir juo nustatomas tarptautinis lyginamasis interneto tarpininkų veiklos reguliavimo metodo standartas.

Su skaitmeninėmis paslaugomis susijusios naujos pareigos

SPA nustatomos visapusiškos naujos taisyklės, kaip interneto tarpininkai turi kurti savo paslaugas ir procedūras. Naujosios taisyklės apima naujas pareigas, kuriomis siekiama apriboti neteisėto turinio ir neteisėtų produktų plitimą internete, padidinti nepilnamečių apsaugą, suteikti naudotojams didesnį pasirinkimą ir geriau juos informuoti. Įvairių interneto dalyvių pareigos atitinka jų vaidmenį, dydį ir poveikį interneto ekosistemai. Jų apžvalgą galima rasti čia.

Kad pagerėtų atskaitomybė ir priežiūra, visi interneto tarpininkai turės laikytis plataus masto naujų skaidrumo pareigų, pavyzdžiui, naujo neteisėto turinio žymėjimo mechanizmo. Tačiau platformoms, turinčioms daugiau kaip 45 mln. naudotojų, nustatyta speciali tvarka: kitos tokių labai didelių interneto platformų ar paieškos sistemų pareigos apima plataus masto metinius rizikos, susijusios su dėl jų paslaugų daroma žala internete, pavyzdžiui, susijusios su neteisėtų prekių ar turinio siūlymu arba dezinformacijos sklaida, vertinimus. Pagal SPA reikės įdiegti tinkamas rizikos mažinimo priemones ir atlikti nepriklausomą paslaugų ir rizikos mažinimo priemonių auditą.

Mažesnėms platformoms ir startuoliams bus taikomos mažesnės pareigos, specialios tam tikrų taisyklių išimtys ir, svarbiausia, didesnis teisinis aiškumas ir tikrumas dėl veiklos vykdymo visoje ES bendrojoje rinkoje.

Griežtesnės pagrindinių teisių internete apsaugos priemonės

Naujosiomis taisyklėmis nustatoma naudotojų pagrindinių teisių ES, be kita ko, internetinėje aplinkoje, apsauga. Naujomis saviraiškos laisvės apsaugos priemonėmis bus apriboti platformų savavališki turinio moderavimo sprendimai ir suteikta naujų būdų naudotojams imtis informacija pagrįstų veiksmų prieš platformą, kai jų turinys yra moderuojamas: pavyzdžiui, interneto platformų naudotojai dabar turės daug priemonių užginčyti sprendimus dėl turinio moderavimo, įskaitant atvejus, kai šie sprendimai grindžiami platformų sąlygomis. Naudotojai galės tiesiogiai pateikti skundą platformai, pasirinkti neteisminio ginčų sprendimo įstaigą arba ginti savo teises teismuose.

Naujose taisyklėse taip pat reikalaujama, kad platformų sąlygos būtų pateikiamos aiškiai ir glaustai ir kad būtų gerbiamos naudotojų pagrindinės teisės.

Be to, labai didelės interneto platformos ir paieškos sistemos turės atlikti išsamų rizikos, kylančios pagrindinėms teisėms, įskaitant saviraiškos laisvę, asmens duomenų apsaugą, žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą internete, taip pat vaiko teisėms, vertinimą.

Nauji Europos Komisijai tenkantys priežiūros įgaliojimai

SPA sukuriama precedento neturinti interneto platformų viešoji priežiūra visoje Europos  Sąjungoje tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis. Europos Komisija turi įgaliojimus tiesiogiai prižiūrėti labai dideles interneto platformas ir labai dideles interneto paieškos sistemas – įmones, kurios kiekviena atskirai pasiekia daugiau kaip 10 proc. ES gyventojų, t. y. apie 45 mln. žmonių. Be to, kiekviena valstybė narė turės paskirti skaitmeninių paslaugų koordinatorių, kuris prižiūrės kitus subjektus, patenkančius į SPA taikymo sritį, o nesisteminiais klausimais – ir labai dideles interneto platformas bei labai dideles interneto paieškos sistemas. Nacionaliniai koordinatoriai ir Europos Komisija bendradarbiaus Europos skaitmeninių paslaugų valdyboje. Šį ES masto bendradarbiavimo mechanizmą sukurs nacionalinės reguliavimo institucijos ir Europos Komisija.

Kad atlikdama savo priežiūros vaidmenį galėtų remtis vidaus ir išorės daugiadalykėmis žiniomis, Europos Komisija kuria Europos algoritmų skaidrumo centrą. Paramą jis teiks vertindamas, ar algoritmų sistemų veikimas atitinka rizikos valdymo pareigas, kurios siekiant užtikrinti saugią, nuspėjamą ir patikimą interneto aplinką SPA nustatytos labai didelėms interneto platformoms ir labai didelėms interneto paieškos sistemoms.

Tolesni veiksmai

Šiandien įsigaliojus SPA interneto platformos savo interneto svetainėse turės per 3 mėnesius (iki 2023 m. vasario 17 d.) paskelbti aktyvių galutinių naudotojų skaičių. Europos Komisija visas interneto platformas taip pat ragina tuos paskelbtus skaičius pranešti jai. Remdamasi šiais naudotojų skaičiais, Europos Komisija įvertins, ar platformai turėtų būti suteiktas labai didelės interneto platformos ar paieškos sistemos statusas. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl tokio statuso suteikimo, atitinkamas subjektas turės per 4 mėnesius įvykdyti SPA nustatytas pareigas, be kita ko, atlikti ir Europos Komisijai pateikti pirmąjį metinį rizikos vertinimą. ES valstybės narės įgaliojimus savo skaitmeninių paslaugų koordinatoriams turės suteikti ne vėliau kaip 2024 m. vasario 17 d., t. y. iki bendrosios SPA taikymo pradžios datos, kai SPA bus visapusiškai taikomas visiems į jo taikymo sritį patenkantiems subjektams.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

ES oficialiojo leidinio tekstas

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje