Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

Priežiūros darbuotojams ir priežiūros paslaugų gavėjams skirta Europos priežiūros strategija

EK pristatė Europos priežiūros strategiją, kuria siekiama užtikrinti kokybiškas, įperkamas ir prieinamas priežiūros paslaugas visoje ES ir pagerinti tiek priežiūros paslaugų gavėjų, tiek juos profesionaliai ar neformaliai prižiūrinčių asmenų padėtį.

European Care Strategy
Europos Sąjunga, 2020

Europos Komisija pristatė Europos priežiūros strategiją, kuria siekiama užtikrinti kokybiškas, įperkamas ir prieinamas priežiūros paslaugas visoje Europos Sąjungoje ir pagerinti tiek priežiūros paslaugų gavėjų, tiek juos profesionaliai ar neformaliai prižiūrinčių asmenų padėtį. Su šia strategija pateikiamos dvi ES valstybėms narėms skirtos rekomendacijos dėl Barselonos tikslų dėl ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros peržiūros ir galimybės gauti įperkamas ir kokybiškas ilgalaikės priežiūros paslaugas.         

Kokybiškos, įperkamos ir prieinamos priežiūros paslaugos, slaugytojams užtikrinant geresnes darbo sąlygas ir profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą

Akivaizdu, kad kokybiškos, įperkamos ir prieinamos priežiūros paslaugos teikia naudą įvairaus amžiaus žmonėms. Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo procese daro teigiamą poveikį vaikų raidai ir padeda sumažinti socialinės atskirties ir skurdo riziką, be kita ko, ir vėliau gyvenime. Žmonėms, kuriems dėl senyvo amžiaus, ligos ir negalios būtina pagalba kasdienei veiklai, ilgalaikė priežiūra suteikia galimybę išlaikyti savarankiškumą ir oriai gyventi. Tačiau daugeliui žmonių šios paslaugos vis dar neįperkamos, neprieinamos ar jų nėra.

Norint į priežiūros sektorių, kuriam būdingos sunkios darbo sąlygos ir maži atlyginimai, pritraukti talentingų darbuotojų ir juos jame išlaikyti, taip pat siekiant spręsti darbo jėgos trūkumo problemą ir išnaudoti sektoriaus ekonominį ir darbo vietų kūrimo potencialą, svarbu į priežiūrą investuoti.

Investicijos į kokybišką priežiūrą taip pat reiškia moterų dalyvavimo darbo rinkoje gerinimą ir lyčių lygybės didinimą, visų pirma mažinant darbo užmokesčio ir pensijų skirtumą. Moterims vis dar tenka didžiausia priežiūros pareigų dalis – 90 proc. formaliosios priežiūros sektoriaus darbuotojų yra moterys, dėl priežiūros pareigų darbo rinkoje nedalyvauja 7,7 mln. moterų. 

Norėdama šias problemas spręsti, Europos Komisija siūlo konkrečius veiksmus ES valstybėms narėms paremti, siekiant padidinti prieigą prie kokybiškų ir prieinamų priežiūros paslaugų, kartu gerinant slaugytojų darbo sąlygas ir geriau užtikrinant jų profesinio bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra

Europos Komisija siūlo ES valstybėms narėms peržiūrėti 2002 m. nustatytus tikslus dėl ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros (dar vadinamus Barselonos tikslais), kad būtų užtikrintas aktyvesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje. Pagal dabartinius tikslus ES valstybės narės raginamos pasiekti, kad 33 proc. jaunesnių nei 3 metai vaikų ir 90 proc. vaikų nuo 3 metų iki privalomojo pradinio ugdymo pradžios būtų užtikrintos vaikų priežiūros paslaugos. Europos Komisija siūlo nustatyti naujus plataus užmojo, bet realistiškus tikslus, kad iki 2030 m. bent:

 • 50 proc. jaunesnių nei 3 metų vaikų lankytų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigas;
 • 96 proc. vaikų nuo 3 metų iki privalomojo pradinio ugdymo pradžios amžiaus dalyvautų ikimokykliniame ugdyme ir gautų priežiūrą, kaip jau susitarta pagal Europos švietimo erdvės sistemą.

Europos Komisija taip pat rekomenduoja ES valstybėms narėms, be kita ko:

 • užtikrinti, kad vaikų priežiūros paslaugos būtų įperkamos, prieinamos ir kokybiškos ir pasiekiamos ir miestuose, ir kaimo ar palankių sąlygų neturinčiose vietovėse;
 • nustatyti teisę į ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, idealiu atveju be pertrūkio tarp mokamų atostogų dėl šeiminių priežasčių pabaigos ir šios teisės įgyvendinimo; taikyti tikslines priemones, kuriomis būtų sudaromos sąlygos palankių sąlygų neturintiems, neįgaliems arba specialiųjų poreikių turintiems vaikams dalyvauti švietimo ir priežiūros programose ir didinamas jų dalyvavimas jose, siekiant sumažinti atotrūkį nuo visų vaikų apskritai;
 • įvertinti, kiek valandų vaikai praleidžia vaikų priežiūros įstaigose, ir užtikrinti, kad vaiko priežiūros paslaugos būtų teikiamos tiek laiko, kiek reikia, kad tėvai galėtų prasmingai užsiimti apmokamu darbu, ir
 • kovojant su lyčių stereotipais ir remiant šeimai palankias darbo laiko sąlygas skatinti, kad tėvai vienodai dalytųsi vaikų priežiūros pareigomis.

Ilgalaikė priežiūra

Europos Komisija rekomenduoja ES valstybėms narėms parengti nacionalinius veiksmų planus, kad priežiūros paslaugos ES taptų visiems prieinamesnės ir kokybiškesnės, pavyzdžiui:

 • užtikrinti, kad ilgalaikės priežiūros paslaugos būtų savalaikės, visapusiškos ir įperkamos, kad asmenims, turintiems ilgalaikės priežiūros poreikių, būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis;
 • didinti profesionalių ilgalaikės priežiūros paslaugų (priežiūros namuose, bendruomeninės globos ir stacionariosios globos įstaigose) pasiūlą ir jų derinimo galimybes, mažinti prieigos prie ilgalaikės priežiūros teritorinius skirtumus, įdiegti prieinamus skaitmeninius sprendimus, susijusius su priežiūros paslaugomis, ir užtikrinti, kad ilgalaikės priežiūros paslaugos ir infrastruktūra būtų prieinamos neįgaliems asmenims;
 • užtikrinti, kad ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjai laikytųsi nustatytų kokybės kriterijų ir standartų;
 • rengti mokymus, teikti konsultacijas, psichologinę ir finansinę paramą ir taip remti neformaliuosius slaugytojus, kurie dažnai yra moterys ir prižiūrimųjų giminaitės, ir
 • sutelkti tinkamą ir tvarų ilgalaikės priežiūros finansavimą, be kita ko, naudojant ES lėšas.

Tinkamos priežiūros darbuotojų darbo sąlygos ir mokymas

Siekiant pagerinti darbo sąlygas priežiūros sektoriuje ir į jį pritraukti daugiau žmonių (visų pirma vyrų), ES valstybėms narėms rekomenduojama:

 • skatinti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą, kad būtų keliami atlyginimai ir gerinamos darbo sąlygos;
 • užtikrinti aukščiausius darbuotojų saugos ir sveikatos standartus;
 • numatyti tolesnį priežiūros darbuotojų mokymą;
 • kovoti su lyčių stereotipais priežiūros srityje ir vykdyti informavimo kampanijas;
 • ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinio darbo biuro Konvenciją Nr. 189 dėl namų ūkio darbuotojų.

Savo ruožtu Europos Komisija:

 • nagrinės galimybę ES lygmeniu pradėti naują socialinį sektorių dialogą dėl socialinių paslaugų;
 • skatins, kad ilgalaikės priežiūros sektoriui būtų sukurta įgūdžių partnerystė pagal Įgūdžių paktą;
 • finansuos projektus ir mokslinius tyrimus, siekdama įvertinti socialinę ir ekonominę darbo vertę ir darbo sąlygas priežiūros sektoriuje;
 • atliks ES darbo sąlygų standartų taikymo peržiūrą;
 • sieks nustatyti, kokios yra dabartinės ilgalaikės priežiūros darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių priėmimo sąlygos bei teisės, ir nagrinės galimybes parengti ES lygmens sistemas, leidžiančias pritraukti priežiūros darbuotojų, ir
 • propaguos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros darbuotojams teikiamas galimybes pagal programas „Erasmus+“.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai. Europos priežiūros strategija

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje