Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Naujas požiūris, kuriuo vadovaujantis siekiama sudaryti sąlygas ES pasaulinei lyderystei standartų srityje

Naujas požiūris, kuriuo vadovaujantis siekiama sudaryti sąlygas ES pasaulinei lyderystei standartų srityje, skatinant vertybes ir kuriant atsparią, žaliąją ir skaitmeninę bendrąją rinką

gamybos linija
ES

Šiandien Europos Komisija pristatė standartizacijos strategiją, kurioje išdėstytas naujas požiūris į standartus bendrojoje rinkoje ir pasaulyje. Prie strategijos, pridedamas pasiūlymas dėl Standartizacijos reglamento pakeitimo, jo įgyvendinimo ataskaita ir 2022 m. metinė Sąjungos Europos standartizacijos darbo programa. Naująja strategija siekiama didinti ES konkurencingumą pasaulyje, sudaryti sąlygas atsparesnei, žaliajai ir skaitmeninei ekonomikai ir įtvirtinti demokratines vertybes technologijų taikomosiose programose.

Standartai yra neakivaizdus ES bendrosios rinkos ir pasaulinio konkurencingumo pagrindas. Jie gamintojams padeda užtikrinti produktų ir paslaugų sąveikumą, mažinti išlaidas, didinti saugą ir skatinti inovacijas. Standartai yra nematoma, bet esminė mūsų kasdienio gyvenimo dalis – jie taikomi įvairiems dalykams: nuo belaidžio tinklo dažnių iki susietųjų žaislų ar slidžių apkaustų. Standartai suteikia pasitikėjimo, kad prekė ar paslauga yra tinkama pagal paskirtį, saugi ir nekenks žmonėms ir aplinkai. Darniaisiais standartais užtikrinama, kad produktai atitiktų ES teisę.

Pateiktoje strategijoje siūloma:

  1. Numatyti, nustatyti prioritetine tvarka ir patenkinti standartizacijos poreikius strateginėse srityse. Standartų mums reikia greičiau, jie turi būti suderinami su Europos inovacijų ir politikos darbotvarke. Europos Komisija nustatė, kad reikia imtis neatidėliotinų standartizacijos veiksmų tokiose srityse kaip COVID-19 vakcinų ir vaistų gamyba, svarbiausiųjų žaliavų perdirbimas, švaraus vandenilio vertės grandinė, mažo anglies dioksido kiekio cementas, lustų sertifikavimas ir duomenų standartai. Šių metų standartizacijos prioritetai aiškiai įvardyti 2022 m. metinėje Sąjungos Europos standartizacijos darbo programoje. Bus įsteigtas aukšto lygio forumas siekiant formuoti būsimus standartizacijos prioritetus. Europos Komisija įsteigs vyriausiojo standartizacijos pareigūno pareigybę, kad visoje Europos Komisijoje būtų užtikrintos aukšto lygio gairės dėl standartizacijos veiklos. Vykdyti šią veiklą padės Europos Komisijos tarnybų sudarytas ES standartų kompetencijos centras.
  2. Gerinti Europos standartizacijos sistemos valdymą ir didinti jos vientisumą. Sprendimus dėl Europos standartų, kuriais remiama ES politika ir teisės aktai, turi priimti Europos subjektai. Šiandien Europos Komisija siūlo iš dalies pakeisti Standartizacijos reglamentą, kad būtų pagerintas Europos standartizacijos sistemos valdymas. Nors Europos sistema išliks atvira, skaidri, įtrauki ir nešališka, pasiūlyme nustatyta, kad Europos Komisijos prašymu Europos standartizacijos organizacijoms suteiktus įgaliojimus turi tvarkyti ES ir EEE valstybių narių nacionaliniai atstovai – nacionalinės standartizacijos institucijos. Tai padės išvengti bet kokios nederamos subjektų iš ES ir EEE nepriklausančių šalių įtakos sprendimų priėmimo procesuose, kai kuriami standartai pagrindiniuose sektoriuose, pvz., kibernetinio saugumo ar vandenilio standartų srityse. Europos Komisija toliau daug dėmesio skirs sistemos įtraukumui, įskaitant MVĮ ir pilietinės visuomenės vaidmenį. Ji ragina Europos standartizacijos organizacijas atnaujinti savo valdymo struktūras ir inicijuos valstybių narių ir nacionalinių standartizacijos institucijų tarpusavio vertinimo procesą, kad būtų užtikrinta didesnė pilietinės visuomenės bei naudotojų įtrauktis ir sudarytos MVĮ palankesnės standartizacijos sąlygos. Kartu Europos Komisija inicijuos Standartizacijos reglamento vertinimą.
  3. Stiprinti Europos lyderystę pasaulinių standartų srityje. Pasitelkdama aukšto lygio forumą, Europos Komisija su ES valstybėmis narėmis ir nacionalinėmis standartizacijos institucijomis sieks sukurti naują mechanizmą, kad būtų dalijamasi informacija, koordinuojamas ir stiprinamas Europos požiūris į tarptautinę standartizaciją. Europos Komisija taip pat sieks didesnio ES valstybių narių ir panašiais principais besivadovaujančių partnerių veiklos koordinavimo. ES finansuos standartizacijos veiklą Afrikos valstybėse ir Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančiose šalyse.
  4. Remti inovacijas. Europos Komisija siūlo geriau išnaudoti ES finansuojamų mokslinių tyrimų potencialą, kad vykdant standartizacijos veiklą būtų galima įvertinti inovacijų projektus ir iš anksto numatyti standartizacijos poreikius. Bus pradėta taikyti standartizavimo skatinimo priemonė, kuria pagal programas „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ bus remiami tyrėjai, siekiant įvertinti jų veiklos rezultatų tinkamumą standartizacijai. Iki 2022 m. vidurio bus pradėtas rengti tyrėjams skirtas standartizacijos praktikos kodeksas, kad pasinaudojant Europos mokslinių tyrimų erdve (EMTE) būtų sustiprinta standartizacijos ir mokslinių tyrimų bei inovacijų sąsaja.
  5. Sudaryti sąlygas naujos kartos standartizacijos ekspertams. Kuriant standartus reikalingi geriausi ekspertai, o Europa susiduria su kartų kaita. Europos Komisija skatins didesnį akademinį informuotumą apie standartus, pavyzdžiui, ateityje organizuos ES universitetų dienas ir rengs mokymus tyrėjams.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie ES standartizacijos strategiją (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje