Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Migracijos valdymas. Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl geresnio integruoto sienų valdymo ir veiksmingesnio grąžinimo

Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame pristatyta penkerių metų Europos integruoto sienų valdymo strateginė programa ir Rekomendacija valstybėms narėms dėl sprendimų grąžinti tarpusavio pripažinimo ir grąžinimo paspartinimo.

Migrantai
Europos Sąjunga, 2016

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame pristatyta penkerių metų Europos integruoto sienų valdymo strateginė programa ir Rekomendacija valstybėms narėms dėl sprendimų grąžinti tarpusavio pripažinimo ir grąžinimo paspartinimo.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Stiprios išorės sienos yra esminė mūsų visapusiško požiūrio į migraciją ir prieglobstį dalis ir mūsų saugumo sąjungos kertinis akmuo. Šiandien paskelbdami pirmąją daugiametę Europos integruoto sienų valdymo strategiją užtikriname, kad visa valstybių narių ir FRONTEX veikla – nuo sienų stebėjimo iki kovos su neteisėtu žmonių gabenimu ir grąžinimo – būtų grindžiama tais pačiais bendrais principais ir duotų rezultatų vietoje. Kartu su rekomendacijomis, kaip padidinti sprendimų grąžinti veiksmingumą ir jų tarpusavio pripažinimą, kuriame daug daugiau nei veiklos programą. Palaipsniui kuriame bendrą ES migracijos valdymo kultūrą.“

Veiksmingas Europos integruotas sienų valdymas

Komunikatu Europos Komisija nustato pirmąjį Europos integruoto sienų valdymo daugiametės strateginės politikos ciklą ateinantiems 5 metams.

Tai institucijų išsamių savitarpio konsultacijų rezultatas – bendra išorės sienų valdymo vizija. Jame nustatyta suderinta programa, taikytina nacionalinėms sienų valdymo institucijoms ir daugiau kaip 120 000 nacionalinių sienos apsaugos institucijų ir FRONTEX pareigūnų jų kasdieniame darbe.

Pagrindinius strategijos prioritetus sudaro 15 esminių elementų, pvz.:

  • Sienų kontrolė, remiama plačiu mastu bendradarbiaujant IT srityje ir tarp institucijų, kad būtų stiprinamas migracijos valdymas ir pasirengimas krizėms. Tai bus užtikrinta naudojantis pažangiausia infrastruktūra ir veiksmingu stebėjimu, kaip antai kameromis ir bepiločiais orlaiviais, nuosekliomis ir išsamiomis nacionalinėmis ir padėties vaizdo sistemomis, taip pat veiksmingai diegiant Europos sienų stebėjimo sistemą ir vykdant patikimą rizikos analizę. Sienos kirtimą palengvins išorės sienoms valdyti skirtos ES informacinės sistemos (Šengeno informacinė sistema, Atvykimo ir išvykimo sistema, Vizų informacinė sistema ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema) ir jų sąveika. Siekiant geriau suprasti, nustatyti ir spręsti prie ES išorės sienų kylančias problemas, labai svarbu stiprinti visų institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu ir ES lygmenimis.
  • Paieška ir gelbėjimas yra pagrindinis Europos integruoto sienų valdymo elementas. Pirmiausia pirmenybė teikiama poreikiui koordinuoti vėliavos ir pakrantės valstybių veiksmus, taip pat poreikiui plėtoti geriausią savalaikių ir visapusiškų informacijos mainų patirtį.
  • Bendra ES grąžinimo sistema: geresnis nacionalinių valdžios institucijų ir Europos agentūrų veiklos koordinavimas yra pagrindinis grąžinimo stiprinimo elementas. Valstybės narės gali visapusiškai naudotis FRONTEX teikiama parama visais grąžinimo proceso etapais. Grąžinimo koordinatorius, padedamas aukšto lygio tinklo grąžinimo klausimais, koordinuos veiklos strategijos veiksmingesnėms grąžinimo procedūroms užtikrinti įgyvendinimą.
  • Turėtų būti intensyvinamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, kad būtų sustiprinti trečiųjų šalių operatyviniai pajėgumai sienų kontrolės, rizikos analizės, grąžinimo ir readmisijos, taip pat kovos su neteisėtu migrantų gabenimu srityse. Šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys bus skiriamas rytinėms ir pietinėms kaimyninėms šalims, taip pat trečiosiomis šalimis, iš kurių ir per kurias driekiasi pagrindiniai migracijos maršrutai į ES. Tai padeda plėtoti abipusius ir visapusiškus migracijos srities partnerystės ryšius su kilmės ir tranzito šalimis.
  • Visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms: ES sienos turi būti saugomos visapusiškai gerbiant pagrindines teises. ES ir nacionalinių subjektų veiksmai turėtų būti vykdomi visapusiškai laikantis ES teisės, ES pagrindinių teisių chartijos, ir tarptautinės teisės, be kita ko, naudojant veiksmingus stebėsenos mechanizmus.

Bendradarbiavimo dėl sprendimų grąžinti tarpusavio pripažinimo ir grąžinimo paspartinimo stiprinimas

Veiksminga ES grąžinimo sistema gali daryti atgrasomąjį poveikį nesaugiai ir neteisėtai migracijai, nes padėtų užkirsti kelią migrantų išnaudojimui, suardytų nusikalstamų neteisėto žmonių gabenimo tinklų verslo modelį ir skatintų saugius teisėtus migracijos būdus.

Šiandien paskelbtoje rekomendacijoje Europos Komisija pateikia sprendimų grąžinti tarpusavio pripažinimo įgyvendinimo gaires ir užpildo grąžinimo acquis spragą.

Sudedamosios dalys:

  • sprendimų grąžinti tarpusavio pripažinimas. Kovo 7 d. įsigaliojus atnaujintai Šengeno informacinei sistemai valstybės narės dabar nedelsiant gali gauti perspėjimus dėl kitos valstybės narės priimto sprendimo grąžinti trečiosios šalies pilietį. Tai sudaro sąlygas ES sprendimų grąžinti tarpusavio pripažinimui ir greitam grąžinimo iš bet kurios Europos vietos vykdymui. FRONTEX bus pasirengusi padėti valstybėms narėms vykdyti grąžinimą;
  • veiksmingesnis grąžinimas. Valstybės narės gali užmegzti glaudesnius institucijų, valdančių prieglobstį ir grąžinimą, ryšius. Jų prašoma tai daryti per grąžinimo bylų valdymo IT sistemą, pagrįstą FRONTEX parengtu modeliu ir suderintą su Reglamentu dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. Taip bus užtikrinta galimybė laiku gauti informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, kurių atžvilgiu priimtas sprendimas grąžinti. Rekomendacijoje taip pat pateiktos gairės dėl kelio užkirtimo pasislėpimui ir dėl alternatyvų sulaikymui, kuris turi likti kraštutinė priemonė;
  • savanoriško grįžimo paskatos. Informaciją apie grąžinimą būtina pateikti ankstyvame proceso, taip pat ir prieglobsčio proceso, etape. Valstybės narės turėtų parengti konsultavimo grąžinimo ir reintegracijos klausimais struktūras savanoriškam grįžimui skatinti.  Šiose programose dalyvaujantys trečiųjų šalių piliečiai savanoriškai grįžti gali būti skatinami nenustatant draudimų atvykti.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje