Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. liepos 31 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija stiprina vaikų apsaugą nuo nesaugių žaislų

Europos Komisija pasiūlė Žaislų saugos reglamentą, kuriuo peržiūrimos dabartinės taisyklės, skirtos apsaugoti vaikus nuo rizikos, kurią gali kelti žaislai. ES rinkai teikiami žaislai jau dabar yra vieni saugiausių pasaulyje.

A child playing with toys

Siūlomos taisyklės dar labiau pagerins šią apsaugą, visų pirma nuo kenksmingų cheminių medžiagų. Siūlomomis taisyklėmis taip pat siekiama sumažinti didelį nesaugių žaislų, kurie vis dar parduodami ES, ypač internetu, skaičių ir sudaryti vienodas sąlygas ES pagamintiems ir importuojamiems žaislams. Be to, tomis taisyklėmis bus toliau užtikrinamas laisvas žaislų judėjimas bendrojoje rinkoje.

Remiantis galiojančiomis taisyklėmis, šiandienos pasiūlymu atnaujinami saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti žaislai, kad jais būtų galima prekiauti ES, nesvarbu, ar jie pagaminti ES, ar kitur. Konkrečiau, yra siūloma:

  • didinti apsaugą nuo kenksmingų cheminių medžiagų: pasiūlyme ne tik išlaikomas dabartinis draudimas naudoti kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas, bet ir draudžiama žaisluose naudoti kitas kenksmingas chemines medžiagas. Pasiūlymas taikomas cheminėms medžiagoms, kurios ypač kenksmingos vaikams. Pavyzdžiui, bus uždrausta žaisluose naudoti chemines medžiagas, kurios veikia endokrininę sistemą (endokrininę sistemą ardančias medžiagas), ir chemines medžiagas, kurios daro poveikį kvėpavimo sistemai arba yra toksiškos konkrečiam organui.
  • stiprinti vykdymo užtikrinimą: pasiūlymu užtikrinama, kad ES būtų parduodami tik saugūs žaislai. Bus reikalaujama, kad visi žaislai turėtų skaitmeninį gaminio pasą, kuriame bus pateikta informacija apie žaislo atitiktį siūlomam reglamentui. Prie ES sienų importuotojai turės pateikti visų žaislų skaitmeninius gaminių pasus, taip pat ir internetu parduodamų gaminių atveju. Nauja IT sistema patikrins visus skaitmeninius gaminių pasus prie išorės sienų ir nustatys siuntas, kurias reikia išsamiai patikrinti muitinėje. Nacionaliniai inspektoriai ir toliau bus atsakingi už žaislų kontrolę. Be to, jei yra nesaugių žaislų, keliančių pavojų, kurie nėra aiškiai numatyti reglamente, pasiūlymu užtikrinama, kad Europos Komisija turėtų įgaliojimus reikalauti, kad tokie žaislai būtų pašalinti iš rinkos.

Pagrindiniai faktai

Žaislai reglamentuojami Direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos. Dabartinėje direktyvoje nustatyti saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti žaislai, kad juos būtų galima pateikti ES rinkai, nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti ES, ar trečiosiose šalyse. Tai palengvina laisvą žaislų judėjimą bendrojoje rinkoje.

Vis dėlto, įvertinusi direktyvą, Europos Komisija nustatė keletą praktinio direktyvos taikymo trūkumų nuo jos priėmimo 2009 m. Visų pirma reikia aukštesnio lygio apsaugos nuo rizikos, kurią gali kelti žaislai, ypač nuo kenksmingų cheminių medžiagų keliamos rizikos. Be to, atlikus vertinimą padaryta išvada, kad direktyvą reikia įgyvendinti veiksmingiau, visų pirma pardavimo internetu srityje.

Be to, ES cheminių medžiagų strategijoje tvarumui užtikrinti raginama stiprinti vartotojų ir pažeidžiamų grupių apsaugą nuo kenksmingiausių cheminių medžiagų. Todėl Komisija siūlo šias naujas taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES būtų parduodami tik saugūs žaislai.

Daugiau informacijos: 

Klausimai ir atsakymai

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl žaislų saugos

Žaislų saugos direktyvos 2009/48/EB vertinimas.

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. liepos 31 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje