Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 7 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija siūlo stiprinti lygybės įstaigų pastangas kovojant su diskriminacija

Šiandien Europos Komisija priėmė du pasiūlymus, kuriais siekiama stiprinti lygybės įstaigas, visų pirma jų nepriklausomumą, išteklius ir galias, kad jos galėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija Europoje.

Lygybė, kova su diskriminacija
Europos Sąjunga, 2019

Šiandien Europos Komisija priėmė du pasiūlymus, kuriais siekiama stiprinti lygybės įstaigas, visų pirma jų nepriklausomumą, išteklius ir galias, kad jos galėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija Europoje. Lygybės įstaigos yra labai svarbios padedant diskriminacijos aukoms ir užtikrinant, kad ES teisės aktai dėl nediskriminavimo būtų įgyvendinami vietoje. Šiais naujais teisės aktais bus užtikrinta, kad lygybės įstaigos galėtų išnaudoti visą savo potencialą. Tai padės geriau apsaugoti diskriminacijos aukas ir prisidėti prie diskriminacijos prevencijos.

Galiojančiomis ES taisyklėmis dėl lygybės įstaigų ES valstybėms narėms buvo palikta didelė veiksmų laisvė jų steigimo ir veikimo atžvilgiu. Dėl to valstybėse narėse atsirado didelių skirtumų, visų pirma susijusių su lygybės įstaigų įgaliojimais, nepriklausomumu, ištekliais, prieinamumu ir veiksmingumu. Europos Komisija siūlo privalomų taisyklių rinkinį, kuriuo siekiama stiprinti lygybės įstaigų vaidmenį ir nepriklausomumą:

  • didesnė kompetencija. Pasiūlymais lygybės įstaigų kompetencija išplečiama įtraukiant dvi galiojančias direktyvas – Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvą ir Lyčių lygybės direktyvą socialinės apsaugos srityje;
  • nepriklausomumas. Bus nustatytas teisinis reikalavimas, kad lygybės įstaigos būtų nepriklausomos nuo išorės įtakos, visų pirma kiek tai susiję su jų teisine struktūra, atskaitomybe, biudžetu, personalu ir organizaciniais klausimais;
  • pakankami ištekliai. Valstybės narės turės suteikti lygybės įstaigoms žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, kurių reikia, kad jos galėtų veiksmingai naudotis visa savo kompetencija;
  • prieinamumas visoms aukoms. Lygybės įstaigų paslaugos turės būti nemokamos ir prieinamos visoms aukoms vienodomis sąlygomis, įskaitant neįgaliuosius. Lygybės įstaigos taip pat turės pateikti skundo pateikėjams preliminarų jų atvejo vertinimą;
  • konsultacijos dėl teisėkūros ir politikos formavimo proceso. Valdžios institucijos turės tinkamu laiku konsultuotis su lygybės įstaigomis ir apsvarstyti jų rekomendacijas su diskriminacija ir vienodu požiūriu susijusiais klausimais; lygybės įstaigos taip pat bendradarbiaus su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad dalytųsi žiniomis ir kurtų sinergiją; 
  • didesni įgaliojimai nagrinėjant diskriminacijos bylas. Lygybės įstaigos galės tirti diskriminacijos atvejus, teikti nuomones ar privalomus sprendimus (priklausomai nuo valstybių narių pasirinkimo) ir veikti teisme nagrinėjant diskriminacijos bylas. Lygybės įstaigos taip pat galės skundų nagrinėjimo procedūros šalims pasiūlyti alternatyvų ginčų sprendimo mechanizmą, pavyzdžiui, taikinimą ar tarpininkavimą;
  • informuotumo didinimas. Valstybės narės ir lygybės įstaigos dės daugiau pastangų siekdamos užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę;
  • dalijimasis praktine patirtimi. Lygybės įstaigos reguliariai rengs ataskaitas dėl vienodo požiūrio ir diskriminacijos padėties ir galės teikti rekomendacijas.

Šiandien neužtikrinama bendra oficiali lygybės įstaigų stebėsena. Pasiūlyme nurodyta, kad Europos Komisija nustatys bendrus rodiklius siūlomų priemonių poveikiui įvertinti ir užtikrins nacionaliniu lygmeniu surinktų duomenų palyginamumą. Europos Komisija kas penkerius metus skelbs ataskaitą dėl lygybės įstaigų padėties visoje ES.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 7 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje