Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. sausio 24 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

Europos Komisija siūlo naujas iniciatyvas ekonominiam saugumui stiprinti

Europos Komisija priėmė penkias iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti ES ekonominį saugumą didėjant geopolitinei įtampai ir vykstant technologiniams pokyčiams.

T. Narbuto žiedas - asociatyvinė ekonomikos nuotraukos

Europos Komisija priėmė penkias iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti ES ekonominį saugumą didėjant geopolitinei įtampai ir vykstant technologiniams pokyčiams. Šių iniciatyvų rinkiniu siekiama didinti ES ekonominį saugumą, kartu išlaikant prekybos, investicijų ir mokslinių tyrimų atvirumą, laikantis 2023 m. birželio mėn. Europos ekonominio saugumo strategijos.

Šiandien priimtomis iniciatyvomis siekiama:

 • toliau stiprinti ES saugumo ir viešosios tvarkos apsaugą siūlant geriau tikrinti užsienio investicijas į ES;
 • skatinti diskusijas ir veiksmus siekiant didesnio koordinavimo Europos mastu eksporto kontrolės srityje;
 • konsultuotis su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais siekiant nustatyti galimą riziką, kylančią dėl investicijų į siaurą technologijų ratą užsienyje;
 • skatinti tolesnes diskusijas apie tai, kaip geriau remti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su technologijomis, turinčiomis dvejopo naudojimo potencialą;
 • pasiūlyti ES Tarybai rekomenduoti priemones, kuriomis siekiama didinti mokslinių tyrimų saugumą nacionaliniu ir sektorių lygmenimis.

Teisės akto pasiūlymas, kuriuo siekiama sustiprinti užsienio investicijų tikrinimą

Užsienio investicijos į ES naudingos Europos ekonomikai. Tačiau tam tikros užsienio investicijos gali kelti pavojų ES saugumui ir viešajai tvarkai. Europos Komisija peržiūrėjo daugiau kaip 1200 tiesioginių užsienio investicijų (TUI) sandorių, apie kuriuos valstybės narės pranešė per pastaruosius trejus metus pagal galiojantį TUI tikrinimo reglamentą. Remiantis šia patirtimi ir dabartinio reglamento veikimo vertinimu, šiandienos pasiūlymu šalinami esami trūkumai ir didinamas sistemos veiksmingumas:

 1. užtikrinant, kad visos valstybės narės turėtų tikrinimo mechanizmą, kuriame būtų nustatytos geriau suderintos nacionalinės taisyklės;
 2. nustatant minimalų sąrašą sektorių, kuriuose visos ES valstybės privalėtų tikrinti užsienio investicijas;
 3. ES tikrinimą taikant ES investuotojų, kuriuos galiausiai kontroliuoja ES nepriklausančios šalies fiziniai asmenys ar įmonės, investicijas.

Investicijų į užsienį rizikos stebėsena ir vertinimas

ES yra viena didžiausių užsienio investuotojų pasaulyje ir pripažįsta atvirų pasaulinių rinkų svarbą. Ji taip pat pripažįsta didėjantį susirūpinimą dėl „išeinančių“ investicijų į siaurą ratą pažangių technologijų, kurios galėtų padidinti subjektų karinius ir žvalgybos pajėgumus panaudoti tas technologijas prieš ES arba pakenkti tarptautinei taikai ir saugumui.

Šiuo metu tai nėra stebima ar kontroliuojama ES ar valstybių narių lygmeniu. Todėl Europos Komisijos baltojoje knygoje dėl investicijų į užsienį siūloma nuosekli investicijų į užsienį analizė, kad būtų galima suprasti galimą su jomis susijusią riziką. Ši analizė apims trijų mėnesių konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir 12 mėnesių truksiančią į užsienį „išeinančių“ investicijų stebėseną ir vertinimą nacionaliniu lygmeniu, o tai padės parengti bendrą rizikos vertinimo ataskaitą. Remdamasi rizikos vertinimo rezultatais, Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis nustatys, kokios politikos priemonės reikalingos.

Veiksmingesnė ES dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė

Šiandienos vis sudėtingesnėmis geopolitinėmis aplinkybėmis reikia imtis veiksmų ES lygmeniu, kad būtų pagerintas prekių, kurios naudojamos tiek civilinėms, tiek gynybos reikmėms (pvz., pažangiosios elektronikos, toksinų, branduolinių ar raketų technologijų), eksporto kontrolės koordinavimas, kad jos nebūtų naudojamos saugumui ir žmogaus teisėms pažeisti. Šiandien paskelbtoje baltojoje knygoje dėl eksporto kontrolės siūlomi tiek trumpalaikiai, tiek vidutinės trukmės veiksmai, visapusiškai laikantis galiojančių ES ir daugiašalių taisyklių. EK siūlo nustatyti vienodą tų prekių, kurios nebuvo įtrauktos pagal daugiašalius eksporto kontrolės režimus dėl tam tikrų narių blokavimo, ES kontrolę. Taip būtų išvengta skirtingų nacionalinių požiūrių.

Galimybės remti dvejopo naudojimo potencialą turinčių technologijų mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą

Paskelbdama baltąją knygą dėl galimybių didinti paramą dvejopo naudojimo technologijų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, EK pradeda viešas konsultacijas.

Baltojoje knygoje apžvelgiamos dabartinės ES finansavimo programos, atsižvelgiant į esamus ir kylančius geopolitinius iššūkius, ir vertinama, ar ši parama yra tinkama dvejopo naudojimo potencialo turinčioms technologijoms. Valdžios institucijos, pilietinė visuomenė, pramonė ir akademinė bendruomenė gali pareikšti savo nuomonę atvirose viešose konsultacijose iki 2024 m. balandžio 30 d.

Mokslinių tyrimų saugumo didinimas visoje ES

Šiandienos sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis atvirumas ir bendradarbiavimas be sienų mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriuje gali būti išnaudoti ir paversti pažeidžiamumu. Tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje rezultatai gali būti naudojami kariniais tikslais trečiosiose šalyse arba pažeidžiant pagrindines vertybes. Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijos gali nukentėti nuo piktybinės autoritarinių valstybių įtakos.

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl ES Tarybos rekomendacijos, kuria siekiama suteikti daugiau aiškumo ir gairių valstybėms narėms ir visam mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriui. ES turi imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas nuoseklumas visoje Europoje. Sutelkdami jėgas visais lygmenimis ir visoje Europos Sąjungoje, galime sumažinti mokslinių tyrimų saugumui kylančią riziką ir užtikrinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje būtų atviras ir saugus.

Pagrindiniai faktai

2023 m. birželio 20 d. Europos Komisija ir ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumui paskelbė bendrą komunikatą dėl Europos ekonominio saugumo strategijos, kad sumažintų riziką, susijusią su padidėjusia geopolitine įtampa ir sparčiais ttechnologiniais pokyčiais, kartu išsaugant didžiausią ekonominio atvirumo ir dinamiškumo lygį. Strategijoje nustatyta sistema, pagal kurią vertinama rizika ES ekonominiam saugumui, kartu užtikrinant, kad ES išliktų viena atviriausių ir patraukliausių vietų verslui ir investicijoms.

Strategijoje nustatytos keturios rizikos kategorijos, kurias reikia šalinti prioritetine tvarka: rizikos tiekimo grandinėms; rizikos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų fiziniam ir kibernetiniam saugumui; rizikos technologijų saugumui ir technologijų nutekėjimas; ekonominės priklausomybės ar ekonominės prievartos suginklinimas.

Siekiant pašalinti šias rizikas, strategija grindžiama trimis ramsčiais:

 • Skatinti ES konkurencingumą ir augimą, stiprinti bendrąją rinką, remti stiprią ir atsparią ekonomiką ir stiprinti ES mokslinę, technologinę ir pramoninę bazes;
 • Stiprinti ES ekonominį saugumą įvairiomis politikos kryptimis ir priemonėmis, įskaitant, jei reikia, naujas tikslines priemones.
 • Plėtoti partnerystes ir stiprinti bendradarbiavimą su šalimis visame pasaulyje, su kuriomis turime bendrų ekonominio saugumo interesų.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie Europos ekonominį saugumą

EK komunikatas dėl Europos ekonominio saugumo didinimo

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. sausio 24 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje