Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gegužės 25 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo naujas Europos Sąjungos neprofesionaliuosius investuotojus apsaugančias ir jiems galių suteikiančias taisykles

Gegužės 24 d. Europos Komisija priėmė mažmeninio investavimo dokumentų rinkinį, kuriame daugiausia dėmesio skiriama neprofesionaliųjų investuotojų interesams.

People / žmonės
Europos Sąjunga 2023

Gegužės 24 d. Europos Komisija priėmė mažmeninio investavimo dokumentų rinkinį, kuriame daugiausia dėmesio skiriama neprofesionaliųjų investuotojų interesams. Tikslas – suteikti galių neprofesionaliesiems investuotojams (t. y. vadinamiesiems mažmeniniams investuotojams), kad jie galėtų priimti savo poreikius ir prioritetus atitinkančius investavimo sprendimus. Be to, siekiama užtikrinti, kad su šiais investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir jie būtų tinkamai apsaugoti. Taip bus sustiprintas neprofesionaliųjų investuotojų pasitikėjimas ir jie galės saugiai investuoti į savo ateitį ir visapusiškai pasinaudoti ES kapitalo rinkų sąjungos teikiamomis galimybėmis.

Vienas iš trijų pagrindinių 2020 m. Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano Komisijos tikslų – imtis veiksmų, kad ES būtų dar saugesnė vieta piliečiams investuoti ilguoju laikotarpiu. Paskelbtu dokumentų rinkiniu siekiama šio tikslo ir skatinama dalyvauti ES kapitalo rinkose – jose tradiciškai dalyvaujama mažiau nei kitoms jurisdikcijoms, pavyzdžiui, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, priklausančiose rinkose, nors europiečių santaupų lygis yra labai aukštas. Kapitalo rinkų sąjungos stiprinimas taip pat yra labai svarbi privačiojo finansavimo nukreipimo ekonomikai ir žaliajai bei skaitmeninei pertvarkai priemonė.

Į rinkinį įtrauktos įvairios plataus užmojo priemonės, kuriomis siekiama: 

  • patobulinti neprofesionaliesiems investuotojams teikiamos informacijos apie investicinius produktus ir paslaugas teikimo būdą prasmingesniu ir labiau standartizuotu būdu ir pritaikyti informacijos atskleidimo taisykles prie skaitmeninio amžiaus ir vis dažniau investuotojų teikiamų prioritetų tvarumui;
  • didinti išlaidų skaidrumą ir palyginamumą reikalaujant naudoti standartinį pateikimą ir išlaidų terminiją. Taip bus užtikrinta, kad investiciniai produktai neprofesionaliesiems investuotojams teiktų realią ekonominę naudą;
  • užtikrinti, kad visi neprofesionalieji klientai bent kartą per metus gautų aiškų savo portfelio investavimo rezultatų vaizdą;
  • spręsti galimus interesų konfliktus, susijusius su investicinių produktų platinimu, uždraudžiant pardavimo tik pavedimo vykdymo tikslais skatinimą (t. y. kai neteikiamos konsultacijos) ir užtikrinant, kad finansinės konsultacijos būtų suderintos su neprofesionaliųjų investuotojų interesais. Jei toks skatinimas leidžiamas, bus nustatytos griežtesnės apsaugos priemonės ir taikomas skaidrumo principas;
  • apsaugoti neprofesionaliuosius investuotojus nuo klaidinančios rinkodaros užtikrinant, kad finansų tarpininkai (t. y. konsultantai) būtų visiškai atsakingi už rinkodaros pranešimų naudojimą (ir netinkamą naudojimą), įskaitant pranešimus socialiniuose tinkluose, per žinomus asmenis ar kitas trečiąsias šalis, kuriems jie atlygina arba juos skatina tokius pranešimus teikti;
  • išlaikyti aukštus finansų konsultantų profesinės kvalifikacijos standartus;
  • suteikti galių vartotojams priimti geresnius finansinius sprendimus, skatinant valstybes nares įgyvendinti nacionalines priemones, kuriomis būtų remiamas piliečių finansinis raštingumas, neatsižvelgiant į jų amžių, socialinę padėtį ir išsilavinimą;
  • sumažinti administracinę naštą ir pagerinti produktų ir paslaugų prieinamumą patirties turintiems neprofesionaliesiems investuotojams, užtikrinant, kad tinkamumo kriterijai tapti profesionaliais investuotojais būtų proporcingesni;
  • stiprinti bendradarbiavimą priežiūros srityje, kad nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir Europos priežiūros institucijoms būtų lengviau užtikrinti nuoseklų ir tinkamą taisyklių taikymą visoje ES, ir bendrai kovoti su sukčiavimu ir netinkama praktika.

Šio dokumentų rinkinio taikymo sritis yra plati ir apima visą neprofesionaliojo investuotojo investicinį kelią. Rinkinį sudaro iš dalies direktyvą keičianti direktyva, kuria peržiūrimos galiojančios taisyklės, nustatytos Finansinių priemonių rinkų direktyvoje (FPRD II), Draudimo produktų platinimo direktyvoje, Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) direktyvoje, Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvoje (AIFVD) ir Draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir vykdymo direktyvoje (Mokumas II), taip pat reglamentą iš dalies keičiantis reglamentas, kuriuo peržiūrimas Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) reglamentas.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gegužės 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje