Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. balandžio 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija ragina suteikti didelį postūmį skaitmeniniam švietimui ir skaitmeninių įgūdžių ugdymui

EK priėmė du ES Tarybos rekomendacijų pasiūlymus, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms ir švietimo ir mokymo sektoriui užtikrinti kokybišką, įtraukų ir prieinamą skaitmeninį švietimą ir mokymą, kad gerėtų Europos piliečių skaitmeniniai įgūdžiai.

Asociatyvinė skaitmenizacijos nuotrauka

Šiandien Europos Komisija priėmė du su Europos įgūdžių metais susijusius ES Tarybos rekomendacijų pasiūlymus, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms ir švietimo ir mokymo sektoriui užtikrinti kokybišką, įtraukų ir prieinamą skaitmeninį švietimą ir mokymą, kad gerėtų Europos piliečių skaitmeniniai įgūdžiai. Pasiūlymais norima išspręsti du pagrindinius bendrus uždavinius, kuriuos drauge nustatė Europos Komisija ir ES valstybės narės: 1) uždavinį, susijusį su veiksmus visais valdžios lygmenis apimančio požiūrio į skaitmeninį švietimą ir mokymą trūkumu, 2) uždavinį, susijusį su ugdant būtinus skaitmeninius įgūdžius patiriamais sunkumais.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Šiuose pasiūlymuose pabrėžiama, kad visi žmonės visoje Europoje turi turėti skaitmeninio švietimo galimybių. Skaitmeniniai įgūdžiai turi būti ugdomi daug geriau, jų įgyti turi būti taip pat svarbu kaip išmokti skaityti ir rašyti. Siekiama, kad iki 2030 m. ne mažiau kaip 80 proc. visų suaugusiųjų būtų įgiję bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir dirbtų 20 mln. IRT specialistų, tarp kurių būtų daug daugiau moterų.“

Pagrindinių įgalinamųjų veiksnių stiprinimas

Nepaisant daromos pažangos ir puikių inovacijų pavyzdžių, bendromis pastangomis iki šiol nepasiekta sisteminė skaitmeninė transformacija švietimo ir mokymo srityje. Valstybėms narėms vis dar sunku pasiekti, kad būtų pakankamai investuojama į skaitmeninio švietimo ir mokymo infrastruktūrą, įrangą ir skaitmeninio švietimo turinį, mokytojų ir kitų darbuotojų skaitmeninį mokymą (įgūdžių tobulinimą) ir skaitmeninio švietimo ir mokymo politikos stebėseną ir vertinimą.

Pasiūlyme dėl Tarybos rekomendacijos dėl pagrindinių sėkmingo skaitmeninio švietimo ir mokymo įgalinamųjų veiksnių visos valstybės narės raginamos užtikrinti visuotinę prieigą prie įtraukaus ir kokybiško skaitmeninio švietimo ir mokymo, kad būtų įveikta skaitmeninė atskirtis, kuri tapo dar akivaizdesnė per COVID-19 krizę. Tai būtų galima pasiekti sukuriant darnią investicijų, valdymo ir mokytojų rengimo sistemą, kuria būtų užtikrintas veiksmingas ir įtraukus skaitmeninis švietimas. Siūlomos gairės ir veiksmai, kurių valstybės narės gali imtis, kad įgyvendintų požiūrį, apimantį veiksmus visais valdžios lygmenimis ir įvairius suinteresuotuosius subjektus, taip pat švietimo ir mokymo darbuotojų vadovaujamą principu „iš apačios į viršų“ grindžiamų inovacijų ir skaitmeninimo kultūrą.

Skaitmeninių įgūdžių ugdymo gerinimas

Antrasis nustatytas bendras uždavinys susijęs su skirtingų gyventojų grupių skaitmeninių įgūdžių lygio skirtumais ir nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų pajėgumu šalinti šiuos skirtumus. Siūlomoje Tarybos rekomendacijoje dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo aptariamas kiekvienas švietimo ir mokymo lygmuo. Valstybės narės raginamos anksti pradėti nuosekliai ugdyti skaitmeninius įgūdžius visais švietimo ir mokymo lygmenimis. Tai galima užtikrinti nustatant laipsniškai didėjančius tikslus ir imantis tikslinių intervencinių priemonių, skirtų konkrečioms prioritetinėms arba sunkiai pasiekiamoms grupėms. Pasiūlyme valstybės narės raginamos remti kokybišką informatikos mokymą mokyklose, integruoti suaugusiųjų skaitmeninių įgūdžių ugdymą ir spręsti informacinių technologijų specialistų trūkumo problemą priimant įtraukias strategijas.

Europos Komisija yra pasirengusi remti abiejų pasiūlymų įgyvendinimą – sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių ir visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų tarpusavio mokymuisi ir mainams naudojantis ES priemonėmis, tokiomis kaip techninės paramos priemonė. Be to, Europos Komisija skatina skaitmeninį švietimą ir įgūdžių ugdymą bendradarbiaudama su Europos skaitmeninio švietimo centru ir teikdama ES finansavimą, pavyzdžiui, pagal programą „Erasmus+“ ir Skaitmeninės Europos programą, pasitelkusi Teisingos pertvarkos fondą, Europos regioninės plėtros fondą, „Europos socialinį fondą +“, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, programą „Europos horizontas“, ir KVTBP „Globali Europa“.

Bandomasis Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato projektas

Vienas iš pagrindinių Europos Komisijos veiksmų bus palengvinti skaitmeninių įgūdžių sertifikavimo pripažinimą. Siekdama šio tikslo Europos Komisija drauge su keliomis valstybėmis narėmis vykdys bandomąjį Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato projektą. Šio sertifikato paskirtis – didinti pasitikėjimą skaitmeninių įgūdžių sertifikavimu ir jo pripažinimą visoje ES. Dėl to žmonėms bus lengviau pasiekti, kad darbdaviai, mokymo paslaugų teikėjai ir kiti subjektai jų skaitmeninius įgūdžius visur pripažintų greitai ir lengvai. Bandomojo projekto rezultatai bus pateikti Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikato galimybių studijoje metų pabaigoje. Galutinis Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas bus įdiegtas 2024 m., remiantis bandomojo projekto rezultatais ir galimybių studijos išvadomis.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija ragina valstybes nares nedelsiant priimti šiandien pasiūlytas dvi ES Tarybos rekomendacijas. Remdamasi sėkmingu struktūriniu dialogu ir pasitelkusi nacionalinių koordinatorių grupę, Europos Komisija įsteigs aukšto lygio grupę skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais, kuri padės įgyvendinti abi rekomendacijas.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. balandžio 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje