Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. birželio 30 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija pristato ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją

rural_areas_0630.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija pristatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje nustatomi regionų uždaviniai ir problemos, taip pat atkreipiamas dėmesys į keletą perspektyviausių galimybių šiose vietovėse. Remiantis prognozėmis ir plataus masto konsultacijomis su piliečiais ir kitais kaimo vietovių subjektais, šiandieninėje vizijoje siūloma parengti Kaimo paktą ir Kaimo veiksmų planą.

Visoje Europos Sąjungoje kaimo vietovių gyventojų amžiaus vidurkis yra didesnis nei miestuose ir per ateinantį dešimtmetį gyventojų kaimo vietovėse pamažu mažės. Dėl nepakankamo junglumo, prastai išvystytos infrastruktūros, nepakankamos užimtumo galimybių įvairovės bei ribotų galimybių naudotis tokiomis paslaugomis kaimo vietovės tampa mažiau patrauklios gyventi ir dirbti. Be to, kaimo vietovėms taip pat tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant ES žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Įgyvendinus ES skaitmeninius užmojus iki 2030 m., gali atsirasti daugiau galimybių užtikrinti tvarią kaimo vietovių plėtrą, neapsiribojant žemės ūkiu, ūkininkavimu ir miškininkyste, suteikiant naujų perspektyvų gamybos, ypač paslaugų, plėtrai ir prisidedant prie geresnio paslaugų ir pramonės sektorių geografinio pasiskirstymo.

Kaimo paktas

Siekiant prisidėti prie bendrų vizijos tikslų įgyvendinimo, ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimo ir bendrų kaimo bendruomenių tikslų siekio, naująjį Kaimo paktą įgyvendins ES, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens subjektai. Pasitelkdama esamus tinklus, EK sudarys palankesnes sąlygas plėtoti šią sistemą ir skatins visais lygmenimis keistis idėjomis ir geriausios patirties pavyzdžiais.

ES kaimo veiksmų planas

Vizijoje ir veiksmų plane nustatytos keturios veiksmų kryptys:

  • stiprinimas: daugiau galimybių kaimo bendruomenėms, labiau prieinamos paslaugos ir palankesnės sąlygos socialinėms inovacijoms;
  • junglumas: geresnis junglumas, t. y. geresnis susisiekimas ir skaitmeninė prieiga;
  • atsparumas: gamtos išteklių išsaugojimas ir ekologiškesni ūkininkavimo metodai siekiant kovoti su klimato kaita, kartu užtikrinant socialinį atsparumą, t. y. suteikiant galimybių lankyti mokymo kursus ir gauti kokybišką darbo vietą;
  • klestėjimas: įvairesnė ekonominė veikla ir didesnė ūkininkavimo, žemės ūkio produktų gamybos veiklos ir kaimo turizmo pridėtinė vertė.

EK rems ir stebės ES kaimo veiksmų plano įgyvendinimą ir reguliariai jį atnaujins, siekdama užtikrinti, kad jis išliktų aktualus. Kad būtų palaikomas dialogas kaimo klausimais, ji taip pat toliau palaikys ryšius su valstybėmis narėmis ir kaimo subjektais. Be to, bus pradėtas taikyti poveikio kaimui vertinimo mechanizmas, pagal kurį ES politika bus peržiūrima iš kaimo vietovių perspektyvos. Bus siekiama geriau nustatyti ir atsižvelgti į EK politikos iniciatyvos dėl darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo, ekonomikos augimo ir darnaus vystymosi galimą poveikį ir pasekmes.

Galiausiai EK įsteigs Kaimo stebėjimo centrą, kuris toliau tobulins duomenų apie kaimo vietoves rinkimo ir analizės metodus. Tokiu būdu gauta informacija bus naudojama priimant sprendimus dėl kaimo plėtros ir padės įgyvendinti Kaimo veiksmų planą.

Tolesni veiksmai

Šiandien paskelbtas pranešimas apie ilgalaikę kaimo vietovių viziją – pirmas žingsnis siekiant, kad iki 2040 m. kaimo vietovės sustiprėtų, būtų geriau sujungtos, atsparios ir klestėtų. Svarbiausią vaidmenį siekiant šių tikslų atliks Kaimo paktas ir ES kaimo veiksmų planas.

Siekdama nustatyti, kokiais būdais būtų galima įgyvendinti vizijos tikslus, iki 2021 m. pabaigos EK bendradarbiaus su Regionų komitetu. Iki 2023 m. vidurio EK įvertins, kokie ES ir valstybių narių finansuojami veiksmai buvo įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti kaimo vietovėse. Viešoje ataskaitoje, kuri bus paskelbta 2024 m. pradžioje, bus nustatytos sritys, kurioms reikia didesnės paramos ir finansavimo, taip pat ES kaimo veiksmų planu grindžiami tolesni veiksmai. Į diskusijas dėl ataskaitos bus atsižvelgta rengiant 2028–2034 m. programavimo laikotarpio pasiūlymus.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 30 d.