Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. kovo 4 d.Skaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija pristato Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą

social_pillar_0304_0.png
© EU
Šiandien Europos Komisija pristato Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą, kuriame apibrėžiami konkretūs veiksmai, siekiant toliau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir siūlomi pagrindiniai ES tikslai užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos srityse, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m.Taip pat Europos Komisija teikia rekomendaciją dėl veiksmingo aktyvaus užimtumo rėmimo po COVID-19 krizės (EASE), siekiant remti darbo vietų kūrimą užtikrinantį ekonomikos atsigavimą.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis teigė: „Mūsų ekonomikos atsigavimas turi būti įtraukus, teisingas ir užtikrinti darbo vietų kūrimą. Todėl Komisija siūlo Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo plataus užmojo darbotvarkę ir ragina valstybes nares aktyviai remti užimtumą atsigavimo po COVID-19 krizės etapu. Tokiu būdu norime parodyti, kad mūsų darbo rinkoms svarbu palaipsniui pereiti nuo neatidėliotinų politikos priemonių prie ekonomikos gaivinimo politikos; šį perėjimą ES rems turimais finansavimo ištekliais, be kita ko, ESF+ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.“

Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane nustatyti trys pagrindiniai tikslai, kurių ES turi pasiekti iki 2030 m.:

  • Bent 78 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų turėtų turėti darbą.
  • Bent 60 proc. visų suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose.
  • Asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius turėtų būti sumažintas bent 15 mln.

Nauji pagrindiniai 2030 m. tikslai dera su JT darnaus vystymosi tikslais ir jais nustatomas bendras siekis sukurti socialiniu požiūriu stiprią Europą. Kartu su peržiūrėta socialinių rodiklių suvestine jie padės Komisijai Europos semestro procese stebėti valstybių narių pažangą įgyvendinant socialinių teisių ramsčio principus. Europos Komisija prašo Europos Vadovų Tarybos patvirtinti šiuos tris tikslus ir ragina valstybes nares apibrėžti savo nacionalinius tikslus siekiant prisidėti prie šių pastangų.

Pristatydama veiksmingo aktyvaus užimtumo rėmimo po COVID-19 krizės (EASE) rekomendaciją , Europos Komisija valstybėms narėms teikia konkrečias gaires dėl politikos priemonių, grindžiamų ES finansavimo galimybėmis, kad būtų palaipsniui pereita nuo neatidėliotinų priemonių, kurių imtasi darbo vietoms išsaugoti dabartinės krizės metu, prie naujų priemonių, reikalingų darbo vietų kūrimą užtikrinančiam ekonomikos atsigavimui. Rekomendacijoje skatinamas darbo vietų kūrimas ir profesinės veiklos keitimas iš nuosmukį patiriančių sektorių į besiplečiančius sektorius, visų pirma skaitmeninį ir žaliąjį.

Šias naujas priemones turėtų sudaryti trys elementai:

  • įdarbinimo paskatos ir parama verslui;
  • įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo galimybės;
  • didesnė užimtumo tarnybų parama.

ES lėšomis, įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir „Europos socialinio fondo +“ lėšas, valstybės narės gali pasinaudoti savo EASE priemonėms finansuoti.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai-atsakymai. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas

Klausimai-atsakymai. EK rekomendacija dėl veiksmingo aktyvaus užimtumo rėmimo po COVID-19 krizės (EASE)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. kovo 4 d.