Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. vasario 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija nustato vandenilio iš atsinaujinančių šaltinių taisykles

Šiandien Europos Komisija, priimdama du deleguotuosius aktus pagal Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą, pasiūlė išsamias taisykles, kuriomis nustatoma, kas ES laikytina vandeniliu iš atsinaujinančių šaltinių.

hydrogen
Europos Sąjunga, 2020

Šiandien Europos Komisija, priimdama du deleguotuosius aktus pagal Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą, pasiūlė išsamias taisykles, kuriomis nustatoma, kas ES laikytina vandeniliu iš atsinaujinančių šaltinių. Šie aktai yra dalis plačios ES vandenilio reglamentavimo sistemos, apimančios investicijas į energetikos infrastruktūrą, valstybės pagalbos taisykles ir pramonės ir transporto sektoriams teisės aktais nustatytus vandenilio iš atsinaujinančių šaltinių tikslus. Jais bus užtikrinta, kad visas nebiologinės kilmės kuras iš atsinaujinančių energijos šaltinių būtų gaminamas naudojant elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Abu aktai yra susiję tarpusavyje ir būtini, kad tokį kurą būtų galima įskaičiuoti į valstybių narių atsinaujinančių šaltinių energijos tikslus. Taip investuotojams bus užtikrintas reguliavimo tikrumas, nes Europos Sąjunga plane „REPowerEU“ užsibrėžė tikslą pasigaminti 10 mln. tonų vandenilio iš atsinaujinančių šaltinių ir dar 10 mln. tonų tokio vandenilio importuoti.

Daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių, mažiau teršalų

Pirmajame deleguotajame akte nustatyta, kuriomis sąlygomis vandenilis, vandenilinis kuras ar kiti energijos nešikliai gali būti laikomi nebiologinės kilmės kuru iš atsinaujinančių šaltinių. Jame paaiškinamas vandeniliui taikomas papildomumo principas, nustatytas ES atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje. Elektrolizeriai, kuriuose gaminamas vandenilis, turės būti prijungiami prie naujų energijos iš atsinaujinančių šaltinių gamybos pajėgumų. Šiuo principu siekiama užtikrinti, kad vandenilio iš atsinaujinančių šaltinių gamyba būtų paskata į tinklą tiekti daugiau, nei tiekiama dabar, atsinaujinančių šaltinių energijos. Taip vandenilio gamyba padės mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir papildys elektrifikavimo pastangas, kartu išvengiant spaudimo elektros energijos gamybai.

Nors iš pradžių vandeniliui gaminti elektros energijos reikės nedaug, iki 2030 m. jos poreikis išaugs, nes bus masiškai įrengiami didelio pajėgumo elektrolizeriai. Europos Komisijos skaičiavimais, norint įgyvendinti plane „REPowerEU“ nustatytą 2030 m. užmojį iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminti 10 mln. tonų nebiologinės kilmės kuro, reikia apie 500 TWh atsinaujinančių šaltinių elektros energijos. 2030 m. 10 mln. tonų užmojis atitinka 14 proc. visos ES suvartojamos elektros energijos. Į šį užmojį atsižvelgiama Europos Komisijos pasiūlyme 2030 m. atsinaujinančių išteklių energijos tikslą padidinti iki 45 proc.

Deleguotajame akte nustatyti įvairūs būdai, kaip gamintojai gali įrodyti, kad vandeniliui gaminti naudojama elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių atitinka papildomumo taisykles. Be to, jame nustatomi kriterijai, kuriais užtikrinama, kad vandenilis iš atsinaujinančių energijos šaltinių būtų gaminamas tik jeigu energijos iš atsinaujinančių šaltinių turima pakankamai (laiko ir geografinė koreliacija).

Siekiant atsižvelgti į prisiimtus investicijų įsipareigojimus ir sudaryti sąlygas sektoriui prisitaikyti prie sistemos, taisyklės bus įvedamos palaipsniui ir ilgainiui griežtės. Konkrečiai tariant, taisyklėse numatytas papildomumo reikalavimo taikymo vandenilio projektams, pradėsimiems eksploatuoti iki 2028 m. sausio 1 d., pereinamasis laikotarpis. Šis pereinamasis laikotarpis atitinka laikotarpį, kuriuo elektrolizerių naudojimo mastas didės ir jie pasirodys rinkoje. Be to, vandenilio gamintojai galės iki 2030 m. sausio 1 d. savo vandenilio gamybos apimtį kas mėnesį suderinti su sutartiniais atsinaujinančių šaltinių energijos pajėgumais. Vis dėlto valstybės narės turės galimybę nuo 2027 m. liepos 1 d. nustatyti griežtesnes taisykles dėl laiko koreliacijos.

Vandenilio gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių reikalavimai bus taikomi tiek vietos, tiek trečiųjų valstybių gamintojams, pageidaujantiems vandenilį iš atsinaujinančių energijos šaltinių eksportuoti į ES, kad jį būtų galima įskaičiuoti į ES atsinaujinančių šaltinių energijos tikslus. Savanoriškomis schemomis grindžiama sertifikavimo sistema užtikrins, kad ES ar trečiųjų valstybių gamintojai galėtų paprastai ir lengvai įrodyti atitiktį ES reikalavimams ir vandeniliu iš atsinaujinančių energijos šaltinių prekiauti bendrojoje rinkoje.

Antrajame deleguotajame akte nustatyta metodika, pagal kurią apskaičiuojamas dėl atsinaujinančių šaltinių nebiologinės kilmės kuro naudojimo per visą gyvavimo ciklą išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis. Metodikoje atsižvelgiama į per visą kuro gyvavimo ciklą išmetamą ŠESD kiekį, apimant pirminę grandį, iš tinklo imamą elektros energiją, perdirbimą ir to kuro transportavimą galutiniam naudotojui. Metodikoje taip pat paaiškinama, kaip apskaičiuojamas dėl vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių išmetamas ŠESD kiekis, kai toks vandenilis gaminamas įrenginyje, kuriame kartu gaminamas ir kuras iš iškastinių išteklių.

Šiandien priimti teisės aktai bus perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai, kurie turės per du mėnesius pasiūlymus išnagrinėti ir juos priimti arba atmesti. Jų prašymu tas laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais. Europos Parlamentas ar Taryba neturi galimybės iš dalies keisti pasiūlymų.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Deleguotasis aktas dėl nebiologinės kilmės skystojo ir dujinio kuro iš atsinaujinančiųjų išteklių

Deleguotasis aktas dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (2018/2001)

Vandenilis

Planas „REPowerEU“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. vasario 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje