Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. lapkričio 25 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija nustato naujas politinės reklamos, rinkimų teisių ir partijų finansavimo taisykles

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl politinės reklamos skaidrumo ir atrankiojo adresavimo (angl. targeting). Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti rinkimų sąžiningumą ir atviras demokratines diskusijas.

Vera Jourova

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl politinės reklamos skaidrumo ir atrankiojo adresavimo (angl. targeting). Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti rinkimų sąžiningumą ir atviras demokratines diskusijas.

Pasiūlyme dėl Reglamento dėl politinės reklamos skaidrumo ir atrankiojo adresavimo nustatytos toliau išdėstytos pagrindinės priemonės.

  • Taikymo sritis. Politinės reklamos tai politinio subjekto skelbiamos reklamos arba jo reikmėms ar jo vardu skelbiamos reklamos, taip pat vadinamosios teminės reklamos, kurios gali turėti įtakos rinkimų ar referendumo rezultatams, teisėkūros ar reguliavimo procesui arba elgsenai balsuojant.
  • Skaidrumo žymės. Mokama politinė reklama turi būti aiškiai pažymėta ir joje turi būti pateikta tam tikra pagrindinė informacija. Be kita ko, turi būti aiškiai nurodomas rėmėjo vardas ir pavardė, taip pat turi būti lengvai pasiekiamas skaidrumo pranešimas, kuriame turi būti nurodyta: 1) politinei reklamai išleista suma, 2) naudotų lėšų šaltiniai ir 3) reklamos bei atitinkamų rinkimų ar referendumų ryšys.
  • Griežtos atrankiojo adresavimo ir amplifikacijos sąlygos (angl. Strict conditions for targeting and amplification). Bus uždrausti atrankiojo politinės reklamos adresavimo ir amplifikacijos metodai, kuriuos taikant naudojami arba išgaunami neskelbtini asmens duomenys, pvz., etninė kilmė, religiniai įsitikinimai ar seksualinė orientacija. Tokie metodai bus leidžiami tik gavus aiškų atitinkamo asmens sutikimą. Atrankusis adresavimas taip pat galėtų būti leidžiamas vykdant teisėtą fondų, asociacijų ar pelno nesiekiančių organizacijų, turinčių politinių, filosofinių, religinių ar profesinių sąjungų tikslų, veiklą, kai toks adresavimas nukreiptas į jų pačių narius. Pirmą kartą į reklamas bus privaloma, be kita ko, įtraukti aiškią informaciją apie tai, kokiu pagrindu asmuo yra atrankiai adresuojamas, taip pat paskelbti, kurios asmenų grupės atrankiai adresuojamos ir remiantis kokiais kriterijais ir kokios amplifikacijos priemonės ar metodai naudojami. Organizacijos, naudojančios atrankųjį politinės reklamos adresavimą ir amplifikaciją, turės priimti, taikyti ir viešai paskelbti tokių metodų naudojimo vidaus politiką. Jei visų skaidrumo reikalavimų įvykdyti neįmanoma, politinės reklamos skelbti negalima.
  • Baudos už pažeidimus. Politinės reklamos skaidrumo taisyklių pažeidimo atveju valstybės narės turės nustatyti veiksmingas ir proporcingas atgrasomąsias baudas. Pagal siūlomą reglamentą nacionalinės duomenų apsaugos institucijos konkrečiai stebės asmens duomenų naudojimą atrankiojo politinės reklamos adresavimo tikslais ir turės įgaliojimus skirti baudas pagal ES duomenų apsaugos taisykles.

Europos Komisija taip pat pasiūlė persvarstyti ES taisykles dėl Europos politinių partijų ir fondų finansavimo. Dabartinėje sistemoje buvo spragų, trukdančių partijoms ir fondams veikti ir vykdyti savo misiją atstovauti ES piliečiams. Reglamento atnaujinimu siekiama palengvinti Europos politinių partijų bendravimą su savo nacionalinėmis partijomis narėmis ir tarpvalstybiniu mastu, padidinti skaidrumą, visų pirma dėl politinės reklamos ir dovanų, sumažinti pernelyg didelę administracinę naštą ir padidinti Europos politinių partijų bei fondų finansinį gyvybingumą.

Galiausiai Europos Komisija pasiūlė atnaujinti dabartines Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimų taisykles, taikomas ES piliečiams, gyvenantiems ne savo pilietybės valstybėje narėje (vadinamiesiems judiems ES piliečiams). Nors tokių piliečių yra apie 13,5 mln., savo teise balsuoti Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimuose naudojasi tik nedaugelis jų. Siekdama užtikrinti įtraukų dalyvavimą prieš 2024 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus, Europos Komisija siūlo tikslinius galiojančių direktyvų dėl rinkimų teisių pakeitimus, įskaitant, be kita ko, prievolę tokius piliečius aktyviai informuoti apie jų rinkimų teises, naudoti standartinius rinkėjų ar kandidatų registracijos šablonus, taip pat prievolę vartoti kalbą, kuria iš esmės kalba teritorijoje gyvenantys judūs ES piliečiai. Pasiūlyme taip pat numatytos apsaugos priemonės, kad judūs ES piliečiai nebūtų pašalinami iš rinkėjų sąrašų jų kilmės šalyje.

Pasiūlymus dabar svarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba. Tam, kad 2024 m. Europos Parlamento rinkimai vyktų laikantis aukščiausių demokratinių standartų, siekiama, kad naujosios taisyklės įsigaliotų ir ES valstybės narės jas visapusiškai įgyvendintų iki 2023 m. pavasario, t. y. likus vieniems metams iki rinkimų.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie demokratijos stiprinimo ir rinkimų sąžiningumo didinimo priemonių rinkinį

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. lapkričio 25 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje