Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. kovo 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

Europos Komisija imasi biotechnologijų ir jomis pagrįstos gamybos ES skatinimo veiksmų

Europos Komisija pasiūlė kompleksą tikslinių veiksmų, kuriais bus skatinamos biotechnologijos ir jomis pagrįsta gamyba ES.

Typical landscapes of Tallinn, Viljandi, Pärnu and Kihnu (Estonia)

Europos Komisija pasiūlė kompleksą tikslinių veiksmų, kuriais bus skatinamos biotechnologijos ir jomis pagrįsta gamyba ESKomunikate „Kuriame ateitį su gamta“ nurodomi iššūkiai ir kliūtys ir siūloma su jais tvarkytis vadovaujantis komunikatu dėl ilgalaikio ES konkurencingumo.

Dėl gyvybės mokslų pažangos, kurią palengvina skaitmeninimas ir dirbtinis intelektas (DI), ir biologinių sprendimų potencialo spręsti visuomenės problemas biotechnologijos ir jomis pagrįsta gamyba yra viena perspektyviausių šio šimtmečio technologinių sričių. Jos gali padėti ES modernizuoti žemės ūkio, miškininkystės, energetikos, maisto ir pašarų sektorius ir pramonę. Be to, šios technologijos gali prisidėti prie konkurencingesnės ir atsparesnės ES, užtikrinančios geresnę sveikatos priežiūrą savo piliečiams ir sėkmingai įgyvendinančios žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Biotechnologijų ir biogamybos sektoriaus teikiamų privalumų naudojimas

ES biotechnologijų ir jomis pagrįstos gamybos sektorius susiduria su nemažai iššūkių, susijusių su moksliniais tyrimais ir technologijų perdavimu rinkai, reguliavimo sudėtingumu, galimybėmis gauti finansavimą, įgūdžiais, kliūtimis vertės grandinėje, intelektine nuosavybe, visuomenės pritarimu ir ekonominiu saugumu.

Todėl Europos Komisija siūlo keletą veiksmų:

  • Mokslinių tyrimų svertas ir inovacijų skatinimas. Siekdama padėti nustatyti technologijų diegimo ir inovacijų veiksnius ir kliūtis, Europos Komisija pradeda tirti, kokia ES padėtis, palyginti su kitomis pasaulio lyderėmis naujų biotechnologijų kūrimo ir perdavimo jomis pagrįstos gamybos pramonei srityje. Komisija išnagrinės, kaip, siekiant našiau naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, aktyviau plėtoti ir naudoti pramoninių biotechnologijų inovacijų ir sintetinės biologijos spartinimo priemonę, kaip patikimą skaitmeninę saugyklą ir paslaugų šiam sektoriui tinklą.
  • Rinkos paklausos skatinimas. Kad biožaliavinius produktus rinkoje lydėtų sėkmė, turi būti įrodyta, kad jų poveikis aplinkai mažesnis, palyginti su, pavyzdžiui, naftos chemijos produktais. Europos Komisija peržiūrės produktų iš iškastinio kuro ir iš biožaliavų vertinimą, kad būtų užtikrintas vienodas traktavimas ir integruota anglies dioksido saugojimo statybinėse medžiagose metodika. Siekdama paspartinti iškastinių žaliavų pakeitimą ir skatinti biologiniu būdu pagamintų produktų paklausą ir įsisavinimą rinkoje, Komisija atliks išsamų galimybių taikyti biogeninių medžiagų kiekio reikalavimus konkrečioms produktų kategorijoms ir viešuosiuose pirkimuose poveikio vertinimą. Be to, Komisija išnagrinės, kaip biologiniu būdu pagaminti ne maisto produktai galėtų būti išskirti iš kitų, naudojant ženklinant biožaliavinių produktų ženklinimą.
  • Reglamentavimo krypčių racionalizavimas. Europos Komisija įvertins, kaip būtų galima dar labiau racionalizuoti ES teisės aktus ir jų įgyvendinimą, siekiant sumažinti bet kokį susiskaidymą, išnagrinėti galimą supaprastinimą ir sutrumpinti biotechnologijų inovacijų pateikimo rinkai trukmę, taip pat šalinti nacionaliniu ar kitais valdymo lygmenimis atsirandančias reguliavimo kliūtis, trukdančias bendrajai rinkai veikti efektyviai. Tyrimas bus pagrindas galimam ES biotechnologijų aktui. Komisija taip pat dirbs, kad iki 2024 m. pabaigos būtų įsteigtas ES biotechnologijų centras – priemonė, padedanti biotechnologijų įmonėms orientuotis reglamentavimo sistemoje ir rasti paramą, leidžiančią plėsti veiklą. Komisija toliau skatins kurti apribotą bandomąją reglamentavimo aplinką, kuri leistų per ribotą laiką, prižiūrint reguliavimo institucijoms, išbandyti naujoviškus sprendimus kontroliuojamoje aplinkoje, kad daugiau jų greitai pasiektų rinką.
  • Viešųjų ir privačiųjų investicijų skatinimas. Biotechnologijoms ir jomis pagrįstai gamybai remti ES turi įvairių finansavimo priemonių, pavyzdžiui, programą „Europos horizontas“, apimančią Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrąją įmonę ir Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrąją įmonę; programą „ES – sveikatos labui“; inovacijų fondą, o dabar ir Europos strateginių technologijų platformą (STEP). Siekdama plėtoti ir plėsti inovacijas, galinčias sukurti naujas rinkas, Europos Komisija ragins į 2025 m. Europos inovacijų tarybos (EIC) programos „Akceleratorius“ darbo programą įtraukti konkrečius su biotechnologijomis ir jomis pagrįsta gamyba susijusius uždavinius. Atsižvelgdama į neseniai paskelbtą Euro grupės pareiškimą dėl kapitalo rinkų sąjungos, Komisija iki 2024 m. pabaigos pradės tyrimą, kad būtų rastos kliūtys ir nustatyti būdai, kaip remti investicinių fondų, vertybinių popierių biržų ir poprekybinės infrastruktūros konsolidavimą, siekiant kurti reikiamą mastą, sustiprinti žinių bazę, sukurti didesnius likvidumo fondus ir padėti sumažinti sparčiai augančių įmonių finansavimo išlaidas.
  • Su biotechnologijomis susijusių įgūdžių stiprinimas. Didelio masto ir regioninės įgūdžių partnerystės gali atlikti svarbų vaidmenį atveriant kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo galimybes biotechnologijų ir jomis grindžiamos gamybos reikmėms. Būtų galima išnagrinėti galimybę sukurti atskirą didelio masto partnerystę biotechnologijų ir jomis pagrįstos gamybos srityje, kurią būtų galima bendrai finansuoti vykdant programos „Erasmus+“ projekto aljanso veiklą. Didėjantis dinamiškų Europos universitetų aljansų ir „Erasmus+“ inovacijų partnerysčių ir aljansų skaičius taip pat gali padėti ugdyti biotechnologijų sektoriui reikalingus įgūdžius.
  • Standartų rengimas ir atnaujinimas. Europos Komisija toliau skatins rengti ir atnaujinti Europos biotechnologijų ir jomis pagrįstos gamybos standartus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos patekti į rinką ir diegti inovacijas.
  • Bendradarbiavimo ir sinergijos rėmimas. Europos Komisija skatins technologijų, susijusių su biologiniais procesais ir biotechnologijomis pagrįsta gamyba, diegimą visuose ES regionuose per atitinkamus regioninius inovacijų slėnius.
  • Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas. Europos Komisija išnagrinės galimybę užmegzti tarptautines partnerystes biotechnologijų ir jomis pagrįstos gamybos srityje su pagrindinėmis tarptautinėmis partnerėmis, tokiomis kaip JAV, Indija, Japonija ir Pietų Korėja, siekiant bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir technologijų perdavimo klausimais ir išnagrinėti galimybes strategiškai bendradarbiauti reguliavimo ir patekimo į rinką srityse. Įgyvendindama strategiją „Global Gateway“ ir laikydamasi Visuotinės sveikatos strategijos, Komisija stiprins esamas partnerystes su Afrika, Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionu sveikatos priežiūros produktų gamybos srityje, siekdama įvairinti pasaulines tiekimo grandines, pašalinti ypač svarbių sveikatos priežiūros produktų trūkumą ir sumažinti ligų naštą pasaulyje.
  • Dirbtinio intelekto (DI) ir generatyvinio DI naudojimas. Europos Komisija rems struktūrinį bendravimą su suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų paspartintas DI, visų pirma generatyvinio DI, įsisavinimas biotechnologijų ir jomis pagrįstos gamybos srityje (pagal programą „GenAI4EU“). 2024 m. Europos Komisija taip pat aktyviai informuos apie geresnes galimybes DI startuoliams ir mokslo bei inovacijų bendruomenei naudotis bendrosios įmonės „EuroHPC“ superkompiuteriais.
  • Bioekonomikos strategijos peržiūra: Iki 2025 m. pabaigos Europos Komisija peržiūrės ES bioekonomikos strategiją. Atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į dabartinius visuomenės, demografinius ir aplinkos uždavinius ir, siekiant prisidėti prie ES ekonomikos stiprinimo, akcentuojamas pramoninis bioekonomikos aspektas ir jos sąsajos su biotechnologijomis ir jomis pagrįsta gamyba.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas „Kuriame ateitį su gamta. Biotechnologijų ir ja pagrįstos gamybos Europos Sąjungoje skatinimas

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Biotechnologijoms skirta Europos Komisijos svetainė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. kovo 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje