Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2020 m. gruodžio 16 d.Skaitymo laikas: 2 min

ES kibernetinio saugumo strategija Europos atsparumui didinti

cs_package_lt.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pristato naują ES kibernetinio saugumo strategiją. Ši strategija, kuri yra vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninės ateities formavimo, Europos ekonomikos gaivinimo plano ir ES saugumo sąjungos strategijos elementų, sustiprins Europos kolektyvinį atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir padės užtikrinti, kad visi piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis patikimomis ir saugiomis paslaugomis bei skaitmeninėmis priemonėmis.

Strategijoje pateikiami konkretūs pasiūlymai dėl reguliavimo, investicijų ir politikos iniciatyvų trijose ES veiksmų srityse:

  1. Atsparumas, technologinis suverenumas ir lyderystė
  • Europos Komisija siūlo pertvarkyti tinklų ir informacinių sistemų saugumo taisykles, kad būtų didinamas viešojo ir privačiojo sektorių ypatingos svarbos subjektų – ligoninių, elektros energijos tinklų, geležinkelių, taip pat duomenų centrų, viešojo administravimo institucijų, tyrimų laboratorijų ir ypatingos svarbos medicinos priemonių bei vaistų gamintojų, kitų ypatingos svarbos infrastruktūros subjektų bei paslaugų, kurie turi išlikti nepažeisti vis greičiau besikeičiančių ir sudėtingesnių grėsmių akivaizdoje, – kibernetinis saugumas.
  • Europos Komisija taip pat rekomenduoja visoje ES sukurti dirbtiniu intelektu grindžiamą saugumo operacijų centrų tinklą, kuris atliktų ES kibernetinio skydo funkciją ir būtų pajėgus pakankamai anksti aptikti kibernetinio išpuolio požymius ir sudaryti sąlygas imtis aktyvių veiksmų prieš patiriant žalą.

 

  1. Prevencijos, atgrasymo ir reagavimo operatyvinių pajėgumų stiprinimas
  • Siekdama stiprinti už kibernetinių išpuolių prevenciją, atgrasymą nuo jų ir reagavimą į juos atsakingų ES įstaigų ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimą, Europos Komisija rengiasi kurti naują bendrą kibernetinio saugumo padalinį.
  • ES taip pat sieks toliau stiprinti bendradarbiavimą kibernetinės gynybos srityje ir plėtoti pažangiausius kibernetinės gynybos pajėgumus, remdamasi Europos gynybos agentūros darbu ir skatindama valstybes nares visapusiškai naudotis nuolatiniu struktūrizuotu bendradarbiavimu ir Europos gynybos fondu.  

 

  1. Spartesnis pasaulinės atviros kibernetinės erdvės kūrimas aktyvesnio bendradarbiavimo dėka
  • ES aktyviau bendradarbiaus su tarptautiniais partneriais, siekdama sustiprinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką, skatinti tarptautinį saugumą bei stabilumą kibernetinėje erdvėje, taip pat ginti žmogaus teises ir pagrindines laisves internete.

 

 

Taip pat šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymus, kaip spręsti ypatingos svarbos subjektų ir tinklų kibernetinio ir fizinio atsparumo klausimus:

  • Direktyvą dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti , kuria sugriežtinami įmonėms taikomi saugumo reikalavimai, sprendžiami tiekimo grandinių saugumo ir santykių su tiekėjais klausimai, supaprastinami ataskaitų teikimo įpareigojimai, nustatomos griežtesnės nacionalinių valdžios institucijų priežiūros priemonės, griežtesni vykdymo užtikrinimo reikalavimai, be to, siekiama suvienodinti valstybių narių sankcijų režimus
  • Direktyvą dėl ypatingos svarbos subjektų atsparumo , kuri apimtų energetikos, transporto, bankininkystės, finansų rinkos infrastruktūrų, sveikatos, geriamojo vandens, nuotekų, skaitmeninės infrastruktūros, viešojo administravimo ir kosmoso sektorius. Remiantis siūloma direktyva, kiekviena valstybė narė patvirtins nacionalinę strategiją, kuria būtų užtikrinamas ypatingos svarbos subjektų atsparumas ir pagal kurią būtų reguliariai atliekami rizikos vertinimai.

 

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2391

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2020 m. gruodžio 16 d.