Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 9 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK pristato socialinės ekonomikos skatinimo ir darbo vietų kūrimo veiksmų planą

Šiandien EK pateikė veiksmų planą, kuriuo siekiama padėti Europos socialinei ekonomikai klestėti, išnaudoti jos ekonominį ir darbo vietų kūrimo potencialą, prisidėti prie teisingo ir įtraukaus atsigavimo ir žaliosios bei skaitmeninės pertvarkos.

socialinės ekonomikos veiksmų planas

Šiandien Europos Komisija pateikė veiksmų planą, kuriuo siekiama padėti Europos socialinei ekonomikai klestėti, išnaudoti jos ekonominį ir darbo vietų kūrimo potencialą, taip pat prisidėti prie teisingo ir įtraukaus atsigavimo ir žaliosios bei skaitmeninės pertvarkos.

Socialinės ekonomikos organizacijos yra subjektai, kurie daugiausia dėmesio skiria socialiniams ir aplinkos apsaugos tikslams ir didžiąją savo pelno dalį vėl investuoja į organizaciją. Europoje yra 2,8 mln. socialinės ekonomikos subjektų, kuriuose dirba 13,6 mln. žmonių ir kurie siūlo pagrindinių mūsų visuomenės uždavinių sprendimus. Jie apima įvairius sektorius – nuo priežiūros paslaugų iki antrinio perdirbimo – ir yra įvairių formų – nuo kooperatyvų iki socialinių įmonių. Didesnė parama socialinei ekonomikai ne tik padeda kurti darbo vietas, bet ir sudaro sąlygas organizacijoms didinti savo socialinį poveikį visoje ES. Šiandienos Socialinės ekonomikos veiksmų planas padeda socialinės ekonomikos organizacijoms klestėti ir augti.

Europos Komisija siūlo imtis veiksmų trijose toliau nurodytose srityse.

Sudaryti tinkamas sąlygas socialinei ekonomikai klestėti

Kuriant tinkamą aplinką, kurioje galėtų klestėti socialinė ekonomika, labai svarbios politikos ir teisinės sistemos. Tai apima mokesčių, viešųjų pirkimų ir valstybės pagalbos sistemas, kurios turi būti pritaikytos prie socialinės ekonomikos poreikių.

Siekdama spręsti šiuos klausimus, 2023 m. Europos Komisija pasiūlys Tarybos rekomendaciją dėl pagrindinių socialinės ekonomikos sąlygų plėtojimo. Ji taip pat paskelbs ES valstybėms narėms skirtas gaires dėl mokesčių sistemų socialinės ekonomikos organizacijoms ir sudarys palankesnes sąlygas lengviau susipažinti su valstybės pagalbos gairėmis. Veiksmų planu taip pat siekiama gerinti socialiai atsakingų viešųjų pirkimų gerąją praktiką ir stiprinti socialinės ekonomikos vaidmenį už ES ribų.

Sudaryti galimybes socialinės ekonomikos organizacijoms pradėti ir plėsti veiklą

Socialinės ekonomikos subjektams turėtų būti teikiama verslo plėtros parama, kad jie galėtų steigtis ir plėstis, taip pat perkvalifikuoti savo darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją. 2021–2027 m. Europos Komisija siekia padidinti savo paramą, kad ji viršytų apskaičiuotą 2,5 mlrd. EUR sumą, anksčiau skirtą socialinei ekonomikai (2014–2020 m.).

Be kitų veiksmų, 2023 m. Europos Komisija paskelbs naujus ES socialinės ekonomikos vartus, siekdama užtikrinti, kad socialinės ekonomikos subjektai galėtų vienoje vietoje rasti visą jiems reikalingą informaciją apie ES finansavimą, politiką, mokymus ir iniciatyvas. Be to, 2022 m. ji paskelbs naujus finansinius produktus pagal programą „InvestEU“ ir pagerins galimybes gauti finansavimą. 2022 m. Europos Komisija taip pat įsteigs Europos socialinių inovacijų kompetencijos centrą.

Užtikrinti socialinės ekonomikos ir jos potencialo pripažinimą

Veiksmų planu siekiama, kad socialinė ekonomika taptų matomesnė ir kad šios srities veikla ir potencialas būtų labiau pripažįstami. Europos Komisija vykdys komunikacijos veiklą, pabrėždama socialinės ekonomikos vaidmenį ir ypatumus. Be to, Europos Komisija pradės tyrimą, kad surinktų kokybinius ir kiekybinius duomenis, kad geriau suprastų socialinės ekonomikos padėtį visoje ES. Be daugelio kitų veiksmų, Europos Komisija rengs mokymo kursus valstybės pareigūnams įvairiomis socialinei ekonomikai svarbiomis temomis, taip pat stiprins socialinę ekonomiką regionų ir vietos lygmenimis, skatindama tarpvalstybinius mainus.

Šiandienos veiksmų planu Europos Komisija taip pat skelbia vadinamąją pertvarkos trajektoriją, kad, palaikydama dialogą su valdžios institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis, padėtų vykdyti žaliąją ir skaitmeninę socialinės ekonomikos pertvarką. Iki 2022 m. vasario 28 d. vykdydama ES apklausą Europos Komisija siekia sužinoti visuomenės nuomonę apie pertvarkos trajektoriją.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas. Socialinės ekonomikos veiksmų planas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 9 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje