Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. birželio 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 6 min

EK pristatė Bendrą Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo planą

Europos Komisija pristatė Bendrą Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo planą. 

Migrantų gelbėjimo operacija

Pasiekus istorinį susitarimą dėl Migracijos ir prieglobsčio pakto, imamasi priemonių, kad didelis ir sudėtingas teisėkūros procedūra priimtų aktų rinkinys per kitus dvejus metus taptų veiklos realija. Bus dedamos bendros pastangos ir Europos Komisija padės valstybėms narėms visuose etapuose. Europos Komisijos priimtame Bendrame Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo plane nustatytos pagrindinės tarpinės reikšmės, suteiksiančios galimybę visoms valstybėms narėms įdiegti teisinius ir operatyvinius pajėgumus, kad iki 2026 m. vidurio jos būtų pasirengusios sėkmingai pradėti taikyti naujuosius teisės aktus. Be to, viso šio proceso metu operatyvinę ir tikslinę paramą valstybėms narėms taip pat teiks ES agentūros.

Bendrame įgyvendinimo plane pateikiamas nacionalinių įgyvendinimo planų, kuriuos valstybės narės turi priimti iki šių metų pabaigos, šablonas. Plane teisinė, techninė ir operatyvinė veikla suskirstyta į 10 elementų, kad būtų sutelktos ir palengvintos praktinės įgyvendinimo pastangos.

Visi elementai yra iš esmės tarpusavyje susiję ir turi būti įgyvendinami lygiagrečiai.

Šie 10 elementų išdėstyti toliau.

  1. Bendra migracijos ir prieglobsčio informacinė sistema (EURODAC). Padės valstybėms narėms visų pirma nustatyti atsakomybę ir stebėti antrinį judėjimą. Naujoji sistema EURODAC yra didelės apimties IT sistema, kurioje bus saugomi ir tvarkomi prieglobsčio prašytojų duomenys. Laiku sukurti ir pradėti eksploatuoti reformuotą sistemą EURODAC svarbu siekiant įgyvendinti visus kitus pakto elementus.
  2. Nauja migracijos prie ES išorės sienų valdymo sistema. Tikslas – valdyti neteisėtą ne ES piliečių atvykimą ir nustatyti greitas, veiksmingas ir supaprastintas prieglobsčio ir grąžinimo procedūras, taip pat tvirtas apsaugos priemones. Tikrinimo reglamente, Prieglobsčio procedūros reglamente ir Grąžinimo pasienio procedūros reglamente numatytas suderintas požiūris. Visi neteisėti migrantai bus registruojami ir bus atliekamas jų tapatybės, saugumo rizikos, pažeidžiamumo ir sveikatos tikrinimas. Antrajame etape asmenims, kuriems, tikėtina, nereikia tarptautinės apsaugos arba kurie kelia saugumo riziką, bus taikoma privaloma pasienio procedūra.
  3. Tinkamų prašytojų priėmimo standartų užtikrinimas, atsižvelgiant į jų poreikius. Pavyzdžiui, tarptautinės apsaugos prašytojai turi galimybę anksčiau patekti į darbo rinką (po 6 mėnesių, o ne po 9 mėnesių) ir naudotis fizinės bei psichinės sveikatos priežiūros paslaugomis, be to, labiau apsaugomos šeimos, vaikai ir pažeidžiami prašytojai. Be to, Priėmimo sąlygų direktyvoje taip pat nustatytos naujos priemonės, kuriomis padidinamas priėmimo sistemos veiksmingumas ir padedama užkirsti kelią antriniam judėjimui. Pavyzdžiui, valstybės narės turės galimybę paskirti prašytojus į tam tikras apgyvendinimo vietas ir geografines vietoves, o materialinės priėmimo sąlygos bus sudaromos, jei prašytojo faktinė gyvenamoji vieta bus apgyvendinimo vietoje, į kurią jis paskirtas, arba konkrečioje vietovėje. Be to, valstybės narės turės tenkinti tik pagrindinius poreikius, kai prašytojai bus ne valstybėje narėje, kurioje jie turėtų būti.
  4. Teisingos, veiksmingos ir suderintos prieglobsčio procedūros. Prieglobsčio procedūros reglamentu ir Priskyrimo reglamentu supaprastinamas atskirų prieglobsčio prašymų vertinimo ir sprendimų priėmimo procesas visoje Europoje ir sustiprinamos tarptautinės apsaugos prašytojų ir gavėjų apsaugos priemonės, teisės ir garantijos.
  5. Veiksmingos ir teisingos grąžinimo procedūros. ES migracijos politika bus tvari tik jei asmenys, kurie neturi teisės pasilikti ES, bus veiksmingai grąžinami. Grąžinimo koordinatorius atliks svarbų vaidmenį, remdamasis jau pradėtu darbu, kuriuo siekiama pagerinti bendrą skrydžių planavimą ir tapatybės nustatymo misijas, be kita ko, optimizuoti FRONTEX paramos naudojimą, keistis praktikos pavyzdžiais ir patirtimi, susijusiais su bendru neigiamų sprendimų dėl prieglobsčio ir sprendimų grąžinti priėmimu, taip pat bendradarbiavimu grąžinamų asmenų, keliančių grėsmę saugumui, grąžinimo srityje.
  6. Teisinga ir veiksminga sistema. Užtikrinti, kad veiktų naujosios taisyklės dėl atsakomybės, nustatant veiksmingą ir stabilų atsakomybės pasidalijimą visoje Europos Sąjungoje ir sumažinant antrinio judėjimo paskatas. Pavyzdžiui, pranešimai apie atsiėmimą padės užtikrinti veiksmingesnes procedūras. Be to, bus nustatytos naujos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui sistema (pvz., prašytojų pareiga prašymą teikti valstybėje narėje, į kurią atvykstama pirmiausia).
  7. Solidarumo užtikrinimas. Pirmą kartą ES taikomas nuolatinis, teisiškai privalomas, tačiau lankstus solidarumo mechanizmas, kuriuo užtikrinama, kad nė viena spaudimą patirianti valstybė narė nebūtų palikta viena.
  8. Pasirengimas, nenumatytų atvejų planavimas ir reagavimas į krizes. Padedama didinti atsparumą, atsižvelgiant į migracijos padėties raidą, taip pat mažinama krizinių situacijų rizika.
  9. Naujos apsaugos priemonės prieglobsčio prašytojams ir pažeidžiamiems asmenims. Sustiprinta pagrindinių teisių stebėsena užtikrinant veiksmingas procedūras, kartu apsaugant žmogaus orumą ir tikrą bei veiksmingą teisę į prieglobstį, be kita ko, pažeidžiamiausiems asmenims, pavyzdžiui, vaikams.
  10. Perkėlimas į ES, įtrauktis ir integracija. Daugiau pastangų šiose srityse. Siekiant sėkmingos migracijos ir prieglobsčio politikos būtina, kad valstybės narės toliau dėtų pastangas integruoti ir įtraukti migrantus.

Migracijos ir prieglobsčio paktas atspindi visapusišką ir visą maršrutą apimantį požiūrį į migracijos valdymą. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis taiko dvejopą metodą, ES lygmens teisėkūros darbą papildydama operatyvine veikla. Tai visų pirma apima darbą, susijusį su migracijos išorės aspektu, siekiant visapusiškos partnerystės su šalimis partnerėmis. Nors veiksmai šioje srityje nėra susieti su teisiniais įsipareigojimais, bus labai svarbu, kad ES tęstų ir toliau intensyvintų darbą su šalimis partnerėmis, visų pirma trijose pagrindinėse srityse: kovos su neteisėtu migrantų gabenimu, veiksmingo grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos, taip pat teisėtų atvykimo būdų.

Tolesni veiksmai

Bendras įgyvendinimo planas valstybėms narėms bus pateiktas Vidaus reikalų taryboje, o vėliau juo bus remiamasi rengiant valstybių narių nacionalinius įgyvendinimo planus, kurie turi būti pateikti iki 2024 m. gruodžio mėn. Remdamosi Bendru įgyvendinimo planu, valstybės narės turi iki 2024 m. gruodžio 12 d. parengti savo atitinkamus nacionalinius įgyvendinimo planus. Valstybės narės viso proceso metu gali tikėtis Europos Komisijos ir ES agentūrų operatyvinės, techninės ir finansinės paramos. Valstybės narės taip pat gali gauti paramą pagal techninės paramos priemonę, pagal kurią bus paskelbtas specialus kvietimas teikti paraiškas, siekiant padėti valstybėms narėms rengti savo nacionalinius įgyvendinimo planus. Europos Komisija sukūrė specialias paramos grupes, kurios nuo dabar iki rudens lankysis visų valstybių narių sostinėse ir padės valstybėms narėms rengti šiuos nacionalinius įgyvendinimo planus.

Europos Komisija atidžiai stebės pakto įgyvendinimo pažangą ir reguliariai teiks ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija Migracijos ir prieglobsčio paktą pateikė 2020 m. rugsėjo mėn., siekdama rasti ilgalaikius ir tvarius migracijos valdymo sprendimus. Paktu bus sukurta teisinė sistema, kuria bus užtikrinta valstybių narių solidarumo ir atsakomybės pusiausvyra, laikantis visapusiško požiūrio į veiksmingą ir teisingą migracijos valdymą. 2023 m. gruodžio 20 d. pasiekus politinį susitarimą, 2024 m. balandžio 10 d. jį priėmė Europos Parlamentas, o gegužės 14 d. – ES Taryba. Pakto teisinės priemonės, įskaitant kai kurias priemones, kurios pasiūlytos dar 2016 m., įsigaliojo 2024 m. birželio 11 d. ir bus pradėtos taikyti po dvejų metų, t. y. nuo 2026 m. birželio 12 d., išskyrus Sąjungos lygmens perkėlimo į ES ir humanitarinio priėmimo sistemos reglamentą, kuris jau taikomas.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Bendras įgyvendinimo planas

Aiškinamasis raštas dėl Migracijos ir prieglobsčio pakto

Migracijos ir prieglobsčio paktas. Glaustai apie teisėkūros dokumentus

Oficialusis leidinys. Teisės aktų tekstai. Migracijos ir prieglobsčio paktas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. birželio 13 d. (Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. birželio 13 d.)
Autorius
Atstovybė Lietuvoje