Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 23 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

EK pasiūlė taisykles, kuriomis bendrovės įpareigojamos gerbti žmogaus teises ir aplinką pasaulinėse vertės grandinėse

Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuriuo siekiama skatinti tvarų ir atsakingą įmonių elgesį pasaulinėse vertės grandinėse.

Kamuoliukas su ES vėliava
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuriuo siekiama skatinti tvarų ir atsakingą įmonių elgesį pasaulinėse vertės grandinėse. Bendrovės svariai prisideda prie tvarios ekonomikos ir visuomenės kūrimo. Jos turės nustatyti neigiamą savo veiklos poveikį žmogaus teisėms, pavyzdžiui, dėl vaikų darbo ir darbuotojų išnaudojimo, taip pat aplinkai, pavyzdžiui, dėl taršos ir biologinės įvairovės nykimo, ir prireikus jam užkirsti kelią, jį panaikinti arba sušvelninti. Naujosios taisyklės įmonėms suteiks teisinį tikrumą ir vienodas sąlygas, o vartotojams ir investuotojams bus užtikrintas didesnis skaidrumas. Jomis bus skatinama žalioji pertvarka ir ginamos žmogaus teisės Europoje ir už jos ribų.

Kai kurios ES valstybės narės jau yra nustačiusios nacionalines išsamaus patikrinimo taisykles, o kai kurios bendrovės atitinkamų priemonių imasi savo iniciatyva. Tačiau reikia didesnių patobulinimų, kuriuos būtų sunku užtikrinti savanoriškais veiksmais. Šiuo pasiūlymu nustatoma įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo pareiga siekiant spręsti neigiamo poveikio žmogaus teisėms ir aplinkai problemą.

Naujosios išsamaus patikrinimo taisyklės bus taikomos tokioms bendrovėms ir sektoriams:

  • ES bendrovės: 1 grupė: visos didelės ir ekonomiškai labai pajėgios ES akcinės bendrovės (darbuotojų skaičius – per 500, grynoji apyvarta visame pasaulyje – per 150 mln. EUR); 2 grupė: kitos akcinės bendrovės, kurios veikia apibrėžtuose didelio poveikio sektoriuose ir neatitinka nė vienos iš 1 grupei nustatytų ribinių verčių, tačiau turi daugiau kaip 250 darbuotojų, o jų grynoji apyvarta visame pasaulyje yra 40 mln. EUR ir didesnė. Šioms bendrovėms taisyklės bus pradėtos taikyti 2 metais vėliau nei 1 grupės bendrovėms.
  • ES veiklą vykdančios ne ES bendrovės, kurių ES apyvartos ribinė vertė yra sulyginama su 1 ir 2 grupių.

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) šis pasiūlymas tiesiogiai netaikomas.

Europos Komisijos pasiūlymas taikomas pačių bendrovių veiklai, jų patronuojamosioms bendrovėms ir vertės grandinėms (tiesiogiai ir netiesiogiai nustatytiems verslo santykiams). Siekdamos laikytis įmonių išsamaus patikrinimo pareigos, bendrovės turi: išsamų patikrinimą integruoti į įvairią politiką; nustatyti faktinį arba galimą neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai; galimam poveikiui užkirsti kelią arba jį sušvelninti; panaikinti arba sumažinti faktinį poveikį; nustatyti ir palaikyti skundų nagrinėjimo procedūrą; stebėti išsamaus patikrinimo politikos ir priemonių veiksmingumą; viešai informuoti apie išsamų patikrinimą.

Konkrečiai, tai reiškia veiksmingesnę tarptautinėse konvencijose įvardytų žmogaus teisių apsaugą. Pavyzdžiui, darbuotojams turėtų būti užtikrintos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Be to, šis pasiūlymas padės išvengti aplinkos apsaugos konvencijas pažeidžiančio neigiamo poveikio aplinkai. Į taikymo sritį patenkančios bendrovės turės imtis tinkamų priemonių („prievolė imtis priemonių“), atsižvelgdamos į skirtingo poveikio mastą ir tikimybę, priemones, kuriomis bendrovė gali naudotis konkrečiomis aplinkybėmis, ir poreikį nustatyti prioritetus. 1 grupės bendrovės taip pat turi turėti planą, kuriuo būtų užtikrinta, kad jų verslo strategija būtų suderinama su visuotinio atšilimo apribojimu iki 1,5 °C pagal Paryžiaus susitarimą.

Valstybių narių paskirtos nacionalinės administracinės institucijos bus atsakingos už naujųjų taisyklių priežiūrą ir jų nesilaikymo atveju gali skirti baudas. Nukentėjusieji turės galimybę pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurio būtų buvę galima išvengti imantis tinkamų išsamaus patikrinimo priemonių.

Į pasiūlymą taip pat įtrauktos papildomos priemonės, kuriomis bus remiamos visos įmonės (įskaitant MVĮ), kurioms gali būti daromas netiesioginis poveikis. Priemonės apima individualų ar bendrą specialių interneto svetainių, platformų ar portalų kūrimą ir galimą finansinę paramą MVĮ. Siekdama teikti paramą bendrovėms, Europos Komisija gali priimti rekomendacijas, be kita ko, dėl pavyzdinių sutarčių sąlygų. Europos Komisija taip pat gali papildyti valstybių narių teikiamą paramą naujomis priemonėmis, įskaitant pagalbą bendrovėms trečiosiose šalyse.

 

Šiandien Europos Komisija taip pat pateikė vieną iš Teisingos ir tvarios ekonomikos dokumentų rinkinio priemonių – Komunikatą dėl deramo darbo visame pasaulyje. Šiuo komunikatu iš esmės siekiama panaikinti vaikų darbą ir priverčiamąjį darbą.

ES skatina deramą darbą visuose sektoriuose ir politikos srityse, laikydamasi visapusiško požiūrio, kuriuo atsižvelgiama į vidaus rinkų, trečiųjų šalių ir pasaulinių tiekimo grandinių darbuotojus. Šiandien priimtame komunikate išdėstyta ES vidaus ir išorės politika, kurios laikomasi užtikrinant deramą darbą visame pasaulyje siekiant pagrindinio tikslo – įtraukaus, tvaraus ir atsparaus ekonomikos atsigavimo po pandemijos.

Laikydamasi šio visapusiško požiūrio, Europos Komisija rengia naują teisėkūros priemonę, kuria siekiama veiksmingai uždrausti su priverčiamuoju darbu susijusiems produktams patekti į ES rinką, kaip 2021 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė EK Pirmininkė U. von der Leyen.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai. Pasiūlymas dėl direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo

Pranešimas spaudai. Komunikatas dėl deramo darbo visame pasaulyje

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 23 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje