Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 9 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

EK pasiūlė priemonių rinkinį, kuriomis siekiama pagerinti darbo sąlygas skaitmeninėse darbo platformose dirbantiems žmonėms

Šiandien Europos Komisija pasiūlė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama pagerinti darbo sąlygas skaitmeninėse darbo platformose ir remti šių platformų augimą Europos Sąjungoje.

platformų darbuotojai

Šiandien Europos Komisija pasiūlė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama pagerinti darbo sąlygas skaitmeninėse darbo platformose ir remti šių platformų augimą Europos Sąjungoje. Naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad skaitmeninėse darbo platformose dirbantys žmonės galėtų naudotis darbuotojų teisėmis ir socialinėmis išmokomis, į kurias jie turi teisę. Jiems taip pat bus suteikta papildoma apsauga, susijusi su algoritminio valdymo (t. y. automatizuotų sistemų, kurios padeda eiti vadovaujamas pareigas darbe ar jas pakeičia) naudojimu. Bendru ES taisyklių rinkiniu bus užtikrintas didesnis teisinis tikrumas, todėl skaitmeninės darbo platformos galės visapusiškai pasinaudoti bendrosios rinkos ekonominiu potencialu ir vienodomis sąlygomis.

Šiandienos dokumentų rinkinyje Europos Komisija pateikia komunikatą, kuriame išdėstomas ES požiūris ir priemonės dėl darbo platformose. Komunikate „Geresnės darbo sąlygos siekiant tvirtesnės socialinės Europos. Visapusiškas pasinaudojimas skaitmeninimo teikiama nauda darbo ateičiai“ Europos Komisija ragina ES valstybes nares, socialinius partnerius ir visus susijusius subjektus pasiūlyti konkrečių priemonių, kaip pagerinti darbo sąlygas skaitmeninėse platformose. Jos tikslas – pasinaudoti skaitmeninės transformacijos teikiama nauda ir apsaugoti Europos socialinę rinkos ekonomiką. Be to, rodydama pavyzdį ES nori prisidėti prie būsimų pasaulinių aukštos kokybės darbo skaitmeninėse platformose standartų. Platformos veikia tarpvalstybiniu mastu ir joms taikytinas tarpvalstybinis reguliavimas.

Europos Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimo. Siūloma direktyva siekiama užtikrinti, kad skaitmeninėse darbo platformose dirbantiems asmenims būtų suteiktas teisinis užimtumo statusas, atitinkantis jų faktines darbo sąlygas. Joje pateikiamas kontrolės kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, ar platforma yra „darbdavys“, sąrašas. Jei platforma atitinka bent du iš šių kriterijų, teisiškai preziumuojama, kad ji yra darbdavys. Todėl joje dirbantys žmonės galėtų naudotis darbo ir socialinėmis teisėmis, suteikiamomis turint darbuotojo statusą. Tiems, kurie perklasifikuojami kaip darbuotojai, tai reiškia teisę į minimalų darbo užmokestį (jei toks yra), kolektyvines derybas, darbo laiką ir sveikatos apsaugą, teisę į mokamas atostogas arba geresnes galimybes gauti apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų darbe, nedarbo ir ligos išmokas, taip pat įmokines senatvės pensijas. Platformos turės teisę ginčyti arba paneigti šią klasifikaciją, o pareiga įrodyti, kad nėra darbo santykių, tenka joms. Europos Komisijos siūlomi aiškūs kriterijai platformoms suteiks didesnį teisinį tikrumą, sumažins bylinėjimosi išlaidas ir palengvins verslo planavimą.

Direktyva taip pat didinamas skaitmeninėse darbo platformose naudojamų algoritmų skaidrumas, užtikrinama žmogaus vykdoma jų darbo sąlygų laikymosi stebėsena ir suteikiama teisė ginčyti automatizuotus sprendimus. Šios naujos teisės bus suteiktos tiek darbuotojams, tiek iš tiesų savarankiškai dirbantiems asmenims.

Nacionalinės valdžios institucijoms dažnai sunku gauti prieigą prie duomenų apie platformas ir jose dirbančius žmones. Tai dar sudėtingiau, kai platformos veikia keliose ES valstybėse narėse, todėl neaišku, kur ir kas atlieka darbą skaitmeninėse platformose. Europos Komisijos pasiūlymu bus užtikrintas didesnis platformų skaidrumas, nes bus aiškiau išdėstyti esami įpareigojimai deklaruoti darbą nacionalinės valdžios institucijoms, o platformų prašoma pateikti nacionalinės valdžios institucijoms pagrindinę informaciją apie savo veiklą ir jose dirbančius asmenis.

Šiandien Europos Komisija taip pat pradeda viešas konsultacijas dėl ES konkurencijos teisės taikymo pavienių savarankiškai dirbančių asmenų, t. y. asmenų, kurie dirba visiškai savarankiškai ir neįdarbina kitų asmenų, kolektyvinėms sutartims, gairių projekto. Šiuo gairių projektu siekiama suteikti teisinio tikrumo ir užtikrinti, kad ES konkurencijos teisė nesudarytų kliūčių tam tikriems pavieniams savarankiškai dirbantiems asmenims kolektyviai pagerinti savo darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį, tais atvejais, kai jų padėtis rinkoje palyginti nėra tvirta, pavyzdžiui, kai jie susiduria su dideliu derybinės galios disbalansu. Gairių projektas apima situacijas tiek internete, tiek realiame gyvenime.

Europos Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimo dabar apsvarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba. Kai direktyva bus priimta, ES valstybės narės per dvejus metus jos nuostatas turės perkelti į savo nacionalinės teisės aktus.

Per aštuonių savaičių trukmės viešas konsultacijas dėl gairių projekto bus siekiama surinkti suinteresuotųjų šalių atsiliepimus, po kurių Europos Komisija gaires priims. Europos Komisija įpareigojama šiomis gairėmis remtis vėliau aiškindama ES konkurencijos taisykles ir užtikrindama jų vykdymą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl darbo sąlygų skaitmeninėse platformose gerinimo

Komunikatas „Geresnės darbo sąlygos siekiant tvirtesnės socialinės Europos. Visapusiškas pasinaudojimas skaitmeninimo teikiama nauda darbo ateičiai“

ES konkurencijos teisės taikymo pavieniams savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių padėtis rinkoje nėra tvirta, gairių projektas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 9 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje