Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. lapkričio 16 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija pasiūlė naujų priemonių dėl įgūdžių ir talentų, kuriomis sprendžiamos esminės darbuotojų trūkumo problemos

Europos Komisija pristatė keletą į kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų judumo dokumentų rinkinį įtrauktų naujų iniciatyvų, kuriomis siekia padaryti ES patrauklesnę kvalifikuotiems darbuotojams iš ES nepriklausančių šalių ir palengvinti judumą.

Darbuotojas
Europos Sąjunga, 2023.

Europos Komisija pristatė keletą į kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų judumo dokumentų rinkinį įtrauktų naujų iniciatyvų, kuriomis siekia padaryti ES patrauklesnę kvalifikuotiems darbuotojams iš ES nepriklausančių šalių ir palengvinti judumą. Į priemonių rinkinį įtrauktas naujas ES specialistų rezervas, padėsiantis ES darbdaviams rasti darbo ieškančių asmenų iš trečiųjų šalių, taip pat priemonės, kuriomis skatinamas kvalifikacijų pripažinimas ir besimokančių asmenų mobilumas. Tai būtų pagrindiniai Europos įgūdžių metų laimėjimai.

Kvalifikuotų darbuotojų trūksta visoje ES ir įvairiuose sektoriuose, ir trūksta įvairaus lygio įgūdžių. ES pastangos užpildyti trūkstamas darbo vietas pirmiausia turi būti orientuotos į pačią ES: reikia imtis nenuilstamų pastangų kelti darbuotojų kvalifikaciją, perkvalifikuoti juos ir išnaudoti visą ES darbo jėgos potencialą taip, kad tai būtų naudinga bendrajai rinkai. Siekdama spręsti darbo jėgos trūkumą, su kuriuo susiduria valstybės narės, ES taip pat turės pritraukti kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų iš viso pasaulio. Kad šis požiūris pasiteisintų, ES privalo pritraukti specialistų į problemų patiriančius sektorius ir reikiamus išsaugoti. Darbo jėgos migracijos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerėmis plėtojimas taip pat gali būti abipusiškai naudingas: kilmės šalies ekonomika galės pasinaudoti ekspertinėmis žiniomis ir finansine parama.

ES specialistų rezervas. Asmenų iš ES nepriklausančių šalių įdarbinimo palengvinimas

Europos Komisija siūlo sudaryti ES specialistų rezervą siekdama palengvinti darbo ieškančių asmenų iš ES nepriklausančių šalių įdarbinimą visoje ES pagal įvairias trūkstamas profesijas. Tai novatoriška priemonė – pirmoji tokio pobūdžio ES platforma, padedanti lengviau ir greičiau įdarbinti darbuotojus tarptautiniu mastu, siekiant padėti darbdaviams pasinaudoti platesne kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų pasiūla. Valstybės narės ES specialistų rezervo platformoje dalyvaus savanoriškai ir rems jos valdymą. Be to, joje bus teikiama informacija apie įdarbinimo ir migracijos procedūras valstybėse narėse ir bus numatytos griežtos apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningas įdarbinimo ir darbo sąlygas.

ES specialistų rezervu bus papildomai remiamas specialistų pritraukimo partnerysčių įgyvendinimas. Tai yra specialiai pritaikytos partnerystės su ES nepriklausančiomis šalimis, kuriomis užtikrinamas darbuotojų mobilumas darbo ar mokymosi tikslais. Darbo ieškantys asmenys, įgiję įgūdžių pagal specialistų pritraukimo partnerystę, gaus specialistų pritraukimo partnerystės pasą, kuris bus matomas dalyvaujantiems darbdaviams ir kuriuo bus patvirtinama jų kvalifikacija. Galima tikėtis, kad teisėtos migracijos galimybės atgrasys nuo neteisėtos migracijos ir derės su glaudesniu bendradarbiavimu readmisijos srityje. 

Lengvesnis ir greitesnis trečiosiose šalyse įgytų kvalifikacijų pripažinimas

ES nepriklausančiose šalyse įgytų kvalifikacijų pripažinimo ir įgūdžių patvirtinimo palengvinimas yra svarbi darbdavių, ieškančių kvalifikuotų darbuotojų, ir trečiųjų šalių piliečių, ieškančių galimybės patekti į ES darbo rinką ir integruotis į juos priimančias visuomenes, įgalinimo priemonė.

Europos Komisija rekomenduoja priemonių rinkinį, kuriuo būtų supaprastintas ir paspartintas trečiųjų šalių piliečių įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimas. Šiomis priemonėmis dabartinė ES pripažinimo sistema būtų modernizuota ir būtų labiau priderinta prie ES piliečiams, kurie persikelia į kitą valstybę narę, taikomos sistemos.

Yra iškeltas tikslas plėtoti nacionalinių pripažinimo institucijų gebėjimus supaprastinti ir paspartinti procedūras, patobulinant trečiosiose šalyse įgytų kvalifikacijų palyginamumą ir darbuotojų įgūdžių vertinimą. Bus galima greitai priimti pripažinimo sprendimus ir užtikrintai patenkinti ES trūkstamų profesijų poreikius, visų pirma prioritetinėse reglamentuojamosiose profesijose.

Mobilumo mokymosi tikslais galimybių kiekvienam suteikimas

Siūlomoje ES Tarybos rekomendacijoje „Europa kelyje. Mobilumo mokymosi tikslais galimybių kiekvienam suteikimas“ siekiama skatinti judumą visose švietimo ir mokymo srityse. Joje valstybės narės raginamos imtis priemonių, kad mobilumas mokymosi tikslais ES viduje taptų neatskiriama visų švietimo ir mokymo programų, pradedant mokykliniu ugdymu ir profesiniu mokymu, visų pirma pameistryste, ir baigiant aukštuoju mokslu, suaugusiųjų švietimu ir jaunimo mainais, dalimi.

Europos Komisija siūlo nustatyti naujus plataus užmojo tikslus 2030 m.: padidinti mobilumo patirties dalį bent iki 25 proc., jei tai aukštojo mokslo absolventai, bent iki 20 proc., jei besimokantieji turi mažiau galimybių, ir bent iki 15 proc., jei tai profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Be to, pasiūlyme pabrėžiama, kad ES yra patraukli vieta mokytis specialistams iš trečiųjų šalių, atsižvelgiant į geopolitinį Europos švietimo erdvės aspektą. Jis grindžiamas konkrečiomis rekomendacijomis, kurias suformulavo tuo tikslu sukurtas Europos piliečių forumas. Pasiūlymas apima Europos Komisijos įsipareigojimą stebėti, kaip valstybės narės rengia nacionalinius veiksmų planus, kad konkrečiai įgyvendintų iškeltus tikslus, ir remti jų veiklą.

Tolesni veiksmai

Dabar Komisijos pasiūlymą dėl ES specialistų rezervo svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija teiks paramą valstybėms narėms, įgyvendinančioms Rekomendaciją dėl trečiųjų šalių piliečių kvalifikacijų pripažinimo, ir ragins jas teikti pranešimus apie nacionalines iniciatyvas, reformas, gerąją praktiką ir statistiką. Rekomendacija „Europa kelyje“ bus pateikta Tarybai, kad ji ją apsvarstytų ir priimtų.

Pagrindiniai faktai

Įvairiuose ES sektoriuose nuolat juntamas bet kokio lygmens įgūdžių trūkumas. Nedarbo lygis išliko žemas (2023 m. rugsėjį – 6 proc.), o laisvų darbo vietų lygis praėjusiais metais išaugo iki 2,9 proc., t. y. daugiau nei dvigubai nuo 2012 m. Demografiniai pokyčiai išryškins darbo rinkai keliamus iššūkius. Nuo 2022 m. iki 2030 m. darbingo amžiaus žmonių skaičius ES sumažės nuo 265 mln. iki 258 mln. Be suderintų veiksmų dabartinės tendencijos gali neigiamai paveikti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, sumažinti ES konkurencingumą ir apriboti viešąsias paslaugas, teikiamas srityse, kuriose jau trūksta darbuotojų, kaip antai sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Komunikatas dėl dėl kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų judumo

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl ES specialistų rezervo sukūrimo

Rekomendacija dėl trečiųjų šalių piliečių kvalifikacijų pripažinimo

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl judumo mokymosi tikslais sistemos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. lapkričio 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje