Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. sausio 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK nustato konkrečius veiksmus aktyvesniam socialinių partnerių dalyvavimui nacionaliniu ir ES lygmenimis užtikrinti

Sausio 25 d. Europos Komisija pasiūlė Tarybos rekomendaciją, kurioje išdėstoma, kaip ES šalys gali toliau stiprinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas nacionaliniu lygmeniu.

ES socialinė politika
Europos Sąjunga, 2021

Sausio 25 d. Europos Komisija pasiūlė Tarybos rekomendaciją, kurioje išdėstoma, kaip ES šalys gali toliau stiprinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas nacionaliniu lygmeniu. Be to, Europos Komisija pateikė komunikatą dėl socialinio dialogo stiprinimo ir skatinimo ES lygmeniu. Prie šių iniciatyvų rengimo labai prisidėjo socialiniai partneriai.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Socialinis dialogas labai svarbus mūsų būsimam ekonomikos augimui ir mūsų ekonomikos atsparumui. Jis atlieka svarbų vaidmenį išsaugant ir stiprinant Europos įmonių konkurencingumą, didinant našumą, gerinant darbo sąlygas ir suteikiant darbuotojams įgūdžių, kurių reikia norint sėkmingai įgyvendinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Be to, yra daug pavyzdžių, kaip socialinis dialogas padėjo pagerinti viešosios politikos formavimą. Šiandienos dokumentų rinkiniu bus remiamas socialinis dialogas, kad dar daugiau visos Europos Sąjungos įmonių ir darbuotojų galėtų pasinaudoti ekonomine ir socialine pažanga.“

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmitas sakė: „Kasdien visoje Europoje darbdavių ir darbuotojų atstovai tariasi dėl esminių mūsų darbo sąlygų, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, darbo laiko ir sveikatos bei saugos priemonių. Socialinis dialogas yra esminis mūsų Europos socialinės rinkos ekonomikos elementas, tačiau narystės profesinėse sąjungose mastai mažėja ir daug sektorių, pavyzdžiui, priežiūros arba darbo skaitmeninėse platformose, nedalyvauja kolektyvinėse derybose. Kad Europa išliktų konkurencinga ir įtrauki, mums reikia tvirto socialinio dialogo ir tvirtų socialinių partnerių.“

Europos Komisijos pasiūlyme dėl Tarybos rekomendacijos valstybėms narėms rekomenduojama:

  • užtikrinti, kad su socialiniais partneriais būtų konsultuojamasi ekonominės, užimtumo ir socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, atsižvelgiant į nacionalinę praktiką;
  • skatinti socialinius partnerius nagrinėti naujas darbo formas ir netipinį užimtumą, plačiai skelbti informaciją apie socialinio dialogo naudą ir apie visas sudarytas kolektyvines sutartis;
  • sudaryti sąlygas didinti darbuotojų ir darbdavių organizacijų pajėgumus, pavyzdžiui, užtikrinti, kad jos turėtų prieigą prie reikiamos informacijos ir būtų remiamos nacionalinių vyriausybių.

Siūloma Tarybos rekomendacija visapusiškai atsižvelgiama į nacionalines tradicijas ir gerbiamas socialinių partnerių savarankiškumas. Ji leidžia valstybėms narėms nuspręsti, kaip geriausiai pasiekti šiuos tikslus, atsižvelgiant į konkrečias jose susiklosčiusias aplinkybes.

Norėdama toliau remti socialinių partnerių vaidmenį formuojant ES politiką ir stiprinti sektorių socialinį dialogą ES lygmeniu, Komisija siūlo priemonių rinkinį, kuriuo siekiama:

  • stiprinti Europos sektorių socialinį dialogą modernizuojant jo sistemą, glaudžiai bendradarbiaujant su ES socialiniais partneriais, galbūt peržiūrint galiojančias taisykles;
  • toliau remti socialinių partnerių susitarimus, visų pirma teikiant administracinę paramą ir teisines konsultacijas;
  • didinti socialinių partnerių įsitraukimą į ES politikos formavimą, pavyzdžiui, prieš rengiant Europos Komisijos darbo programą, surinkti įvairių Europos pramonės sektorių socialinių partnerių nuomones apie ES politikos prioritetus;
  • didinti ES techninės ir finansinės paramos socialiniams partneriams veiksmingumą. Pavyzdžiui, Europos Komisija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, sukurs mokslinių tyrimų tinklą, skirtą ES socialiniam dialogui stebėti ir skatinti.

Europos Komisija ragina socialinius partnerius derėtis ir sudaryti daugiau socialinių partnerių susitarimų, taip pat gerinti profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų narystės rodiklius ir reprezentatyvumą.

Be to, Europos Komisija toliau skatins socialinį dialogą tarptautiniu mastu, nuolat bendradarbiaudama su Tarptautine darbo organizacija (TDO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis organizacijomis. Europos Komisija ragina valstybes nares toliau ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti TDO konvencijas.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. sausio 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje