Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. sausio 12 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK kviečia teikti pastabas dėl siūlomos ES valstybės pagalbos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriams taisyklių peržiūros

Europos Komisija (EK) kviečia visus suinteresuotuosius subjektus teikti pastabas dėl siūlomų peržiūrėtų valstybės pagalbos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriams taisyklių.

ES vėliava

Europos Komisija (EK) kviečia visus suinteresuotuosius subjektus teikti pastabas dėl siūlomų peržiūrėtų valstybės pagalbos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriams taisyklių. Siūlomos peržiūros tikslas – suderinti dabartines taisykles ir dabartinius ES strateginius prioritetus, visų pirma bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) ir Europos žaliąjį kursą. ES valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai kviečiami dalyvauti konsultacijose iki 2022 m. kovo 13 d.

Europos Komisija siūlo įvairių taisyklių rinkinių pakeitimus atsižvelgdama į surinktą informaciją, atlikus žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams taikomų dabartinių taisyklių vertinimą ir taip pat vykdant žuvininkystės sektoriui taikomų taisyklių vertinimą.

Konsultacijos apima:

  • Valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gaires. Kad būtų galima greitai atlikti būtiną valstybės pagalbos patvirtinimo procedūrą, Europos Komisija siūlo laikyti kartu su BŽŪP strateginiais planais pagal pertvarkytą BŽŪP vykdomus valstybių narių veiksmus atitinkančiais ES valstybės pagalbos taisykles. Pasiūlymu taip pat nustatoma naujų kategorijų pagalba, kuri turi būti vertinama ir tvirtinama pagal gaires, pvz., pagalba užsikrėtimo invazinėmis svetimomis rūšimis ir naujomis ligomis prevencijai, kontrolei ir panaikinimui, siekiant apsaugoti augalų, gyvūnų ir visuomenės sveikatą. Be to, siūlomomis peržiūrėtomis gairėmis suteikiama daugiau paskatų taikyti aplinkai ir klimatui palankias miškų valdymo priemones (vadinamąsias miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugas), padidinant didžiausią pagalbos intensyvumą iki 120 % tinkamų finansuoti išlaidų su biologine įvairove, klimatu, vandeniu ar dirvožemiu susijusioms paslaugoms ir anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje didinančio ūkininkavimo sistemoms.
  • Žemės ūkio bendrosios išimties reglamentą (ŽŪBIR). EK siūlo suderinti pagalbos intensyvumą priemonei, kuriai taikomas ŽŪBIR, ir BŽŪP strateginiuose planuose pagal pertvarkytą bendrą žemės ūkio politiką numatytą pagalbos intensyvumą. Ji taip pat siūlo nustatyti naujų kategorijų pagalbos priemones, kurioms būtų taikoma bendroji išimtis, pvz., pagalbą, skirtą saugomų rūšių gyvūnų padarytai žalai atitaisyti, ir pagalbą, skirtą papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl žemės ūkio paskirties žemės „Natura 2000“ teritorijose, kompensuoti.
  • Valstybės pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui tikrinimo gaires. EK siūlo nustatyti naujų kategorijų pagalbą, kurią ji turi įvertinti pagal gaires, visų pirma pagalbą užsikrėtimo invazinėmis svetimomis rūšimis ir naujomis ligomis prevencijai, kontrolei ir panaikinimui ir pagalbą saugomų rūšių gyvūnų padarytai žalai kompensuoti (išskyrus atvejus, kai šių kategorijų pagalbai taikoma bendroji išimtis). Siūlomame gairių projekte taip pat paaiškinamos ir supaprastinamos įvairių sričių taisyklės, pavyzdžiui, susijusios su pagalba žvejybos laivyno atnaujinimui atokiausiuose regionuose. Taip siekiama užtikrinti aiškesnį gairių projektą, kad jas būtų lengviau taikyti, taip pat suteikti daugiau aiškumo ES valstybėms narėms, atsižvelgiant ir į įgytą patirtį.
  • Žuvininkystės bendrosios išimties reglamentą (ŽBIR). EK siūlo naujų kategorijų pagalbos priemonėms netaikyti įpareigojimo pranešti Europos Komisijai ir gauti jos patvirtinimą, visų pirma pagalbai, skirtai saugomų rūšių gyvūnų padarytai žalai kompensuoti ir pagalbai, skirtai dėl tam tikrų nepalankių oro sąlygų padarytai žalai kompensuoti.
  • Žuvininkystės de minimis reglamentą. Europos Komisija siūlo atnaujinti didžiausias bendras de minimis pagalbos, kuri gali būti suteikta kiekvienai ES valstybei narei, sumas, remiantis naujesniais sektorių duomenimis

Peržiūrėtas taisykles dėl siūlomos ES valstybės pagalbos žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriams numatyta priimti 2022 m. pabaigoje.

Daugiau informacijos apie viešas konsultacijas ir pasiūlymus:

Informacija apie žemės ūkio ir miškininkystės sektorius bei kaimo vietoves

Informacija apie žuvininkystės sektorių

Pranešimas spaudai apie pradėtas viešas konsultacijas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. sausio 12 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje